Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 489/QĐ-TTG NGÀY 08/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW NGÀY 10/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW NGÀY 13/4/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW và Quyết định số 489/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nội dung nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020.

2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội các cấp tại địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 489/QĐ-TTg.

3. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội các cấp trên địa bàn thành phố; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

4. Tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước, tham gia hội nhập với khu vực và quốc tế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giũa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị

a) Các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW và Quyết định số 489/QĐ-TTg trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, hoàn thành trong quý III năm 2020.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan lồng ghép chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo phạm vi quản lý.

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập ở địa phương, hoặc Ban Chỉ đạo đã được sáp nhập thêm các nhiệm vụ các ban khác, trong đó có nội dung xây dựng xã hội học tập, theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn tiếp theo đúng kế hoạch, phù hợp với nội dung và tiến độ thời gian tại Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, hoàn thành trong quý IV năm 2020.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Khuyến học Hải Phòng và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp về vai trò, vị trí quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã nêu trong Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW và Quyết định số 489/QĐ-TTg.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg của Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng xây dựng các phóng sự, chuyên đề về những tập thể, cá nhân điển hình, tấm gương tự học, tự bồi dưỡng thành tài, tích cực học tập suốt đời, tham gia xây dựng xã hội học tập.

3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội

a) Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chủ động tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hóa giáo dục; huy động hội viên tham gia chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phổ biến kiến thức cho người dân.

b) Hội Khuyến học Hải Phòng hướng dẫn Hội khuyến học các cấp phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quân, huyện có kế hoạch xây dựng các tổ chức khuyến học trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

c) Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn Liên đoàn Lao động các quận, huyện, tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để công nhân, người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng phù hợp với mong muốn của người lao động và điều kiện của doanh nghiệp; thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ công nhân và con em công nhân nghèo hiếu học.

4. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan:

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện quy chế kiểm tra, công nhận kết quả học tập giáo dục thường xuyên; liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường hợp tác xây dựng, kết nối, chia sẻ tài nguyên giáo dục mở; hướng dẫn, xây dựng và mở rộng các kênh và công cụ học tập, chú trọng các hình thức, nội dung, chương trình, phương pháp học trực tuyến.

- Đẩy mạnh sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố và ở các tỉnh, thành phố có mối quan hệ hợp tác đào tạo, trong việc xây dựng xã hội học tập, phát triển giáo dục mở, đào tạo từ xa, trực tuyến và kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học các cấp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ; đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi và các chế độ đối với lãnh đạo và hội viên của Hội theo quy định của pháp luật.

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm:

- Rà soát, củng cố, phát triển hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường khác, trung tâm văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa ở cơ sở và bảo đảm các nguồn lực để các cơ sở, các thiết chế này hoạt động có hiệu quả, bền vững; đồng thời rà soát, củng cố và kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội khuyến học trên địa bàn.

- Tăng cường, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc cung ứng các chương trình học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi người.

d) Hội Khuyến học Hải Phòng chỉ đạo Hội khuyến học các cấp củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội và hội viên để phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển xã hội học tập.

5. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

a) Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao trong Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chương trình, tài liệu giảng dạy xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; hướng dẫn việc cập nhật thường xuyên và tổng hợp số liệu từ Ban Chỉ đạo các quận, huyện, đảm bảo chính xác vào Hệ thống thông tin, số liệu quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT, theo đúng các quy định chuyên môn và tiến độ thời gian, phục vụ cho việc kiểm tra công nhận/công nhận lại kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp; chỉ đạo việc tham gia góp ý kiến để hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh việc thực hiện bồi dưỡng theo chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

c) Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện mở rộng các hình thức giáo dục nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất và dạy nghề ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho công nhân, người lao động trên địa bàn toàn thành phố.

d) Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin về người mù chữ trên Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bảo đảm đúng quy định pháp luật về kiểm tra công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ.

6. Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và thành phố học tập

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nghiên cứu, để xuất cơ chế miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp tham gia các hoạt động giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ là người Hải Phòng, người của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và đội ngũ lưu học sinh, cán bộ học tập từ nước ngoài về nước có mong muốn cống hiến; chính sách đào tạo tài năng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và phát triển nhân tài cho thành phố.

- Phối hợp với Hội Khuyến học các cấp đẩy mạnh việc xây dựng cộng đồng học tập cấp xã.

c) Hội Khuyến học Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trong năm 2020 theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng xã hội học tập thành phố, đồng thời tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.

d) Các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm:

- Căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, thực hiện rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân được tiếp cận hoặc tạo ra những cơ hội học tập cho mọi người dân.

- Từng bước xây dựng mô hình đơn vị học tập trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng mô hình thành phố học tập.

- Có chương trình, kế hoạch hỗ trợ công tác xóa mù chữ, bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện các mục tiêu xóa mù chữ theo Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập các cấp.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố:

- Đẩy mạnh liên kết, trao đổi, hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển và khai thác tài nguyên giáo dục mở và giáo dục từ xa, trực tuyến phù hợp với điều kiện thành phố và đất nước.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế và các nước có nhiều kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là các nước trong cộng đồng ASEAN.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố mở rộng, tăng cường liên kết đào tạo với những cơ sở giáo dục của nước ngoài có uy tín, đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo.

- Huy động đội ngũ trí thức tài năng là người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp với hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của thành phố.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp để tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm tạo ra các cơ hội học tập cho mọi người.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tham mưu cụ thể với Ủy ban nhân dân thành phố về nhu cầu và năng lực của địa phương để đăng ký toàn thành phố hoặc lựa chọn và đề xuất quận, huyện có điều kiện và nguyện vọng tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) điều hành trong năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này trước ngày 10/9/2020, gắn với Kế hoạch thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch của cơ quan, địa phương mình.

- Sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch gắn với việc đánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân quận, huyện phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ GD&ĐT;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- CT, PCT Lê Khắc Nam;
- UBMTTQVN thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Hội Khuyến học Hải Phòng:
- UBND các quận, huyện;
- Trường Đại học Hải Phòng;
- Báo HP, Đài PT&TH HP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- CVP, PCVP Tr.H.Kiên;
- Phòng NCKTGS;
- CV: GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam