Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định kiểm tra hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác này.

b) Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC và báo cáo các cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

2. Yêu cầu:

a) Công tác kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo các nội dung và nguyên tắc kiểm tra theo đúng Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ (cụ thể từ Điều 36 đến Điều 55); Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh.

b) Công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC KIỂM TRA

1. Phạm vi kiểm tra:

a) Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại một số sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra trong thời gian từ đầu năm 2020 đến thời điểm kiểm tra.

b) Kiểm tra đột xuất: Kiểm tra đột xuất thực tế hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC trên một hoặc nhiều lĩnh vực đã và đang diễn ra tại thời điểm tổ chức kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo các nội dung được quy định tại Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh (trừ các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh).

2. Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC được tiến hành tập trung vào các nội dung sau:

a) Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, gắn với việc kiểm tra thực hiện Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

b) Kiểm tra việc thực hiện công bố, công khai TTHC.

c) Kiểm tra việc giải quyết TTHC và việc tuân thủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị.

d) Kiểm tra việc rà soát, đánh giá TTHC.

đ) Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

e) Kiểm tra công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

3. Cách thức kiểm tra:

Căn cứ vào tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, Văn phòng UBND tỉnh quyết định việc kiểm tra theo hai hình thức sau:

- Kiểm tra trực tiếp (thành lập đoàn để kiểm tra); Thông qua việc trao đổi, nghe báo cáo và tiếp cận hồ sơ, sổ sách có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

- Kiểm tra gián tiếp (yêu cầu cơ quan, đơn vị được kiểm tra báo cáo): Thông qua việc nghiên cứu báo cáo, văn bản, tài liệu của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Thành phần đoàn kiểm tra:

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì thực hiện và căn cứ vào nội dung kiểm tra được quyền đề nghị một số sở, ban ngành liên quan cử công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tham gia kiểm tra theo quy định tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh.

2. Hình thức kiểm tra:

a) Đối với hoạt động kiểm tra định kỳ: Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung dược phê duyệt tại Kế hoạch này.

b) Đối với hoạt động kiểm tra đột xuất: Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tổ chức thực hiện việc kiểm tra theo đúng quy định tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh và quy định pháp luật hiện hành.

IV. THỜI GIAN VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC KIỂM TRA

1. Kiểm tra định kỳ:

a) Kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện:

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và chỉ đạo của UBND tỉnh về Bộ phận Một cửa.

Thời gian thực hiện: Từ Quý II - đầu Quý IV/2020

b) Kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp xã:

UBND huyện chủ trì, tổ chức kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn (có thể lồng ghép, kết hợp với công tác kiểm tra hoạt động cải cách hành chính) theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND và chỉ đạo của UBND tỉnh về Bộ phận Một cửa.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành và báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 10/11/2020.

2. Kiểm tra đột xuất: (trừ huyện Lý Sơn)

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất đối với một hoặc nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của một số cơ quan, đơn vị, địa phương khi có phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC hoặc qua phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh:

a) Chủ trì phối hợp với một số sở, ban ngành liên quan để thực hiện việc kiểm tra và mời báo, đài tham gia đưa tin trong quá trình kiểm tra để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ truyền thông về kiểm soát TTHC.

b) Thông báo cụ thể nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra.

c) Đối với kiểm tra đột xuất: Đoàn kiểm tra đột xuất được quyền không công bố quyết định thành lập đoàn trước khi tiến hành kiểm tra đột xuất nhưng phải xuất trình quyết định thành lập đoàn kiểm tra với đại diện cơ quan, đơn vị, cá nhân được kiểm tra trong quá trình kiểm tra để yêu cầu đối tượng được kiểm tra chấp hành việc kiểm tra.

d) Thực hiện kết luận kiểm tra, tổ chức thông báo công khai kết luận kiểm tra đến cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định.

2. UBND cấp huyện:

Chủ trì kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từng đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện, kết quả kiểm tra, xử lý cho UBND tỉnh.

3. Các cơ quan, đơn vị phối hợp kiểm tra:

a) Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan phối hợp cử cán bộ, công chức tham gia, thực hiện các hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch này.

b) Tạo điều kiện để cán bộ, công chức được cử tham gia Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan:

a) Đối với đơn vị, địa phương được kiểm tra tại Mục IV Kế hoạch này:

- Phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc với Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình thực hiện kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC theo đúng quy định của pháp luật và Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục sai sót, hạn chế và xử lý hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) chậm nhất sau 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo kết luận kiểm tra của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định tại Điều 57 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

b) Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ban hành Kế hoạch kiểm tra Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn (trừ UBND huyện Lý Sơn); ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ và chỉ đạo UBND cấp xã ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ theo quy định tại Quyết định số 961/QĐ-UBND để tự kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 10/11/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Quảng Ngãi; Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(Thu)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên