Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/KH-UBND

Lai Châu, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2020

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 346-KH/TU ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 346-KH/TU ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong từng cơ quan, đơn vị và từng địa phương; nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Tổ chức học tập, thực hiện và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào sinh hoạt định kỳ, trở thành nền nếp; góp phần thiết thực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Công tác học tập, quán triệt

- Nội dung: Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chuyên đề hằng quý gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian...

- Hình thức: Các địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức Đảng tổ chức học tập, quán triệt đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

- Tài liệu: Theo Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; tài liệu “Học tập và làm theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu”; bộ sách “Làm theo lời Bác” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành và các sách tham khảo, tài liệu có liên quan.

2. Xây dựng kế hoạch; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu

Các địa phương, cơ quan, đơn vị thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo chỉ đạo của cấp ủy. Kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước và phong cách, tác phong công tác, tôn trọng Nhân dân, gần dân sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân.

Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 (theo Công văn số 391-CV/BTC ngày 26/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng); xác định rõ nội dung cụ thể, phương hướng phấn đấu và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành việc xây dựng cam kết trong tháng 02/2020; đánh giá rõ việc thực hiện bản cam kết của từng cá nhân trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị và trong kiểm điểm cuối năm.

3. Rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hàng Trung ương quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường theo dõi, giám sát, có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện.

4. Công tác tuyên truyền; giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Công tác tuyên truyền

- Nội dung: Tuyên truyền về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung giới thiệu những nội dung về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nội dung chuyên đề năm 2020; Kế hoạch số 346-KH/TU ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch tổ chức thực hiện của UBND tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của các địa phương, cơ quan, đơn vị; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “người tốt”, “việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2020), 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020); phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Hình thức: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên các nội dung trên trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp như: tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, biên dịch tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì; hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, thông tin lưu động...); tuyên truyền miệng; các ấn phẩm, bản tin, trang thông tin, website của cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh “người tốt”, “việc tốt”, điển hình tiên tiến và nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4.2. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, li sống dành cho học sinh” vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là nội dung học tập “Làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu” vào giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

5. Công tác kiểm tra; sơ kết, tổng kết và thi đua khen thưởng

Các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc thực hiện nội dung cam kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo định kỳ và hướng dẫn của cấp trên; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương “người tốt”, “việc tốt”, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, định kỳ ngày 20/4 và 20/11 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, thông tin lưu động ... phù hợp với địa phương.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để có phương án giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- TT Tin học và Công báo;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng