Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ NHU CẦU ĐIỆN VÀ CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ GIAI ĐOẠN 2020-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 (Chương trình DSM); Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 2023/QĐ-BCT ngày 05/7/2019 của Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam giai đoạn 2019-2025; UBND Tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung như sau:

I. Mục tiêu

- Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia, giảm nhu cầu vốn đầu tư để xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, giảm áp lực tăng giá điện, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững.

- Thực hiện tốt chiến lược quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo theo Quyết định số 2023/QĐ-BCT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

II. Nội dung

1. Đối với Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (Chương trình DSM)

1.1. Xây dựng các chương trình và giải pháp phù hợp để hỗ trợ thực hiện Chương trình DSM cho các ngành điện và khách hàng sử dụng điện; đưa mục tiêu của Chương trình DSM vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện các nội dung Chương trình DSM và sử dụng điện hiệu quả.

1.2. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình DSM, sử dụng điện hiệu quả của ngành điện và khách hàng sử dụng điện; xử lý kịp thời theo thẩm quyền các trường hợp không thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả.

1.3. Hỗ trợ ngành điện trong hoạt động hợp tác, thỏa thuận với các khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt tham gia thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) theo lộ trình nêu tại Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương và khi xảy ra sự cố có nguy cơ gây mất cân đối cung cầu trong hoạt động cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.

1.4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình DSM, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm để đảm bảo đạt được các mục tiêu cụ thể của Chương trình DSM.

1.5. Tập trung và đẩy mạnh thực hiện công tác nghiên cứu, khai thác kết quả nghiên cứu phụ tải điện, để đánh giá tiềm năng thực hiện Chương trình DSM và Chương trình DR; theo dõi, quản lý chặt chẽ biểu đồ phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng có ảnh hưởng nhiều đến biểu đồ phụ tải điện.

1.6. Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình DSM, Chương trình DR, đặc biệt là hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, hệ thống công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa.

1.7. Tăng cường thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện về lợi ích của Chương trình DSM, Chương trình DR.

2. Đối với Chương trình Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà

2.1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và xác định khu vực có khả năng phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn Tỉnh.

2.2. Có cơ chế khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở cơ quan, công trình thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh với lộ trình phù hợp.

2.3. Triển khai thực hiện thí điểm lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại một số cơ quan nhà nước, để đánh giá hiệu quả, làm cơ sở triển khai thực hiện đến năm 2025, năm 2030.

Triển khai lựa chọn khoảng 10 cơ quan nhà nước đủ điều kiện thực hiện thí điểm lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Mỗi cơ quan lắp đặt 01 hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất khoảng 10 kWp. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 2.200.000.000 đồng (tương ứng 22.000.000 đồng/kWp), sử dụng từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

2.4. Tổ chức 01 hội thảo đánh giá hiệu quả đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà và kết quả áp dụng cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 23.000.000 đồng, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

2.5. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp (khách hàng sử dụng điện) đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà; khi có nhu cầu lắp đặt liên hệ với Công ty Điện lực Đồng Tháp để được hướng dẫn thủ tục lắp đặt, đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà vào lưới điện quốc gia và ký hợp đồng mua bán điện theo quy định.

2.6. Tăng cường tư vấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt điện năng lượng mặt trời trong việc lựa chọn thiết bị, vật tư có chất lượng, tuổi thọ cao; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các kỹ thuật lắp đặt, phương pháp vận hành thiết bị hiệu quả.

III. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch: 2.223.000.000 đồng, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh.

(Có Phụ lục chi tiết đính kèm)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện và tham mưu UBND Tỉnh thực hiện tốt các nội dung tại Phần II Kế hoạch này.

- Làm chủ đầu tư dự án triển khai thí điểm lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan nhà nước theo Kế hoạch này; xác lập hồ sơ, thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Công Thương và UBND Tỉnh kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện và Chương trình Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà.

2. Sở Tài chính:

- Tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản công để thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hướng dẫn Sở Công Thương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư thí điểm lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan nhà nước tại Kế hoạch này theo đúng quy định.

4. Sở Xây dựng:

Thẩm định chặt chẽ khả năng chịu tải của mái nhà, kết cấu công trình của các cơ quan nhà nước khi thí điểm lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

5. UBND huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế:

- Phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Đồng Tháp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

- Hỗ trợ Công ty Điện lực Đồng Tháp trong việc thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt tham gia thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) theo lộ trình nêu tại Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương, cũng như khi xảy ra sự cố có nguy cơ gây mất cân đối cung cầu trong hoạt động cung cấp điện trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chương trình Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy định.

6. Công ty Điện lực Đồng Tháp:

- Phối hợp với Sở Công Thương và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Phần II Kế hoạch này.

- Định kỳ báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện các nội dung Chương trình DSM và Chương trình Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công ty Điện lực Đồng Tháp;
- Lưu: VT, NC/KT (mqv).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa