Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIẾN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 13/3/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với người khuyết tật giai đoạn 2021-2025 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân về công tác chăm lo đời sống của người khuyết tật, giúp người khuyết tật vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng;

b) Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; phát huy trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện chính sách trợ giúp đối với người khuyết tật;

c) Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, hoạt động chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập xã hội góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội, giáo dục, dạy nghề, việc làm, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch;

d) Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật; huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cá nhân, tổ chức tôn giáo, nhân đạo, từ thiện; tạo điều kiện để các tổ chức của/vì người khuyết tật hoạt động có hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch chủ động, kịp thời, đồng bộ; các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ trì hoạt động có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai đúng tiến độ, thực chất, hiệu quả;

b) Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch;

c) Bảo đảm lộ trình và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch phù hợp với các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các kế hoạch, chương trình, đề án về người khuyết tật, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp người khuyết tật

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác người khuyết tật gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan, trọng tâm là Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật;

- Tích cực đổi mới nội dung, hình thức truyền thông phù hợp nhằm giảm định kiến, kỳ thị đối với người khuyết tật;

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhân dịp Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày người khuyết tật thế giới (3/12), tham mưu đề xuất tham gia Diễn đàn quốc gia về người khuyết tật hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức xã hội về công tác người khuyết tật. Phát hiện, biểu dương và tuyên truyền sâu rộng trong xã hội những tấm gương tiêu biểu về người khuyết tật, công tác trợ giúp người khuyết tật;

- Hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy năng lực của người khuyết tật và các tổ chức của/vì người khuyết tật để làm tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết, là cầu nối giữa người khuyết tật với Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền.

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật

- Rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình, đề án hiện hành trong lĩnh vực công tác người khuyết tật; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 với các mục tiêu cụ thể, thiết thực, khả thi, gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn;

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xác định và cấp giấy xác nhận khuyết tật theo Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; thực hiện chế độ, chính sách đối với người khuyết tật; xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin về người khuyết tật kết nối chặt chẽ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý dân cư; tổ chức điều tra, rà soát người khuyết tật trên địa bàn tỉnh để có cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch trợ giúp người khuyết tật phù hợp;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại; tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội, góp phần tăng nhanh số lượng người khuyết tật tham gia mạng lưới an sinh xã hội; động viên, khuyến khích người khuyết tật có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, vươn lên sống độc lập, hòa nhập xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và giúp đỡ người khuyết tật khác;

- Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật; tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật, hướng tới một xã hội không rào cản với người khuyết tật;

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về người khuyết tật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người khuyết tật;

- Sơ kết, đánh giá tình hình 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật và Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020; 05 năm thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; Tăng cường hoạt động tham vấn và phát huy vai trò, sự tham gia của các tổ chức của/vì người khuyết tật và người khuyết tật trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật

- Huy động nguồn lực xã hội tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật và các tổ chức của/vì người khuyết tật;

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có đủ năng lực tham gia thực hiện các dịch vụ công của Nhà nước, nhằm giúp người khuyết tật được tiếp cận đa dạng các hình thức hỗ trợ phù hợp. Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật. Có cơ chế chính sách, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạo điều kiện việc làm cho người khuyết tật;

- Chủ động hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với các tổ chức của/vì người khuyết tật.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật; tăng cường quan hệ phối hợp trong các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người khuyết tật ngày càng tốt hơn; tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các tổ chức của người khuyết tật nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền, phổ biến chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về người khuyết tật đến đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân;

- Tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các tổ chức của/vì người khuyết tật với các tổ chức trong và ngoài tỉnh nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hoạt động.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của/vì người khuyết tật

- Tích cực đổi mới, huy động các nguồn lực tạo nên sức mạnh nội lực nhằm đề cao trách nhiệm và sự chủ động của các tổ chức của/vì người khuyết tật trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phong trào và các cuộc vận động trong người khuyết tật. Thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền để nhân rộng những tấm gương người khuyết tật vượt khó vươn lên trong cuộc sống;

- Hỗ trợ các tổ chức của/vì người khuyết tật đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo phương châm “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”;

- Tạo điều kiện thuận lợi để thành lập, nhân rộng các tổ chức của người khuyết tật và mô hình tự lực của người khuyết tật.

6. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và khen thưởng

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người khuyết tật; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách, lợi dụng người khuyết tật để trục lợi;

- Tổ chức khen thưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động có những đóng góp tích cực trong việc công tác trợ giúp người khuyết tật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế lập dự toán ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định; tổ chức tổng kết thực hiện kế hoạch vào năm 2025;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch và pháp luật, chính sách về người khuyết tật; tổ chức thực hiện việc dạy nghề, tạo việc làm; nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương sơ kết 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật; tổng kết Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 -2020, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 -2020, Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2012 -2020; xây dựng các kế hoạch trợ giúp người khuyết tật, người tâm thần, quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở các đề án đã được Chính phủ phê duyệt;

d) Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án, đề án về trợ giúp người khuyết tật. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư các công trình hỗ trợ cho người khuyết tật theo quy định.

3. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện hoạt động phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh và sơ sinh; phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật, trong đó chú trọng phát hiện sớm, can thiệp sớm và điều trị cho trẻ tự kỷ tại cộng đồng; phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật.

5. Sở Xây dựng:

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng các công trình tiếp cận cho người khuyết tật; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, các đơn vị, tổ chức thiết kế, xây dựng, quản lý xây dựng về những nội dung liên quan đến việc thiết kế, xây dựng đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận và sử dụng;

b) Tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát việc thiết kế, thẩm định, cấp phép, nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình xây dựng bảo đảm yêu cầu tiếp cận đối với người khuyết tật.

6. Sở Giao thông vận tải:

a) Tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và tham gia giao thông cho người khuyết tật;

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát các quy định của Luật Người khuyết tật về miễn, giảm giá vé đối với người khuyết tật tham gia giao thông đến các doanh nghiệp/công ty vận tải (kể cả doanh nghiệp/công ty tư nhân hay đã cổ phần); bến xe, bến tàu, nhà ga, trạm dừng nghỉ,... đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận, sử dụng.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn phù hợp cho người khuyết tật để tiếp cận;

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người khuyết tật; xây dựng, duy trì các cổng/trang tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật tiếp cận giáo dục; các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học bổng và phương tiện học tập cho người khuyết tật theo quy định;

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ giáo dục trẻ khuyết tật tại các cơ sở giáo dục; phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc thẩm định, cấp giấy phép hoạt động cho các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đúng theo quy định;

c) Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với người khuyết tật, chính sách ưu đãi đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tham gia giáo dục người khuyết tật.

9. Sở Tư pháp:

a) Tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

b) Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người khuyết tật bằng hình thức phù hợp, thiết thực; bảo đảm người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; đánh giá tình hình thực hiện các quy định về người khuyết tật trong Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Tiếp cận thông tin; chú trọng về quyền của người khuyết tật đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình thẩm định;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc thù cho người khuyết tật

10. Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch:

a) Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

b) Thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng hòa nhập người khuyết tật thông qua các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng..

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát các công trình văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

11. Sở Nội vụ: Tăng cường phối hợp với sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc tổ chức, hoạt động đối với một số hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trong lĩnh vực người khuyết tật.

12. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Tăng cường chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng cấp huyện trong việc thực hiện chính sách cho vay đối với người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật; các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật.

13. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật nhằm đảm bảo thực hiện tốt an sinh xã hội đối với người khuyết tật.

14. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương chủ động triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về trợ giúp người khuyết tật; chủ động bố trí ngân sách, lồng ghép kinh phí các chương trình, đề án, dự án có liên quan trên địa bàn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác trợ giúp cho người khuyết tật trên địa bàn.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị trước ngày 30/9/2020; định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/6) và 01 năm (trước ngày 10/12) hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các sở, ngành, địa phương về nội dung của Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/12/2020.

3. Trong quá trình thực hiện, các vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Lao động - TB&XH (b/c);
- Cục Bảo trợ xã hội - Bộ LĐTBXH;
- CT, PCT Nguyễn Văn Phương;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- CVP, PCVP KGVX;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với người khuyết tật giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

  • Số hiệu: 188/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 21/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Người ký: Nguyễn Văn Phương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản