Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4041/QĐ-UBND NGÀY 29/7/2019 BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN THÔNG THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 4041/QĐ-UBND), Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện và nâng cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

b) Kịp thời quán triệt, tập huấn và tổ chức có hiệu quả Quyết định số 4041/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Yêu cầu

Việc triển khai phải bám sát các nội dung tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời gian thực hiện và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND .

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ

1. Tổ chức Hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân Thành phố quán triệt Quyết định số 4041/QĐ-UBND

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2019.

* Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đại biểu Trung ương: Đại diện Lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành: Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam.

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và Bưu điện Hà Nội.

* Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã:

- Chủ trì: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Công an quận, huyện, thị xã và công chức giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị.

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công chức một cửa; Công an xã, phường, thị trấn.

2. Tổ chức tập huấn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-UBND

a) Xây dựng tài liệu tập huấn và văn bản hướng dẫn:

* Trách nhiệm của các ngành:

- Các Sở, ngành: Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng tài liệu tập huấn và hướng dẫn về hồ sơ, biểu mẫu thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Sở Tài chính hướng dẫn kinh phí đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước để triển khai các hoạt động tại Quyết định số 4041/QĐ-UBND , lập dự toán và quyết toán theo quy định pháp luật về ngân sách.

- Văn phòng UBND Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-UBND .

- Bưu điện Hà Nội phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng nội dung tài liệu để tập huấn cho nhân viên trong việc giao nhận hồ sơ hành chính giữa các cơ quan, cá nhân theo quy định tại Quyết định số 4041/QĐ-UBND .

* Thời gian thực hiện:

- Các Sở, ngành gửi tài liệu về Sở Tư pháp trước ngày 01/10/2019.

- Sở Tư pháp tổng hợp và hoàn thiện bộ tài liệu tập huấn trước ngày 15/10/2019.

b) Tổ chức Hội nghị tập huấn:

* Tổ chức Hội nghị tập huấn theo khu vực.

- Dự kiến chia thành 06 lớp tại các địa bàn quận, huyện, thị xã.

- Thành phần dự tập huấn:

+ Lãnh đạo và công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính liên thông tại các đơn vị: Tài chính, Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã.

+ Lãnh đạo và công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn.

* Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

* Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ngành: Công an, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Hà Nội.

* Thời gian thực hiện: Tháng 10 và tháng 11 năm 2019.

3. Công bố thủ tục hành chính liên thông, quy trình nội bộ và rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ngành: Công an, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian thực hiện:

- Trước ngày 15/10/2019 trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố thủ tục hành chính liên thông.

- Trước ngày 15/11/2019 trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông.

- Công bố việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên thông ngay sau khi các Bộ, ngành công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.

4. Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố và Cổng dịch vụ công của Thành phố

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông.

Thời gian thực hiện: Theo lộ trình triển khai của Thành phố.

5. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-UBND

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ngành có liên quan.

UBND Thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-UBND. Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn và các thành viên bao gồm đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ngành: Công an, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính và Bưu điện Hà Nội.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Sở, ngành Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã

- Thực hiện các nội dung và đảm bảo tiến độ tại Mục II của Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-UBND (gửi Văn phòng UBND Thành phố tổng hợp để xây dựng báo cáo của UBND Thành phố).

2. Văn phòng UBND Thành phố

- Thường xuyên theo dõi việc triển khai thi hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND của các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố;

- Tổng hợp và xây dựng báo cáo của UBND Thành phố kết quả triển khai thi hành Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định.

3. Sở Tư pháp

Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo nội dung Kế hoạch này và Quyết định số 4041/QĐ-UBND của UBND Thành phố; Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí đảm bảo triển khai các nhiệm vụ tại Khoản 1, 2 Mục II Kế hoạch này.

4. Sở Thông tin truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, các Sở, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai các nội dung theo Kế hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng và Website của UBND Thành phố và các đơn vị.

5. Sở Tài chính

Có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo các hoạt động triển khai nhiệm vụ của các Sở, ngành và đơn vị liên quan, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP L.T.Lực, các phòng: KSTTHC, HC-TC, NC, TKBT, KGVX;
- Cổng thông tin điện tử TP.
- Lưu: VT, NC, KSTTHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý