Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/KH-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2012

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Thực hiện Công văn số 6582/VPCP-KSTT ngày 21/9/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính; Công văn số 348/KSTT-VP ngày 28/11/2011 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI RÀ SOÁT

1. Mục đích, yêu cầu

- Rà soát quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp hay không đáp ứng nguyên tắc, yêu cầu quy định, thủ tục hành chính; giảm thiểu tối đa chi phí thời gian, tài chính phát sinh cho xã hội do tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý của các cơ quan nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính nhà nước.

- Cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính mang tính chất hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

- Áp dụng nguyên tắc công khai, minh bạch, tham vấn người dân, doanh nghiệp và khai thác tối đa các nguồn lực hợp pháp cho việc rà soát quy định, thủ tục hành chính.

- Sản phẩm rà soát quy định, thủ tục hành chính phải cụ thể và thiết thực.

2. Phạm vi rà soát

Các Sở, ngành tỉnh tổ chức rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình có tần suất thực hiện trong một năm lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị, tác động lớn đến hoạt động kinh tế xã hội của ngành, địa phương (số lượng đối tượng chịu tác động lớn, chi phí tuân thủ cao, có nhiều phản ánh, kiến nghị về vướng mắc bất cập trong thực hiện các quy định hành chính).

II. NỘI DUNG

1. Rà soát quy định, thủ tục hành chính đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh:

Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức phối hợp với các đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị rà soát các thủ tục có tần suất thực hiện lớn, đối tượng thực hiện nhiều và có chi phí tuân thủ cao. Đặc biệt phải chú trọng rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Kiểm tra chất lượng các biểu mẫu và bảng tổng hợp kết quả rà soát:

Sau khi nhận được báo cáo kết quả rà soát của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thành việc kiểm tra chất lượng và ký xác nhận vào các biểu mẫu, bản tổng hợp nhận được của các cơ quan, đơn vị.

- Gửi trả các biểu mẫu, bản tổng hợp chưa đạt chất lượng và yêu cầu các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, bổ sung cho đến khi đạt yêu cầu chất lượng; trường hợp cơ quan đơn vị được yêu cầu không thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Tiến hành tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn; tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các bên liên quan; tổ chức rà soát độc lập.

- Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông đăng tải Dự thảo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan;

- Xây dựng dự thảo Quyết định và Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính kèm theo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý theo kế hoạch này; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, chất lượng kết quả rà soát. Định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh (kèm theo các biểu mẫu và bảng tổng hợp kết quả rà soát.

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện rà soát những thủ tục hành chính cấp xã thuộc đơn vị mình.

2. Văn phòng UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, xác nhận chất lượng các biểu mẫu, bản tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát (trường hợp cần thiết huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn, tổ chức tham vấn ý kiến của các bên liên quan, tổ chức rà soát độc lập); xây dựng dự thảo quyết định và phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính kèm theo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn ngân sách của các cơ quan, đơn vị để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị được huy động các nguồn lực tài chính khác để hỗ trợ hoạt động rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch này.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng quy định; Tổng hợp, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh, các CV;
- Lưu: KSTT, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Nga