Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 209/KH-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC ĐIỂM TIẾP NHẬN CÁCH LY TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ tình hình thực tế số lượng tiếp nhận công dân và dự báo trong thời gian tới công dân Việt Nam ở nước ngoài về địa bàn tỉnh Nghệ An số lượng lớn; đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 1946/BCH-TM ngày 15/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các điểm tiếp nhận, cách ly y tế tập trung giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm chủ động chuẩn bị tốt các điểm cách ly tập trung, sẵn sàng tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam ở nước ngoài về địa bàn tỉnh Nghệ An khi các cửa khẩu, cảng hàng không mở lại; kịp thời phát hiện sớm, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Tích cực, chủ động chuẩn bị các điểm cách ly tập trung; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị y tế và an ninh, an toàn tại các điểm cách ly; tiếp tục duy trì các điểm cách ly, sẵn sàng tiếp nhận công dân lao động từ nước ngoài về trên địa bàn.

- Mỗi điểm cách ly tập trung bảo đảm cách ly từ 100 công dân trở lên; có thể tổ chức cách ly nhiều đợt, bảo đảm ổn định, lâu dài; không làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của địa phương.

- Tổ chức lực lượng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ huy điều hành thống nhất. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và không được rời khỏi vị trí khi chưa có sự cho phép của các cấp có thẩm quyền.

II. ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY

1. Tổ chức 8 điểm cách ly tập trung (số lượng công dân cách ly gần 2.000 công dân), cụ thể như sau:

- Điểm cách ly số 1: Trung đoàn 764 (Số 160, đường Tuệ Tĩnh, khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh), dự kiến số lượng công dân cách ly: 300 người.

- Điểm cách ly số 2: Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (xã Hưng Lộc, thành phố Vinh), dự kiến số lượng công dân cách ly: 350 người.

- Điểm cách ly số 3: Doanh trại cũ của Ban CHQS huyện Nam Đàn (xóm Đồng Phong, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn), dự kiến số lượng công dân cách ly: 180 người.

- Điểm cách ly số 4: Doanh trại cũ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc (khối 1, thị trấn Quán Hành), dự kiến số lượng công dân cách ly: 120 người.

- Điểm cách ly số 5: Trụ sở cũ của Công ty xi măng Thanh Sơn (xóm 1, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn), dự kiến số lượng công dân cách ly: 130 người.

- Điểm cách ly số 6: Sở Chỉ huy vườn Quốc gia Pù Mát (thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông), dự kiến số lượng công dân cách ly: 200 người.

- Điểm cách ly số 7: Trụ sở cũ của UBND xã Nghĩa Hòa (khối 3, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa), dự kiến số lượng công dân cách ly: 150 người.

- Điểm cách ly số 8: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh Đại học Vinh (xóm 11, xã Nghi Ân, thành phố Vinh), dự kiến số lượng công dân cách ly: 500 người (dự phòng).

2. Điểm cách ly tập trung tại các huyện, thành phố, thị xã

Ngoài 8 địa điểm nêu trên, các địa phương tiếp tục khảo sát, lựa chọn các điểm cách ly dự phòng như: Trụ sở cũ của UBND các xã sau sáp nhập, trụ sở các cơ quan, tổ chức không sử dụng thường xuyên,... để sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung. Kết quả khảo sát các điểm cách ly tập trung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương liên quan tổ chức các điểm tiếp nhận, cách ly tập trung giai đoạn 2.

- Rà soát, tiếp tục củng cố, sửa chữa lại hệ thống điện nước, công trình vệ sinh tại các khu vực cách ly tập trung; Lập dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Chuẩn bị cơ sở vật chất thiết yếu, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly công dân.

- Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chuẩn bị các phương án thu gom, vận chuyển xử lý chất thải y tế tại các khu cách ly.

- Tiếp tục chỉ đạo huấn luyện, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho các lực lượng và chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tiếp nhận, cách ly công dân từ nước ngoài về địa phương.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tiếp tục khảo sát lựa chọn để duy trì các điểm cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về.

2. Sở Y tế

- Thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Y tế trực 24/24 giờ tại điểm cách ly tập trung, bảo đảm tiếp nhận công dân (đo thân nhiệt, tiêu độc, khử trùng và hướng dẫn y tế) sẵn sàng phối hợp với lực lượng Công an xử lý tình huống công dân cách ly bị nghiện ma túy.

- Tổ chức việc kiểm tra thân nhiệt (sáng, chiều), phân loại, phối hợp vận chuyển bệnh nhân (nếu có) từ điểm cách ly đến cơ sở khám chữa bệnh; lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao công dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

3. Công an tỉnh

- Thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xử lý tốt các tình huống phát sinh trong quá trình cách ly, như: công dân cách ly sử dụng chất kích thích, đánh bạc, gây rối, bỏ trốn, không chấp hành các quy định tại điểm cách ly.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Ngoại vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ sức khỏe và biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục kêu gọi các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và con em trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí, góp phần cùng Nhà nước tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của công dân cách ly tại các điểm cách ly tập trung; phối hợp giám sát việc sử dụng các nguồn vận động, tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ động khảo sát, lựa chọn các khu cách ly tập trung, đảm bảo cách ly được nhiều đợt, mang tính ổn định, lâu dài; thành lập các tổ công tác, phối hợp với cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, trang thiết bị y tế theo quy định.

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt Quân sự, Công an, Y tế, Biên phòng (các huyện biên giới, biển), dân quân tự vệ, phụ nữ, đoàn thanh niên và lực lượng tình nguyện viên (nếu có).

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chuẩn bị, duy trì các khu cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận cách ly khi có công dân từ nước ngoài về trên địa bàn.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để kịp thời xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- UBMTTQ tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, NC(Nam), KGVX(Toàn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đì
nh Long