Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu, yêu cầu chung

a) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành và các đơn vị, địa phương có liên quan trong phòng, chống mua bán người; huy động các nguồn lực và sự ủng hộ, hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án trong chiến lược phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng, chống mua bán người với nội dung, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

b) Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, giảm nguy cơ mua bán người; đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

a) Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người, ưu tiên các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Cơ quan báo chí và Đài truyền thanh các cấp hàng tháng có chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về phòng, chống mua bán người phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng địa phương. Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn và mục đích của tội phạm mua bán người trên mạng xã hội có nhiều người theo dõi.

b) Đảm bảo 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý, điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố. 95% số vụ mua bán người hàng năm được giải quyết và truy tố. 90% số vụ án mua bán người hàng năm được giải quyết, xét xử.

c) Bảo đảm nạn nhân được tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm. Từng bước nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tham gia tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, hỗ trợ nạn nhân.

d) Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người tại địa phương kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người.

đ) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế (nhất là với tỉnh Mondulkiri/Campuchia) trong tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người.

e) Triển khai công tác thống kê về phòng, chống mua bán người theo hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Truyền thông về phòng chống mua bán người

a) Cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, trong đó tập trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mới, địa bàn trọng điểm của tội phạm này, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc.

b) Chú trọng công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng, mạng xã hội và hệ thống thông tin ở cơ sở, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng địa phương; lồng ghép các thông tin về quyền của nạn nhân, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân và các thông điệp, tin bài, chuyên mục và tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người.

c) Huy động các doanh nghiệp cung ứng viễn thông, công nghệ thông tin triển khai thực hiện truyền thông về phòng, chống mua bán người.

d) Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng khu vực. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

đ) Lồng ghép và truyền tải các thông điệp phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học theo hướng dẫn của các Bộ, ngành.

e) Nhân rộng các mô hình truyền thông tại cộng đồng; tổ chức thu thập, nắm bắt kịp thời các thông tin, dấu hiệu có liên quan đến mua bán người tại cộng đồng dân cư.

2. Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

a) Tổ chức điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình về hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới và quản lý xuất nhập cảnh gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm mua bán người và lợi dụng người di cư trái phép để lừa bán.

b) Tổ chức tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng; thực hiện các biện pháp giải cứu, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân theo quy định của pháp luật.

c) Triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

d) Duy trì cơ chế trao đổi thông tin, xác định đầu mối hợp tác xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng trong điều tra, bắt giữ, dẫn giải, chuyển giao, truy nã đối tượng phạm tội mua bán người và giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân.

e) Tăng cường quản lý biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; di cư tự do; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động cho, nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài, làm việc, học tập, du lịch và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác nhằm kịp thời phát hiện vụ việc mua bán người trong lĩnh vực này.

3. Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người

a) Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc mua bán người, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

b) Xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án mua bán người.

c) Lựa chọn, xác định các vụ án trọng điểm, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân.

4. Tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân

a) Thực hiện tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu nạn nhân theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm; thực hiện hỗ trợ thiết yếu ban đầu theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

a) Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và người nghi là nạn nhân bị mua bán.

b) Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và thí điểm các mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

c) Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác.

6. Đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật và theo dõi thi hành chính sách pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người

a) Tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành Luật phòng, chống mua bán người năm 2011; đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

b) Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

7. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, duy trì cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin định kỳ giữa các cơ quan chức năng ở địa phương với các cơ quan chức năng của tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia trong tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người.

b) Tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người để kịp thời liên hệ, hỗ trợ xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán và phối hợp điều tra, bảo vệ, giải cứu nạn nhân.

c) Huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và cá nhân cho công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân.

8. Triển khai dữ liệu, thống kê về công tác phòng, chống mua bán người

Thường xuyên cập nhật các thông tin, số liệu về tình hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người và các thông tin khác vào dữ liệu thống kê và dữ liệu khác có liên quan theo hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng.

9. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên quan đến phòng, chống mua bán người

a) Nghiên cứu xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền, tham gia các lớp tập huấn, đào tạo; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm các công tác liên quan đến phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

b) Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người của các đơn vị chức năng.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Các Sở, Ban, ngành; các Tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật chủ động tham mưu, xây dựng, ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này, trong đó tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Công an tỉnh

a) Thường trực giúp Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.

b) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người và các tội phạm có liên quan tại khu vực nội địa.

c) Chủ trì thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; tổ chức sơ kết, tổng kết toàn diện thực tiễn thi hành Luật phòng, chống mua bán người năm 2011, trên cơ sở tổng kết, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, trong đó có việc hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

d) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mua bán người, nhất là với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

đ) Tham gia xây dựng tiêu chí thống kê về mua bán người, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với các quy định; thống nhất quản lý thống kê về công tác phòng chống mua bán người theo hướng dẫn của Bộ Công an.

e) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan báo chí, truyền thông triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội; thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng nội dung tuyên truyền về kết quả phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng.

g) Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

a) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống mua bán người tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và các khu vực thuộc trách nhiệm quản lý.

b) Thực hiện công tác giải cứu, bảo vệ, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân; quản lý an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu và các khu vực thuộc trách nhiệm quản lý; hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người theo thẩm quyền.

c) Cung cấp các thông tin theo tiêu chí thống kê để phục vụ quản lý dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Sơ kết, tổng kết việc thi hành các quy định của pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân, trên cơ sở kết quả tổng kết, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định pháp luật về hỗ trợ nạn nhân.

b) Chủ trì thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân; đề xuất sử dụng ngân sách Nhà nước trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán thuộc trách nhiệm quản lý; thí điểm mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; tổ chức tuyên truyền, hội thảo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác hỗ trợ nạn nhân; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân.

c) Thực hiện công tác tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác tội phạm mua bán người; xử lý thông tin, tư vấn, chuyển cho các đơn vị có liên quan xác minh, giải cứu các trường hợp là nạn nhân hoặc nghi vấn là nạn nhân bị mua bán.

d) Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới trên địa bàn, tổ chức đưa người trên địa bàn tỉnh làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xử lý nghiêm các sai phạm; công khai các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được phép tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các loại phí người lao động phải trả.

đ) Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

e) Cung cấp các thông tin theo tiêu chí thống kê để phục vụ công tác thống kê về phòng, chống mua bán người.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người trên phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng, các mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở; lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với các chương trình thông tin, tuyên truyền khác; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các chương trình, hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho người làm công tác thông tin cơ sở, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí.

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện truyền thông về phòng, chống mua bán người.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện công tác bảo hộ đối với công dân Việt Nam, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và những người đang trong thời gian chờ xác minh theo quy định; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài thực hiện việc xác minh, tiến hành các thủ tục cần thiết khác để đưa nạn nhân về nước.

b) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý xây dựng chủ trương, chính sách về các vấn đề di cư quốc tế nhằm nâng cao công tác quản lý di cư quốc tế, góp phần ngăn chặn nguy cơ mua bán người.

c) Chủ trì, phối hợp thông tin đối ngoại về chính sách, nỗ lực của tỉnh trong phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác có liên quan.

d) Cung cấp các thông tin theo tiêu chí thống kê để phục vụ công tác thống kê về phòng, chống mua bán người.

6. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật; theo dõi thi hành chính sách, pháp luật liên quan chống mua bán người, bảo đảm thực thi có hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật.

b) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động hỗ trợ kết hôn, cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống lại việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Lồng ghép phổ biến pháp luật và tuyên truyền về phòng, chống mua bán người vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư.

b) Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

c) Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán người.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục kiến thức phòng, chống mua bán người lồng ghép trong các hoạt động học tập ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, giáo dục về phòng, chống mua bán người cho học sinh, học viên.

b) Chỉ đạo nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện quản lý chặt chẽ việc học tập và hoạt động của học sinh, học viên; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, học viên là nạn nhân của mua bán người được học văn hóa, học nghề, hòa nhập cộng đồng; phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống mua bán người.

c) Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn du học, đưa người đi học tập ở nước ngoài, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm.

9. Sở Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân ưu tiên khám, chữa bệnh cho nạn nhân bị mua bán; nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với nạn nhân bị mua bán trở lại địa phương, phù hợp với quy định của pháp luật.

10. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, chủ trì, tổng hợp kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch này trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống mua bán người, tập trung vào công tác truyền thông phòng ngừa; đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để phòng, chống mua bán người.

b) Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng chống mua bán người vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn, các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý.

c) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống mua bán người; tuyên truyền thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

b) Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, tích cực phối hợp với chính quyền chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống mua bán người. Tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tham gia các chương trình, chính sách hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

c) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người; vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với tội phạm mua bán người; phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn quan trọng.

d) Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm mua bán người ở cơ sở.

14. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng, trong đó chú trọng tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền thay đổi hành vi tại cộng đồng, đổi mới hình thức tuyên truyền.

b) Xây dựng, nhân rộng các mô hình truyền thông, mô hình hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả về mua bán người; cung cấp thông tin và kết nối nạn nhân với các chính sách hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện để nạn nhân bị mua bán được tham gia các chương trình hỗ trợ vốn vay của Hội phụ nữ các cấp.

c) Nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương.

15. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

a) Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành, cơ quan có liên quan trong phòng, chống mua bán người; hướng dẫn cơ quan tư pháp ở địa phương áp dụng thống nhất pháp luật về phòng, chống mua bán người; chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người và tội phạm có liên quan, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh; thực hiện thống kê và cung cấp các thông tin theo tiêu chí thống kê để phục vụ công tác thống kê về phòng, chống mua bán người.

b) Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử các vụ án về mua bán người đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua việc xét xử các vụ án mua bán người.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành của luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành; ngoài ra được huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (báo cáo quý I trước ngày 20/3; báo cáo sơ kết 6 tháng trước ngày 20/5; báo cáo quý III trước ngày 20/9; báo cáo tổng kết năm trước ngày 20/12), báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Trung