Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/KH-UBND

Thánh Hóa, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TƯ VẤN, HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025.

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 106-QĐ/TW ĐTN-CNĐT ngày 10/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ban hành Đề án “Tư vấn hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 - 2022”; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức cơ sở Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên; trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên trong thời kỳ mới.

- Tạo bước chuyển biến về số lượng và chất lượng công tác tư vấn định hướng, hướng nghiệp; tư vấn học nghề, tạo việc làm; tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp; góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho địa phương, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên, tạo thu nhập bền vững, ổn định đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, Đoàn thanh niên các cấp và phát huy vai trò tích cực tham gia của thanh niên từ khâu xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá hiệu quả của chương trình.

- Công tác tư vấn hướng nghiệp phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và học sinh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về nghề nghiệp, việc làm

- Xây dựng và kết nối các chuyên trang về công tác hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trên cổng thông tin fanpage của Trung ương đoàn, website của Tỉnh đoàn, facebook…về nghề nghiệp, việc làm.

- Thực hiện các trang mục, bài viết, phóng sự về công tác hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động trên truyền hình Thanh Hóa, chuyên mục Tuổi trẻ Lam Sơn; các Báo Thanh Hóa, Báo Tiền phong, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên...

- Biên soạn, phát hành các tài liệu về nghề nghiệp, việc làm.

b) Tổ chức các buổi tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm

- Đối tượng: Là đoàn viên thanh niên khu dân cư, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện, thanh niên khối trường học, thanh niên nông thôn, nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên thất nghiệp, thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương và các nhóm thanh niên khác.

- Mục tiêu cụ thể: Tổ chức 60 buổi tuyên truyền, tư vấn cho 20.100 người. Trong đó: 50 - 60% thanh niên khu dân cư; 80% thanh niên khối trường học; 70% thanh niên nông thôn; 100% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện được tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm.

- Nội dung : Tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho người lao động; phổ biến thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tư vấn chọn nghề, học nghề; vận động thanh niên tự học nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Tuyên truyền, tư vấn trang bị kỹ năng về tìm kiếm việc làm phù hợp cho thanh niên.

- Giải pháp thực hiện: Tỉnh đoàn phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên. Tập trung triển khai tại các địa bàn có nhu cầu lớn về nghề nghiệp, việc làm; thông qua các chiến dịch tuyên truyền, các chương trình truyền thông, thông tin của đoàn.

- Tiến độ triển khai: Thực hiện trong các quý của năm.

2. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tư vấn hướng nghiệp, chọn nghề và tạo việc làm

- Đối tượng: Cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt ở cơ sở và cấp huyện gồm Bí thư hoặc Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) hoặc Phó Chủ tịch Hội LHTN các cấp.

- Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2021 - 2025, tổ chức 50 lớp tập huấn cho 6.000 lượt báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở về công tác tư vấn, hướng nghiệp, chọn nghề và việc làm.

- Nội dung: Nâng cao năng lực tư vấn hướng nghiệp, chọn nghề và tạo việc làm cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, cung cấp các thông tin, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hướng nghiệp, học nghề và tạo việc làm.

- Giải pháp thực hiện: Tỉnh đoàn phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn tổ chức triển khai thực hiện các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng về tư vấn, hướng nghiệp, chọn nghề và tạo việc làm. Tập trung triển khai tại các huyện, cơ sở có đội ngũ cán bộ chủ chốt của đoàn và tổ chức các lớp chuyên sâu tại trung tâm.

- Tiến độ triển khai thực hiện: Thực hiện trong các quý của năm.

3. Tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT, THCS

- Đối tượng: Học sinh các trường THPT, THCS, đặc biệt chú trọng đến học sinh khu vực nông thôn, miền núi.

- Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2021 - 2025, tổ chức 125 buổi về tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho 375.000 học sinh THPT và THCS. Phấn đấu mỗi năm có từ 70 - 80% học sinh cuối cấp được tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, tư vấn chọn nghề.

- Nội dung và giải pháp thực hiện: Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành có liên quan; UBND các huyện, thị, thành phố; Ban giám hiệu các trường THPT, trường THCS:

+ Tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đoàn, Đội trên lớp; tham mưu, phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi trực tiếp với phụ huynh học sinh.

+ Đối với học sinh THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: Tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nhằm trợ giúp học sinh tự nhận thức và đánh giá về bản thân, tìm hiểu về ngành, nghề, trường đào tạo, trợ giúp học sinh đưa ra quyết định lựa chọn nghề, định hướng nghề nghiệp để sẵn sàng tham gia thị trường lao động.

+ Đối với học sinh khối lớp 8, lớp 9 trong các trường THCS: Thông tin và giới thiệu về các ngành nghề đào tạo; các nghề hấp dẫn trong tương lai nhằm giúp học sinh làm quen với các ngành nghề phổ biến trong xã hội; tư vấn cho học sinh chọn trường học (học trung học phổ thông hoặc học nghề) phù hợp với năng lực của bản thân và hoàn cảnh gia đình.

- Tiến độ triển khai: Đối với học sinh THPT tập trung tổ chức vào thời điểm tháng 3, tháng 4; đối với học sinh THCS tổ chức vào thời điểm tháng 10, tháng 11 của năm.

4. Tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm

- Đối tượng: Là đoàn viên thanh niên chưa có việc làm, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp; các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng trong nước, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển lao động.

- Mục tiêu cụ thể: Tổ chức 25 buổi ngày hội tư vấn việc làm; mỗi buổi thu hút khoảng 800 - 1.000 thanh niên tham gia, 10 - 15 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký gian hàng tư vấn, tuyển dụng và giới thiệu việc làm. Thực hiện kết nối cung - cầu lao động phù hợp với nguyện vọng của hai bên.

- Nội dung: Tư vấn, phỏng vấn tuyển dụng, giới thiệu về đơn vị, công ty, nhu cầu tuyển dụng và các thông tin liên quan khác:

+ Đơn vị tuyển dụng: Đưa thông tin về hoạt động, nhu cầu tuyển dụng và giới thiệu tới người tham gia ngày hội.

+ Các ứng viên tham gia ngày hội được giới thiệu việc làm miễn phí tại các gian hàng của đơn vị tham gia.

- Giải pháp thực hiện: Tỉnh đoàn phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn, các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức ngày hội việc làm. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nắm bắt thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước; từ đó người lao động chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề phù hợp với bản thân; các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh được nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, đào tạo.

- Tiến độ thực hiện: Thực hiện trong các quý của năm.

5. Tư vấn xuất khẩu lao động

- Đối tượng: Là thanh niên nông thôn, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện và các đối tượng khác có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Mục tiêu cụ thể: Tổ chức 75 buổi tư vấn, giới thiệu về thị trường xuất khẩu lao động cho 15.000 đoàn viên thanh niên.

- Nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác xuất khẩu lao động; cung cấp thông tin về thị trường xuất khẩu lao động. Phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Giải pháp thực hiện: Tỉnh đoàn phối hợp cùng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; các huyện, thị, thành đoàn, đoàn cơ sở; các doanh nghiệp, đơn vị uy tín có chức năng xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh để tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động tại địa phương.

- Tiến độ triển khai: Thực hiện trong các quý của năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Tổng hợp dự toán kinh phí giai đoạn 2021 - 2025

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT

Nội dung

Kinh phí thực hiện

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

1

Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về nghề nghiệp, việc làm.

83.000

101.500

101.500

120.000

120.000

2

Tổ chức tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên

112.400

140.500

140.500

140.500

140.500

3

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tư vấn về hướng nghiệp, chọn nghề và tạo việc làm

108.500

124.000

124.000

124.000

124.000

4

Tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT, THCS

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

5

Tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm

172.000

172.000

172.000

172.000

172.000

6

Tư vấn Xuất khẩu lao động

189.000

189.000

189.000

189.000

189.000

 

Tổng cộng

894.900

957.000

957.000

975.500

975.500

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa

- Chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên và triển khai thực hiện tốt kế hoạch ở địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho thanh niên, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Chỉ đạo Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND tỉnh các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, đề xuất về những thay đổi cần thiết phù hợp với thực tế từng thời kỳ. Định kỳ hàng tháng có đánh giá, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo, đánh giá tổng kết hàng năm về UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở, ban ngành cấp tỉnh

2.1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên thông qua lồng ghép các hoạt động, chương trình, đề án có liên quan.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh cấp THPT, THCS theo nội dung Kế hoạch này.

2.3. Sở Tài chính

- Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa, các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện kế hoạch, phối hợp giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng quy định.

2.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao tại Kế hoạch này; quan tâm, hỗ trợ nguồn lực thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao trên địa bàn ./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để B/c);
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (để B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động - Thương binh và xã hội;
- Sở Giáo dục và Đào tạo:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phó CVP Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, VX (ngocnd).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền