Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp Công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quỵết định số 1779/QĐ-UBND 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”;

- Quyết định 2711/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020;

- Kế hoạch 195/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020;

- Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020;

- Công văn số 8311/UBND-CT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và phát triển công nghiệp CNTT;

- Thông báo số 478/TB-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi họp nghe báo cáo ý tưởng tổ chức đối thoại về thu hút nhân lực, giải quyết việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dụng đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến hết năm 2020, đào tạo và huy động hơn 2.000 nhân lực CNTT làm việc tại Huế; phấn đấu đến năm 2025 đạt 10.000 lao động CNTT phục vụ phát triển Công nghiệp phần mềm.

- Xây dựng và thực hiện được giải pháp, chiến lược phối hợp đào tạo nguồn nhân lực CNTT giữa nhà nước, cơ sở đào tạo, thị trường lao động CNTT cho tỉnh một cách hiệu quả, bền vững và lâu dài.

- Thu hút, kêu gọi được 15 doanh nghiệp trong nước và 03 doanh nghiệp nước ngoài cùng tham gia hợp tác, đầu tư tại tỉnh trong năm 2020.

- Triển khai khởi công xây dựng Khu Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh, là nơi ươm mầm sáng tạo trong lĩnh vực CNTT.

- Tổ chức tốt công tác phân tích, đánh giá, tổng hợp số liệu trong lĩnh vực công nghiệp CNTT làm tiền đề cho việc xây dựng Kế hoạch Phát triển công nghiệp CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Gặp mặt cộng đồng, nhân sự CNTT tại thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung: Tổ chức gặp mặt cộng đồng, nhân lực CNTT đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là người Huế sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp CNTT tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu hút nhân lực CNTT về làm việc cho Huế, xúc tiến đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp về đầu tư vào nền công nghiệp CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Công nghiệp phần mềm tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý 01/2020.

- Địa điểm tổ chức: thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đối thoại trực tuyến về định hướng phát triển công nghệ thông tin tại Thừa Thiên Huế

- Nhiệm vụ: Tổ chức buổi đối thoại trực tuyên trên Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh nhằm phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, định hướng nguồn nhân lực CNTT cũng như đưa ra các kiến nghị nhằm cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, thu hút nhân lực CNTT.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2020.

3. Tổ chức sàn giao dịch việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, quảng bá cung cấp thông tin

- Nhiệm vụ: Tổ chức sàn giao dịch việc làm công nghệ thông tin nhằm kết nối cung - cầu thị trường lao động, giúp đỡ cho người lao động có điều kiện nâng cao trình độ, chuyên môn kỹ thuật và tiếp cận việc làm bền vững; cung cấp, chia sẻ thông tin trực tuyến về lao động việc làm, ứng dụng CNTT nhằm kết nối thị trường lao động của các địa phương như: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Tổ chức theo phương thức trực tiếp và trực tuyến. Tăng cường tuyên truyền và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền nhằm thu hút đông đảo lao động và doanh nghiệp tham gia.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Đại học Huế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Đại học Phú Xuân, các doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Điện tử trên toàn quốc.

- Thời gian thực hiện: Tháng 2-3/2020.

4. Gặp mặt ngành giáo dục về định hướng phát triển CNTT của tỉnh; Tổ chức nói chuyện về định hướng nghề nghiệp CNTT đối với học sinh tại các trường THPT

a) Gặp mặt ngành giáo dục về định hướng việc đào tạo ngành CNTT

- Nhiệm vụ: Tổ chức gặp mặt các cơ quan quản lý về giáo dục trên địa bàn tỉnh để trao đổi, thảo luận để nắm bắt định hướng phát triển ngành công nghệ thông tin của Thừa Thiên Huế nói chung; thống nhất định hướng đào tạo nhân lực CNTT tại các cơ sở đào tạo; sự quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ liên tục của các đơn vị liên quan vì nền giáo dục, vì nền công nghiệp CNTT của tỉnh nhà.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Đại học Huế; Doanh nghiệp Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2020.

b) Tổ chức nói chuyện về định hướng nghề nghiệp CNTT đối với học sinh tại các trường THPT

- Nội dung: Tổ chức các buổi nói chuyện tại các trường cấp 3 về định hướng phát triển công nghiệp CNTT của tỉnh nhà; đặc biệt chú trọng phát triển công nghiệp phần mềm, về nhu cầu cao, cấp thiết về nguồn lao động trong lĩnh vực CNTT; về các chương trình hỗ trợ, hợp tác đào đạo nghề CNTT.

- Có thể lồng ghép các buổi nói chuyện trong các chương trình hướng nghiệp của các trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc thông qua lễ chào cờ đầu tuần của các trường.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Phú Xuân; Doanh nghiệp Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3, 4, 5/2020.

5. Khai trương Trung tâm Nghiên cứu thí nghiệm IoT (Internet of Thing)

- Nội dung: Nhằm kết nối các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp nền tảng phát triển, thiết bị và giải pháp loT với cộng đồng khởi nghiệp đồng thời phát triển ứng dụng IoT tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tỉnh sẽ xây dựng và hình thành mô hình Trung tâm Nghiên cứu thí nghiệm loT đặt tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4-5/2020.

6. Khởi công khu Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh

- Nội dung: Thúc đẩy các quy trình thủ tục, công tác chuẩn bị nhằm phục vụ việc khởi công xây dựng tòa nhà của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh tại 1,1 ha ở khu quy hoạch An Vân Dương.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Quản lý khu đô thị mới, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2020.

7. Công bố, vận hành về cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực

- Nội dung: Xây dựng, vận hành và công bố cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực CNTT của tỉnh Thừa Thiên Huế; công khai chia sẻ thông tin về nhân lực CNTT của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2020.

8. Tổ chức hội nghị chuyển đổi, gắn kết nghề nghiệp với CNTT

- Mục đích: Tổ chức hội nghị nhằm thu hút các sinh viên, sinh viên ra trường chưa có việc làm có nguyện vọng theo ngành CNTT có thể chuyển đổi sang ngành CNTT - nơi có cơ hội và nhu cầu việc làm cao để học tập và làm việc, gắn kết nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Đại học Phú Xuân.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020.

9. Rà soát đánh giá và hoạch định chiến lược phát triển CNTT giai đoạn 2021-2025

- Nội dung: Tổng kết đánh giá kết quả triển khai các hoạt động về công nghiệp CNTT trong năm 2020; tổng kết, đánh giá thực trạng công nghiệp CNTT của tỉnh và xây dựng Kế hoạch Phát triển công nghiệp CNTT giai đoạn 2021-2025.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

- Thòi gian thực hiện: Tháng 9-12/2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung liên quan; theo dõi, cập nhật, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nội dung khác của kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện hàng tháng.

2. Các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý cho việc thực hiện Kế hoạch.

4. Trung tâm Công nghệ Thông tin phối họp Viện Nghiên cứu Phát triển, các Trường, Doanh nghiệp Công nghệ thông tin xây dựng và cung cấp các tài liệu phục vụ cho các hoạt động đào tạo, định hướng nghề nghiệp và phát triển các hệ thống quản lý nhân lực công nghệ thông tin.

5. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để giải quyết, tháo gỡ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TTTT;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đại học Huế;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TX và TP Huế;
- Trung tâm CNTT tỉnh;
- Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh;
- Hội Công nghiệp phần mềm tỉnh;
- Trường Đại học Phú Xuân;
- Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định