Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/KH-UBND

Hà Nam, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai và đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hiện đại hóa hệ thống thông tin đất đai, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đưa công tác quản lý đất đai ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp và hạn chế những bất cập trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

2. Yêu cầu:

- Rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai ở các cấp, các ngành, trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện, đồng thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đất đai ở địa phương, đồng thời phục vụ tốt nhất việc khai thác của người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai, thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch; rà soát để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới bộ TTHC về đất đai cho phù hợp với pháp luật và phù hợp với thực tế; cắt bỏ các loại giấy tờ, thủ tục không cần thiết, đặc biệt là rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong khi thực hiện TTHC.

II. NỘI DUNG, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ, cụ thể các quy định để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh mà Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Đất đai giao theo thẩm quyền cho phù hợp với thực tế địa phương; đồng thời rà soát bãi bỏ, sửa đổi các quy định cụ thể của UBND tỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bộ TTHC về đất đai trên nguyên tắc cắt giảm các thủ tục, giấy tờ không cần thiết, đặc biệt là cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo Đề án 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thành việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của các huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất và nâng cao tính khả thi trên cơ sở Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Nam; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp và các đối tượng sử dụng đất; rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất; thời gian hoàn thành chậm nhất trong quý III năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất mà theo quy định của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, thời gian hoàn thành trong quý III năm 2018; hàng năm rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển ngay sang thuê đất theo đúng quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh; các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố tập trung chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật; cũng như đối với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời; thời gian thực hiện hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai. Thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2020.

2. Sở Tư pháp:

- Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng trước khi trình UBND tỉnh ban hành theo phân cấp mà Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai giao;

- Hàng năm chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định của UBND tỉnh về lĩnh vực đất đai hoặc liên quan đến đất đai đã ban hành nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó đặc biệt chú ý rà soát các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính về đất đai, để đảm bảo quyền lợi giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương và các sở, ngành liên quan, rà soát, thanh tra, kiểm tra các dự án ngoài khu công nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để tham mưu UBND tỉnh quyết định ra hạn sử dụng đất đối với các trường hợp chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, làm căn cứ để xử lý vi phạm đối với các tổ chức đã được gia hạn sử dụng đất mà vẫn không thực hiện.

4. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan tăng cường sự phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những “khu đất có lợi thế” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này; thời gian thực hiện hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung để ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính, phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai phù hợp với yêu cầu của thực tiễn; thời gian thực hiện hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh, các sở, ngành liên quan để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án mà sau khi đã được gia hạn sử dụng đất theo quy định.

- Hàng năm bố trí đảm bảo dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm của toàn tỉnh cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thanh tra tỉnh:

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để giải quyết dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài. Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; chủ động tiếp nhận các thông tin phản ánh của nhân dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các địa phương xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố tập trung chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật; cũng như đối với việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép không phát hiện, xử lý kịp thời. Thời gian thực hiện hàng năm.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan, rà soát, thanh tra, kiểm tra các dự án trong các khu công nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để tham mưu UBND tỉnh quyết định gia hạn sử dụng đất đối với các trường hợp chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, làm căn cứ để xử lý vi phạm đối với các tổ chức đã được ra hạn sử dụng đất mà vẫn không thực hiện.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người (như bãi sông, ven chân núi ...), chủ động đề xuất bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thời gian thực hiện hàng năm.

8. Cục thuế tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các đối tượng sử dụng đất mà không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo tiến độ dự án sau khi được gia hạn sử dụng đất theo quy định.

9. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, Ngành liên quan để khắc phục khó khăn, vướng mắc hiện nay, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức này nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp của Luật Đất đai và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2018.

10. UBND các huyện, thành phố:

- Hoàn chỉnh hồ sơ và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của các huyện, thành phố.

Thời gian hoàn thành trước 20/8/2018.

- Rà soát các dự án giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền cấp huyện để xem xét gia hạn sử dụng đất theo quy định đối với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ trong dự án; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp này sau khi đã được gia hạn sử dụng đất theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2014; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp khắc phục để thực hiện các dự án, công trình đầu tư. Trường hợp cần thiết báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2018.

- Khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chi tiết tới từng đơn vị cấp xã các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, chưa cấp giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất. Làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành dứt điểm các trường hợp này, đồng thời gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, theo dõi.

Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2018.

- Kiểm tra, rà soát, lập danh sách và đề xuất chi tiết phương án xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trước ngày 01/7/2014 báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thời gian hoàn thành trong năm 2018.

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ kế hoạch này các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể ở đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31 tháng 10 hàng năm để tổng hợp báo cáo.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố; tổng hợp chung kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ngành, đơn vị gửi ý kiến phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: TN&MT, TP, TC, KH&ĐT, CT, XD, Thanh tra tỉnh, NN&PTNN, NV, Cục thuế tỉnh, Ban QL các KCN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UB: LĐVP(4), NN, XD, KT, NC, TH;
- Lưu VT, TN&MT.
ML.D/7-2018/DD/KH/02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến