Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2268/KH-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 7 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẶC XÁ NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Chủ Tịch nước về đặc xá năm 2022, Hướng dẫn số 73/HĐ-HĐTVĐX ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Chủ Tịch nước và Kế hoạch số 345/KH-BCA-C10 ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ Công an về triển khai thực hiện công tác Đặc xá năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đặc xá thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, đồng thời khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có ích cho xã hội;

2. Đặc xá phải tiến hành đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ; đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót, tiêu cực xảy ra;

3. Đặc xá phải đảm bảo yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; góp phần thực hiện tốt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030”, tạo điều kiện thuận lợi cho những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm.

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh:

- Thành lập Tiểu Ban Chỉ đạo về công tác đặc xá của Công an tỉnh để tổ chức thực hiện đặc xá năm 2022 theo quy định tại Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Chủ Tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trại tạm giam và Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 của Chủ Tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương; thành lập Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Trại Tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

- Chỉ đạo việc lập hồ sơ xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại Tạm giam Công an tỉnh và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

- Chỉ đạo Trại Tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện tốt công tác vận động, hướng dẫn và tạo điều kiện cho phạm nhân liên lạc với thân nhân; đôn đốc việc thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác tại cơ quan thi hành án dân sự; thu các khoản tiền mà phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại giam, Trại Tạm giam hoặc cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện (nếu có) để thi hành án theo quyết định thi hành án dân sự và quyết định của bản án hình sự làm cơ sở cấp giấy xác nhận cho phạm nhân làm căn cứ đưa vào hồ sơ xét đề nghị đặc xá và chuyển số tiền đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền;.

- Đối với những người đã được Hội đồng tư vấn đặc xá đề nghị đặc xá mà có đơn khiếu nại, tố cáo, có dấu hiệu nghi vấn không đủ điều kiện hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì kịp thời báo cáo Hội đồng tư vấn đặc xá đưa ra khỏi danh sách đề nghị đặc xá.

- Tổng hợp và chuyển danh sách người được đề nghị đặc xá về cư trú theo từng huyện, thành phố thuộc tỉnh đã được Tổ thẩm định liên ngành nhất trí đề nghị đặc xá để chủ động rà soát và chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Công an tỉnh chuyển danh sách người được đặc xá theo từng huyện, thành phố thuộc tỉnh đồng thời chỉ đạo Công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng;

- Tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ Tịch nước cho phạm nhân trong Trại Tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện theo nghi lễ nghiêm trang.

- Tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến đặc xá; trả lời bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có đơn khiếu nại về trường hợp không được đặc xá theo đúng lý do không đồng ý đề nghị đặc xá của thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định của Chủ Tịch nước về đặc xá năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tham mưu cấp thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổng kết công tác đặc xá năm 2022 và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xét, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2022.

2. Tòa án nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc Tòa án nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện công tác đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện lập danh sách, thông báo kịp thời cho Công an tỉnh và Trại Tạm giam biết những đối tượng mà Bản án hoặc Quyết định của Tòa án đang có kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác.

3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

- Trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá và triển khai thực hiện công tác đặc xá tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố và các trường hợp được đề nghị đặc xá trong các trường hợp đặc biệt theo quy định của Luật Đặc xá.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân kiểm tra, rà soát các đối tượng có kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác để thông báo kịp thời cho Trại Tạm giam, Nhà Tạm giữ và Tiểu Ban Chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh biết.

- Triển khai thực hiện và hướng dẫn việc thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị khi kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 37 của Luật Đặc xá.

4. Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn Chi Cục thi hành án dân sự cấp huyện tạo điều kiện cho thân nhân của phạm nhân chấp hành hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác; phối hợp với Trại Tạm giam thuộc Công an tỉnh để thu các khoản tiền của gia đình phạm nhân nộp thay và cấp các loại giấy tờ liên quan cho người được đặc xá theo đúng quy định.

5. Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá theo đúng quy định.

6. Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tổ chức giám định, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy tờ về sức khỏe của phạm nhân có liên quan đến việc đề nghị đặc xá theo đúng quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và Nhân dân trong việc xóa bỏ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá ổn định cuộc sống, tránh tái phạm.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và Kế hoạch số 3184/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; đồng thời, quan tâm tiếp nhận, giúp đỡ người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện thuận lợi để họ sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và hạn chế tái phạm.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương về đặc xá năm 2022; phối hợp với chính quyền địa phương cùng cấp tiếp tục giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

- Giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện đặc xá năm 2022 theo quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.

10. Sở tài chính phối hợp với Công an tỉnh thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện công tác đặc xá năm 2022 đảm bảo quy định pháp luật.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nhân thân; cấp giấy chứng nhận, xác nhận về hoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá;

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp, hỗ trợ các cơ quan liên quan thực hiện công tác đặc xá năm 2022 và các cơ sở giam giữ phạm nhân trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện công tác đặc xá năm 2022.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức xã hội tại địa phương thực hiện hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, gửi Công an tỉnh để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả công tác đặc xá năm 2022 báo cáo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, triển khai thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (p/h);
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (t/h);
- Các sở, ban ngành và đoàn thể tỉnh (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đ/tin);
- Lưu: VT, NCLTD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn