Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/KH-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 4285/QĐ-BVHTTDL, ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về quản lý tổ chức các hoạt động bơi, phong trào tập luyện bơi và phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước trẻ em cho các cơ quan, tổ chức, gia đình, người dân và bản thân trẻ em thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục... Từng bước hạn chế tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em, đem lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho gia đình và xã hội.

- Tạo thuận lợi về cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức dạy bơi và các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; tăng cường các giải pháp phòng, tránh để loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn đuối nước ở trẻ em.

II. CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2020

1. 100% huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước tại địa phương một cách hiệu quả, từng bước giảm thiểu các trường hợp tai nạn đuối nước.

2. Tăng số lượng hồ bơi, điều kiện tổ chức dạy bơi; quy hoạch điểm hồ bơi theo cụm trường học, cụm dân cư phù hợp.

3. Đảm bảo 100% các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi có huấn luyện viên, hướng dẫn viên bơi, nhân viên cứu hộ và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội

- Phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh.

- Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trẻ em; vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình phòng, chống tai nạn đuối nước, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và các đợt thiên tai.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống đuối nước trẻ em

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan về kỹ thuật bơi an toàn, phương pháp sơ cứu, cấp cứu và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phòng, chống đuối nước trẻ em.

3. Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em

- Triển khai kế hoạch thí điểm phổ cập bơi cho trẻ em; xây dựng và nhân rộng mô hình trẻ em toàn xã, phường, thị trấn biết bơi.

- Tổ chức các giải bơi, thi tuyên truyền viên, tìm hiểu về những kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, nhằm khuyến khích, động viên cho phong trào tập luyện bơi trong nhà trường.

4. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố dành quỹ đất và ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư xây dựng bể bơi tại các khu vực gần trường học, khu vực đông dân cư đặc biệt quan tâm đến các huyện chưa có bể bơi hoặc bể bơi chưa đạt chuẩn.

- Thống kê, đánh giá các thiết chế bơi, các cơ sở dạy bơi, bể bơi, hồ bơi các điểm vui chơi, giải trí dưới nước; việc thực hiện các quy định vệ sinh, an toàn tại các điểm dạy và học bơi.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi.

- Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức dịch vụ bơi và đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia bơi.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng các điểm du lịch đảm bảo an toàn về phòng tránh đuối nước trong đó có trẻ em như xây dựng nội quy, quy định, cắm biển báo nơi nguy hiểm, bố trí đội ngũ cứu hộ...; tăng cường quản lý các hồ bơi kinh doanh đảm bảo các điều kiện an toàn.

- Vận dụng các nguồn kinh phí khác nhau đầu tư xây dựng hồ bơi trung tâm; vận động, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng hồ bơi; triển khai sâu rộng phong trào dạy bơi cho trẻ em đến các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp triển khai tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lội, đội cứu hộ cho các điểm hồ bơi, du lịch sông nước, bãi biển...

- Chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện đối với các sở, ban, ngành các đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức đánh giá thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong phạm vi toàn tỉnh.

- Phối hợp với các địa phương, sở, ban, ngành, các cơ quan đoàn thể chính trị, xã hội trong nước và ngoài nước có liên quan triển khai các hoạt động dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng (trong đó ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt); vận động các nguồn kinh phí tặng áo phao hoặc cặp phao cho học sinh các vùng đi học phải qua đò, qua sông.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đơn vị thực hiện theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh.

- Tổ chức các giải bơi, thi tuyên truyền viên, tìm hiểu về những kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, nhằm khuyến khích, động viên cho phong trào tập luyện bơi trong nhà trường.

- Chỉ đạo các trường học đưa nội dung tuyên truyền giáo dục kiến thức về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em vào trường học với các hình thức: Lồng ghép trong các buổi dạy môn thể dục, chương trình sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Đội, sinh hoạt hè...; hướng dẫn các trường học ký cam kết thực hiện Trường học an toàn cho trẻ em.

6. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện: Cấp cứu, điều trị đuối nước cho trẻ em.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng, tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế vế phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

7. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

- Tăng cường các hoạt động truyền thông tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng; thường xuyên truyền tải những thông điệp cảnh báo các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em như kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng ngừa, kỹ năng ứng cứu khi xảy ra đuối nước...

- Chú trọng việc giới thiệu và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào phòng, chống tai nạn đuối nước tại các trường học, cơ quan đơn vị, địa phương.

8. Tỉnh đoàn

- Tăng cường chỉ đạo các cấp Đoàn trong tỉnh phối hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành tổ chức chính trị xã hội liên quan tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên các kênh thông tin của Đoàn, các buổi sinh hoạt Đoàn, Đội và các buổi tập huấn.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy bơi gắn với mô hình giáo dục kỹ năng cho trẻ em như Học kỳ quân đội, Trại hè...

- Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt bổ ích, thiết thực góp phần quản lý, giáo dục trẻ em nhất là trong dịp hè; phát huy vai trò của lực lượng thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện trong việc thường xuyên nhắc nhở trẻ em không vui chơi ở những nơi nguy hiểm, không tự ý đi tắm ao, hồ, sông, suối.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên các địa bàn với nhiều hình thức phù hợp.

- Vận dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách, huy động đầu tư từ các cá nhân, tổ chức xã hội xây dựng hồ bơi tại các trung tâm TDTT, các cụm dân cư hoặc địa điểm liên trường học phục vụ tổ chức dạy bơi cho trẻ em.

- Chỉ đạo các Ban quản lý hồ, đập vận hành hồ, đập đảm bảo an toàn đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hồ, đập mà nhất là khi xả lũ đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng người dân vùng hạ du.

- Tiến hành việc rà soát các điểm hố sâu, ao, hồ, sông, suối... thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để lắp đặt các rào chắn, biển cảnh báo giúp người dân và trẻ em biết phòng, tránh.

- Hàng năm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em; tuyên truyền, vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt là thời gian nghỉ hè và mùa mưa bão.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị lãnh đạo các cơ quan liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua cơ quan thường trực Chương trình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Các Sở: VHTTDL, LĐTB&XH, Tài chính, TTTT; GDĐT; Y tế;
- Tỉnh đoàn;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Báo Phú Yên, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KGVX (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng