Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/KH-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, Quyết định số 35/2020/QĐ-TTg ngày 09/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội; Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thí điểm thành lập đội Quản lý trật tự xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội và Quyết định số 5621/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 về thí điểm thành lập đội Quản lý trật tự xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội; Chương trình số 03-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện sau 04 năm thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mô hình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố sau ngày 10/8/2023.

2. Yêu cầu:

- Việc tổng kết phải bám sát các nội dung Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, Quyết định số 35/2020/QĐ-TTg ngày 09/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

- Đánh giá đúng thực tế, khách quan; kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

- Đề xuất quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp đối với mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và yêu cầu thực tiễn công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố.

- Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội sau 4 năm thực hiện.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2022.

2. Báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy (thời gian thực hiện xong trước ngày 28/02/2023); xin ý kiến góp ý các Bộ, ngành liên quan (thời gian thực hiện xong trước ngày 31/3/2023); báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Hà Nội (thời gian thực hiện xong trước 01/5/2023).

3. Tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình quản lý trật tự xây dựng tại thành phố Hà Nội sau ngày 10/8/2023.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 10/8/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và đề xuất chính sách cụ thể với Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo: Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan; đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Hà Nội sau khi hết thời gian thí điểm.

2. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo: Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan; đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Hà Nội sau khi hết thời gian thí điểm.

3. Văn phòng UBND Thành phố:

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nội vụ trong việc báo cáo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố các văn bản, báo cáo trong lộ trình tổng kết đánh giá mô hình thí điểm Đội Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Hà Nội.

4. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nội vụ trong việc rà soát căn cứ pháp lý của việc đề xuất mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã sau khi hết thời gian thí điểm mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

5. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã báo cáo tình hình bố trí kinh phí thực hiện trong thời gian thực hiện thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

6. UBND quận, huyện, thị xã:

- Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn và số liệu, chất lượng, tiến độ báo cáo.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Xây dựng) để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; Để báo cáo
- Văn Phòng Chính phủ; Để báo cáo
- Thường trực Thành ủy; Để báo cáo
- Thường trực HĐND Thành phố; Để báo cáo
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, các PCVP,
các phòng NC, ĐT, THCB, TH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2022 về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

  • Số hiệu: 247/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 19/09/2022
  • Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
  • Người ký: Lê Hồng Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/09/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản