Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/KH-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

Căn cứ Thông tư số 33/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thông tư hướng dẫn công tác xã hội trong trường học;

Thực hiện Thông báo số 924/TB-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông báo về kết quả Hội thảo, tập huấn “Triển khai công tác xã hội trong trường học và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh”;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao kiến thức và kỹ năng để người học tự giải quyết các khó khăn, căng thẳng, khủng hoảng tạm thời về tâm lý, phát huy tiềm năng, năng lực học tập của bản thân. Bảo vệ người học trước nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, phòng tránh các tệ nạn xã hội, hạn chế tình trạng người bỏ học, vi phạm pháp luật.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng của cha mẹ, hoặc người giám hộ của người học trong việc hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng người học. Hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong cơ sở giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội trong trường học.

Kết nối các nguồn lực từ cộng đồng tham gia, phối hợp cùng cơ sở giáo dục thúc đẩy hoạt động công tác xã hội trong trường học.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2019 - 2021

- 100% trường học xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác xã hội trong trường học theo Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nhà trường;

- Hàng năm có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, sinh viên, và học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến công tác xã hội trong trường học;

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ, sinh viên, và học sinh trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội trong trường học;

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- 100% chính quyền cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các các cơ quan chức năng cùng cấp nhận thức được trách nhiệm, phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện công tác xã hội trong trường học.

b) Giai đoạn 2021 - 2025

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, sinh viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến công tác xã hội trong trường học.

- Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ, sinh viên, và học sinh trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội trong trường học.

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, thân thiện, và phòng, chống bạo lực học đường.

- 100% chính quyền cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các các cơ quan chức năng cùng cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện công tác xã hội trong trường học.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xã hội trong trường học

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, công tác xã hội trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình học sinh, sinh viên, tổ chức, đoàn thể, chính quyền đối với công tác xã hội trong trường học.

- Tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo và hướng dẫn người học về các tình huống, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật. Hướng dẫn người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học, giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục sử dụng các dịch vụ hỗ trợ từ cơ sở giáo dục: Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111; Trung tâm công tác xã hội các cấp hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội cộng đồng.

b) Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về công tác xã hội trong trường học trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của tỉnh, huyện, nhà trường; tuyên truyền qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn cho nhà giáo, học sinh, sinh viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

2. Triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học

a) Trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư 33/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác xã hội trong trường học phù hợp với thực tiễn địa phương với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh...).

b) Công tác xã hội trong trường học phải quy định cụ thể những việc nên làm trong nhà trường, thể hiện thông qua phát hiện các nguy cơ trong và ngoài cơ sở giáo dục có ảnh hưởng tiêu cực đến người học, phát hiện các vụ liên quan đến người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, có hành vi bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật...

c) Công tác xã hội trong nhà trường phải được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên; được niêm vết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc ... của nhà trường và gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử.

d) Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung của công tác xã hội trong các tiết học chính khóa phù hợp, trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...

đ) Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong công tác xã hội; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy.

e) Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phối hợp các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện công tác xã hội trong trường học.

3. Cập nhật nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện công tác xã hội trong trường học

Cập nhật thường xuyên các nội dung của công tác xã hội liên quan đến trẻ em, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục để phát hiện nguy cơ, có phương án phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp và hỗ trợ phát triển đảm bảo phù hợp với nhu cầu của người học.

a) Nội dung công tác xã hội trong trường học

Nội dung công tác xã hội trong trường học áp dụng đối với tất cả các cấp học từ giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông đến các trường cao đẳng, trung cấp khoa sư phạm:

- Phát hiện các nguy cơ trong và ngoài cơ sở giáo dục có ảnh hưởng tiêu cực đến người học.

- Tổ chức các hoạt động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ người học rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật.

- Thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp đối với người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật.

- Phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng, thực hiện việc can thiệp, trợ giúp đối với người học cần can thiệp, trợ giúp khẩn cấp hoặc giáo viên, người học có nhu cầu can thiệp, hỗ trợ.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, phát triển, hòa nhập cộng đồng cho người học sau can thiệp hoặc người học, giáo viên, phụ huynh có nhu cầu phát triển, hòa nhập cộng đồng.

b) Phương pháp, hình thức thực hiện công tác xã hội trong trường học

- Rà soát, phát hiện nguy cơ: Rà soát, nắm thông tin, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và các hiện tượng bất thường của người học. Chủ động phát hiện người học có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nghỉ học thường xuyên, có nguy cơ bỏ học, bị xâm hại, bị bạo lực, vi phạm pháp luật; Thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin của cơ sở giáo dục như hòm thư góp ý, đường dây nóng hoặc các hình thức sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận các vụ việc có nguy cơ gây tổn hại đến người học.

- Can thiệp trợ giúp: Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối triển khai công tác xã hội trong trường học tiếp nhận thông báo và đánh giá ban đầu đối với trường hợp can thiệp, trợ giúp tại cộng đồng.

- Hỗ trợ phát triển: Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối triển khai công tác xã hội trong trường học xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp dựa trên kết quả đánh giá toàn diện về vụ việc hoặc nhu cầu của người học, xác định mục tiêu và các hoạt động can thiệp, trợ giúp người học.

4. Nâng cao năng lực, kỹ năng về công tác xã hội trong trường học

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng về công tác xã hội trong trường học cho học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội Sinh viên.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội đối với công tác xã hội trong trường học

a) Nhà trường

- Chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác xã hội trong trường học kết hợp với ban hành nội quy, quy chế thực hiện văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả.

- Thực hiện công tác xã hội cho học sinh, sinh viên thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; nâng cao năng lực, kỹ năng về công tác xã hội của cán bộ, nhà giáo, nhà trường.

- Rà soát, hoàn thiện và triển khai kế hoạch thực hiện công tác xã hội trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo phù hợp với nhà trường, địa phương.

b) Gia đình

- Có trách nhiệm chính trong việc phát hiện sớm, thông báo, phối hợp giải quyết cùng cơ sở giáo dục về các trường hợp người học có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ bỏ học, nguy cơ bị căng thẳng, khủng hoảng, nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực...

- Biết sử dụng thành thạo các dịch vụ hỗ trợ từ cơ sở giáo dục Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111, Trung tâm công tác xã hội các cấp hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng.

c) Chính quyền địa phương

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội trong trường học theo thẩm quyền.

- Có trách nhiệm chính trong tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn để xây dựng công tác xã hội cho học sinh, sinh viên tại cộng đồng; hỗ trợ con em khi gặp khó khăn, xử lí kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho con em.

- Phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường. Đưa nội dung công tác xã hội trong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng năm.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện công tác xã hội trong các nhà trường; có hình thức động viên khen thưởng các trường học làm tốt; xử lý đối với các đơn vị để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, về môi trường học tập thiếu lành mạnh, thiếu an toàn cho người học.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn ngân sách Nhà nước bố trí hàng năm cho chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách nhà nước; nguồn thu chi thường xuyên của các nhà trường; nguồn huy động từ xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; các nhà trường chủ động lập dự toán hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện (có phụ lục kèm theo)

2. Phân công nhiệm vụ

a) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu Kế hoạch này.

- Chủ trì, chịu trách nhiệm kịp thời cập nhật các văn bản, tài liệu, thông tin chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với các ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung của Kế hoạch.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch trong toàn tỉnh theo từng giai đoạn, định kì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ thực hiện hoạt động công tác xã hội trong trường học và tiếp nhận các trường hợp người học được chuyển, gửi để sử dụng các dịch vụ bên ngoài trường học.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện đề án cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại cộng đồng, tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch.

- Lồng ghép nội dung công tác xã hội trong trường học vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước và các đề án khác; nâng cao chất lượng Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020";

d) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống tệ nạn xã hội trong các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội...; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch, báo cáo theo quy định.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về công tác xã hội trong trường học; tăng cường quản lý công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tuyên truyền về công tác xã hội trong trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án, thực hiện báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định.

e) Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố bố trí ngân sách hàng năm để triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch.

g) Các sở, ngành được giao ban hành kế hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội , Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Công an tỉnh theo mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình của Kế hoạch.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các phòng chức năng cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương, báo cáo cấp quản lý theo quy định.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với nhiệm vụ yêu cầu của triển khai thực hiện.

i) Các đơn vị giáo dục trong tỉnh

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai công tác xã hội trong trường học hằng năm; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo chỉ đạo, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, lộ trình của Kế hoạch.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban giám hiệu nhà trường với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Công đoàn và giáo viên Công nghệ thông tin, Chuyên trách công tác chính trị tư tưởng của các nhà trường tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao; định kì tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện tại đơn vị, báo cáo cấp quản lý theo quy định.

3. Đề nghị

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên trong việc giáo dục, giám sát, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn; gương mẫu thực hiện ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã hội trong thực hiện công tác xã hội trong trường học.

b) Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh:

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thực hiện tốt công tác xã hội trong trường học.

- Tổ chức các phong trào thi đua, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi và các tấm gương làm tốt công tác xã hội trong trường học.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học giai đoạn 2019 - 2025 của tỉnh Sơn La. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện Kế hoạch. Đề nghị các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Vụ CTCT&HSSV- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND huyện, thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

TT

Hoạt động

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian

Ghi chú

I

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xã hội trong trường học

1

Cập nhật các nội dung tuyên truyền về công tác xã hội trong trường học theo tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường.

Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an tỉnh, Công an huyện

Hàng năm

 

2

Tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng về công tác xã hội trong trường học, nơi công cộng, cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường.

Sở thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh, Đoàn TNCS HCM huyện.

Hàng năm

 

3

Tuyên truyền về công tác xã hội trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường

Sở thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện; Báo Sơn La

Hàng năm

 

4

Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm diễn đàn về công tác xã hội trong trường học cho nhà giáo và học sinh, sinh viên

Các nhà trường

Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM của trường.

Hàng năm

 

II

Triển khai công tác xã hội trong trường học

1

Thực hiện công tác xã hội trong trường học phù hợp với các cấp học, bậc học và đặc trưng, nhà trường, địa phương với sự cam kết của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh ...; ý kiến đóng góp của các tổ chức liên quan trong và ngoài nhà trường.

Các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường

Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM của trường, Hội cha mẹ học sinh, Hội sinh viên.

2019-2020

 

2

Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên biết và thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác xã hội phải niêm yết công khai và đăng tải trên website nhà trường; gửi tới các thành viên qua địa chỉ email, hệ thống liên lạc điện tử

Các nhà trường

Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM của trường, Hội sinh viên; Hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh.

2019-2020

 

3

Ban hành các văn bản quy định về tổ chức và hoạt động, chỉ đạo hướng dẫn, quản lý nội dung; trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xã hội trong nhà trường;

Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường.

Công an tỉnh, UBND dân huyện, Công an huyện; UBND các xã, phường, thị trấn

Hàng năm

 

4

Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xã hội; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy.

Các nhà trường

Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM của trường.

Hàng năm

 

III

Nâng cao năng lực, kỹ năng đối với công tác xã hội trong trường học

 

 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng đối với công tác xã hội cho học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên cán bộ Công đoàn, Đoàn TN, Đội TN, Hội SV.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông

Đoàn TNCS HCM tỉnh, Đoàn TNCS HCM huyện; Công đoàn, Đoàn TN, Đội TN của các nhà trường

2019-2025

 

IV

Cập nhật nội dung, phương pháp, hình thức công tác xã hội trong trường học

 

1

Cập nhật các nội dung của công tác xã hội trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục, các hoạt động giáo dục phù hợp với tâm lý lứa tuổi; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, kĩ năng nghề nghiệp, thực hiện nếp sống thói quen văn minh, lịch sự đối với các chủ thể trong trường học;

Các nhà trường

Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM của trường; Hội cha mẹ học sinh, Phụ huynh học sinh

Hàng năm

 

2

Đổi mới phương pháp dạy học các môn học liên quan; chú trọng hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, thực hành giao tiếp, ứng xử văn hóa; đa dạng các hình thức giáo dục văn hóa ứng xử; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; nâng cao hiệu quả công tác thi đua ...

Sở Giáo dục và Đào tạo; các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường

Đoàn TNCS HCM tỉnh, Đoàn TNCS HCM huyện Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM của trường, Hội cha mẹ học sinh, Hội sinh viên.

Hàng năm

 

3

Xây dựng biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên chủ động, tích cực tham gia và tuyên truyền về trường học văn hóa, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng cử có văn hóa trong nhà trường; sử dụng hiệu quả ứng dụng CNTT trong học tập và rèn luyện ...

Các nhà trường

Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM của trường, Hội cha mẹ học sinh, Hội sinh viên.

2019-2021

 

V

Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội đối với công tác xã hội trong trường học

 

1

Xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường;

Các nhà trường

Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM của trường; các đơn vị liên quan tại địa phương

2019-2025

 

2

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức về công tác xã hội trong trường học cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nhà trường; thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Các nhà trường.

Chính quyền địa phương; Hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh; các đơn vị liên quan

2019-2025

 

3

Thành lập, kiện toàn Tổ công tác của các nhà trường.

Các nhà trường.

Chính quyền địa phương, Hội phụ huynh học sinh, các tổ chức đơn vị liên quan tại địa phương

2019-2025