Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 104/QĐ-TTG NGÀY 22/01/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ NGUY CƠ, SỰ CỐ HÓA HỌC, SINH HỌC, BỨC XẠ HẠT NHÂN (CBRN) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân (CBRN) giai đoạn 2020 - 2025, UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính Phủ;

- Nâng cao công tác quản lý nhà nước và năng lực phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh; bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm, lấy việc ngăn chặn khả năng xảy ra sự cố là chính, kết hợp với chuẩn bị ứng phó và phát hiện kịp thời nhằm nhanh chóng kiểm soát diễn biến sự cố, giảm thiểu hậu quả cho xã hội, người dân và môi trường.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện kế hoạch này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg. Công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN được tổ chức thực hiện trên cơ sở đồng bộ, tích hợp với hệ thống chuẩn bị và ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn; phòng cháy chữa cháy.

II. MỤC TIÊU

1) Năm 2020

- Hoàn thành việc điều tra, khảo sát, đánh giá nguy cơ, sự cố CBRN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu nguy cơ và sự cố CBRN;

- Hoàn thành việc bổ sung chức năng, kiện toàn tổ chức về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ sự cố CBRN cấp tỉnh và cấp cơ sở;

- Hoàn thành việc xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN.

2) Giai đoạn 2021 - 2025

- 100% cán bộ ứng phó tuyến đầu (hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển...) được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về nguy cơ, ứng phó sự cố CBRN, các giải pháp kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đặc thù phục vụ việc phát hiện sớm, đặc biệt là các nguy cơ mất an ninh liên quan đến CBRN;

- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh, cấp cơ sở định kỳ theo quy định.

- Triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với nguy cơ, sự cố CBRN phù hợp với từng lĩnh vực.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN:

- Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh Quảng Ninh phù hợp các quy định pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN.

- Tổ chức đánh giá, phân cấp các nhóm nguy cơ CBRN, xác định các nhóm nguy cơ cần ưu tiên tập trung đầu tư nguồn lực để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phù hợp;

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN cấp tỉnh;

- Tổ chức xây dựng quy trình ứng phó cho các tình huống sự cố CBRN phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan;

- Xây dựng cơ chế phối hợp trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN cấp tỉnh bảo đảm đồng bộ, tích hợp với hệ thống chuẩn bị, ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn cấp tỉnh, cấp quốc gia.

2. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố CBRN:

- Kiện toàn, nâng cao năng lực về phòng ngừa, phát hiện, ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN cho các lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm thông qua hình thức đào tạo, tập huấn và tổ chức diễn tập;

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin quản lý dữ liệu về CBRN, trang thiết bị kỹ thuật nhằm phát hiện, cảnh báo kịp thời nguy cơ, sự cố CBRN và trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết cho lực lượng ứng phó sự cố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong Kế hoạch;

- Định kỳ thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN và hệ thống bảo vệ các cơ sở CBRN trọng điểm.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trao đổi thông tin về nguy cơ, sự cố CBRN:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong xã hội về nguy cơ, sự cố CBRN, tác hại và biện pháp phòng tránh;

- Tập huấn, phổ biến kiến thức quản lý nhà nước về phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó sự cố CBRN cho cán bộ quản lý các cấp, lực lượng tham gia ứng phó sự cố;

- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN cấp tỉnh và cấp cơ sở.

4. Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN:

- Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế song phương, đa phương, tích cực trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thu hút nguồn lực quốc tế nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN;

- Phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố, thiết lập đường dây nóng để xử lý các sự cố CBRN xuyên biên giới.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo quy định và được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu của tỉnh, các chương trình, dự án khác có liên quan. Việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN

Danh mục các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này.

- Chủ trì thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong vận chuyển, lưu giữ, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân địa bàn tỉnh;

- Chủ trì xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở.

- Chủ trì tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cho lực lượng ứng phó sự cố các cấp;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các văn bản quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung định kỳ Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1732/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2016.

- Chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố CBRN xảy ra trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh.

3. Công an tỉnh: Xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có sự cố CBRN xảy ra trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công an và yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực CBRN, đảm bảo công tác an ninh trật tự trên các địa bàn.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố CBRN xảy ra trên tuyến biên giới; có biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực CBRN trên tuyến biên giới.

6. Sở Công Thương:

- Là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4031QĐ-UBND ngày 25/9/2019.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các văn bản quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Bộ Công Thương và của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh.

7. Sở Y tế:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch cụ thể phòng ngừa, ứng phó sự cố sinh học trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các văn bản quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố sinh học của Bộ Y tế và của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh.

- Chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát mức độ đảm bảo an toàn trong vận chuyển, lưu giữ, sử dụng, sản xuất, thải bỏ các vật liệu lây nhiễm, tác nhân gây bệnh nguy hiểm trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Chủ trì tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố sinh học cho lực lượng ứng phó sự cố cấp tỉnh và cấp cơ sở;

- Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố sinh học.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng quy trình ứng phó cho các tình huống sự cố hóa chất bảo vệ thực vật; dự phòng hóa chất, vật tư phục vụ việc phòng chống dịch bệnh trên động vật, thủy sản hàng năm.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và thực hiện các quy định khác của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, ứng phó sự cố hóa chất bảo vệ thực vật.

- Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đối tượng có hoạt động liên quan đến hóa chất bảo vệ thực vật về nguy cơ, sự cố hóa chất bảo vệ thực vật; tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về chẩn đoán, ứng phó dịch bệnh động vật cho đội ngũ cán bộ.

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, quản lý các tác nhân gây bệnh trên động vật, thực vật theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, theo hướng bổ sung thành viên đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sử dụng hoặc phát thải tác nhân CBRN nguy hiểm trên địa bàn tỉnh; tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành giám sát, kiểm tra tình hình đảm bảo an toàn, an ninh tại các cơ sở CBRN trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

10. Sở Thông tin và truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nguy cơ, sự cố CBRN và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó CBRN trên các phương tiện truyền thông.

11. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí ngân sách hàng năm để thực hiện; hướng dẫn các đơn vị, địa phương phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí và cơ chế lồng ghép nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung theo Kế hoạch phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm và phân cấp hiện hành;

12. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh:

- Chủ động có biện pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thuộc các đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu CBRN qua biên giới, cửa khẩu quốc tế.

- Huy động lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố CBRN xảy ra trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh.

13. Các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan:

- Chủ động có biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN trong lĩnh vực được giao;

- Có phương án huy động lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố CBRN xảy ra trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng phương án phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó sự cố CBRN trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố CBRN, chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó tại địa phương;

- Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó sự cố khi được huy động.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch này yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương chủ động xây dựng phương án cụ thể để triển khai thực hiện.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) tổng hợp heo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ PCLB TW;
- Ủy ban Quốc gia TKCN (b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- TT TU, HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- BCĐ PCTT & TK cứu nạn (thực hiện);
- Các Sở ngành liên quan (thực hiện);
- UBND các huyện, TX, TP (thực hiện);
- TT Thông tin;
- V0,V3, NLN3, TH4;
- Lưu: VT, NLN1 (15b-KH03)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

PHỤ LỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ NGUY CƠ, SỰ CỐ HÓA HỌC, SINH HỌC, BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Năm 2020

Giai đoạn 2021 -2025

I

Lĩnh vực hóa học

1

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

Sở Công Thương

Các Sở, ban ngành, UBND địa phương có liên quan

x

 

2

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

Sở Công Thương

Các Sở, ban ngành, UBND địa phương có liên quan

x

x

3

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực phát hiện tác nhân gây sự cố hóa học

Sở Công Thương

Các Sở, ban ngành, UBND địa phương có liên quan, các đơn vị vận chuyển, sử dụng, sản xuất, lưu giữ và thải bỏ hóa chất

x

x

4

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố hóa học

Sở Công Thương

Các Sở, ban ngành, UBND địa phương có liên quan, các đơn vị vận chuyển, sử dụng, sản xuất, lưu giữ và thải bỏ hóa chất

x

x

5

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đảm bảo an toàn, an ninh hóa chất trong vận chuyển, sử dụng, sản xuất, lưu giữ và thải bỏ.

Sở Công Thương

Các Sở, ban ngành, UBND địa phương có liên quan, các đơn vị vận chuyển, sử dụng, sản xuất, lưu giữ và thải bỏ hóa chất

x

x

II

Lĩnh vực sinh học

1

Điều tra,đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố sinh học trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp, hành động cụ thể nhằm giảm thiểu nguy cơ, sự cố sinh học

Sở Y tế

Các Sở, ban ngành, UBND địa phương có liên quan

x

 

2

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch cấp tỉnh về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó sự cố sinh học

Sở Y tế

Các Sở, ban ngành, UBND địa phương có liên quan

x

 

3

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực phát hiện tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trên người và động vật khi nhập cảnh vào Việt Nam; tăng cường năng lực phòng xét nghiệm quốc gia trong phát hiện tác nhân gây bệnh nguy hiểm

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban ngành, UBND địa phương có liên quan

x

x

4

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đảm bảo an toàn, an ninh sinh học trong vận chuyển, sử dụng, sản xuất, lưu giữ và thải bỏ vật liệu lây nhiễm, tác nhân sinh học nguy hiểm

Sở Y tế

Các Sở, ban ngành, UBND địa phương có liên quan

x

x

5

Xây dựng hướng dẫn đảm bảo an toàn, an ninh trong lưu giữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu và sử dụng các tác nhân gây bệnh trên động vật và thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành, UBND địa phương, đơn vị liên quan

x

 

6

Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, quản lý các tác nhân gây bệnh trên động vật, thực vật, chuẩn hóa quy trình xét nghiệm các vi sinh vật gây bệnh ở động vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành, UBND địa phương, đơn vị liên quan

x

x

III

Lĩnh vực bức xạ và hạt nhân

1

Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

x

x

2

Thực hiện Dự án phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở KHĐT

x

x

3

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, UBND địa phương, cơ sở bức xạ

x

x

4

Cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung định kỳ bản Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1732/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2016

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, UBND địa phương, cơ sở bức xạ

x

x

5

Phối hợp thực hiện Dự án xây dựng Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tại Móng Cái

Bộ KHCN

UBND tỉnh, Sở KHCN, Sở KHĐT, Sở Tài chính

x

x

IV

Lĩnh vực CBRN

1

Xây dựng phương án, quy trình, kịch bản ứng phó sự cố CBRN xuyên biên giới, sự cố lớn và sự cố cấp tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh

Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Các sở, ban, ngành, UBND địa phương, cơ sở liên quan

x

x

2

Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, UBND địa phương, cơ sở liên quan

x

x

3

Xây dựng, nâng cao năng lực phòng chống CBRN trong đảm bảo quốc phòng - an ninh, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng phối hợp ứng phó sự cố khi được huy động

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND địa phương, cơ sở liên quan

x

x

4

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ hải quan và các đơn vị chức năng về phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu CBRN qua biên giới, cửa khẩu quốc tế. Biện pháp phát hiện hành vi vận chuyển chất thải qua biên giới và chống nhiễm bẩn phóng xạ.

Cục Hải quan

Các sở, ban, ngành, UBND địa phương, cơ sở liên quan

x

x

5

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nguy cơ, sự cố CBRN và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành có liên quan

x

x

6

Tăng cường hợp tác song phương, đa phương về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN xuyên biên giới

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ban, ngành có liên quan

x