Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019-2021”

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) của ngành BHXH. Đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong công chức, viên chức của Ngành; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật; tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc: lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, xác định đầy đủ nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện công việc được giao nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong phạm vi toàn Ngành. Đồng thời, việc triển khai Đề án phải được tổ chức hiệu quả, phù hợp với điều kiện công tác của các đơn vị và phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông của ngành BHXH.

3. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm:

a) Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

b) Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; các biện pháp phòng, tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

c) Tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

d) Tình hình, kết quả và mô hình, kinh nghiệm tiêu biểu trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, đạo đức liêm chính của ngành BHXH.

đ) Phổ biến, nhân rộng mô hình kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

e) Phản ánh những thuận lợi, khó khăn, bất cập và những đề xuất kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

g) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, ngừa tham nhũng.

h) Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

i) Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Rà soát danh sách đội ngũ báo cáo viên pháp luật của BHXH Việt Nam; căn cứ tiêu chuẩn và yêu cầu thực tế để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định công nhận bổ sung hoặc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Trung ương.

- Cử báo cáo viên pháp luật tham gia tập huấn, bồi dưỡng cập nhật các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho công chức, viên chức, đảm bảo hàng năm 100% công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho công chức, viên chức vào Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Ngành; lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện, yêu cầu từng năm.

- Chủ động triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính…

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng 09/12 hằng năm theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

3. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên Cổng/trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng/trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố, Báo BHXH, Tạp chí BHXH

- Hoàn thiện các nội dung, hình thức chuyên trang phòng, chống tham nhũng trên Cổng/trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng/trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố, Báo BHXH, Tạp chí BHXH theo hướng tập trung cập nhật các văn bản, chính sách, pháp luật, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; các sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; các tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng của Ngành…

4. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành; đảm bảo đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Ngành có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính

(Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế: Chủ trì, phối hợp với Vụ Thanh tra - Kiểm tra và các đơn vị trong việc hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch này; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Vụ Tài chính - Kế toán: Hướng dẫn thực hiện phân bổ kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định.

3. Các đơn vị trực thuộc  BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hằng năm trước ngày 15/11 của năm thực hiện để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT; PC.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019-2021”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-BHXH ngày……. /01/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 

 

 

1.1

Rà soát danh sách đội ngũ báo cáo viên pháp luật của BHXH Việt Nam; căn cứ tiêu chuẩn và yêu cầu thực tế để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định công nhận bổ sung hoặc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Trung ương

Vụ Pháp chế

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị có liên quan

Năm 2020 - 2021

1.2

Cử báo cáo viên pháp luật tham gia tập huấn, bồi dưỡng cập nhật các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức

Vụ Pháp chế

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị có liên quan

Năm 2020 - 2021

2

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho công chức, viên chức; đảm bảo hàng năm 100% công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 

 

 

2.1

Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho công chức, viên chức vào Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Ngành; lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện, yêu cầu từng năm

- Vụ Pháp chế

- BHXH các tỉnh, thành phố

Các đơn vị trực thuộc

Năm 2020 - 2021

2.2

Chủ động triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

- Các đơn vị trực thuộc

- BHXH các tỉnh, thành phố

 

Năm 2020 - 2021

2.3

Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính…

- Vụ Pháp chế

- Vụ Thanh tra – Kiểm tra

- BHXH các tỉnh, thành phố

Các đơn vị trực thuộc

Năm 2020 - 2021

2.4

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng 09/12 hằng năm theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

- Vụ Pháp chế

- BHXH các tỉnh, thành phố

Các đơn vị trực thuộc

Năm 2020 - 2021

3

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên Cổng/trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng/trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố, Báo BHXH, Tạp chí BHXH

- Trung tâm Tuyền thông

- Báo BHXH

- Tạp chí BHXH

- BHXH các tỉnh, thành phố

Các đơn vị trực thuộc

Năm 2020 - 2021

4

Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành; đảm bảo đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Ngành có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

- Các đơn vị trực thuộc

- BHXH các tỉnh, thành phố

Năm 2020 - 2021