Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔNG THỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG, GIAI ĐOẠN 2021-2030

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch Tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, MỤC TIÊU

1. Mục đích

Cụ thể hóa Quyết định số 1322/QĐ-TTg, Quyết định số 36/QĐ-TTg phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Đắk Nông. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng, đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ Tư, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc triển khai Kế hoạch phải bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; có sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan truyền thông, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

3. Mc tiêu

a) Mục tiêu đến năm 2025

- Đào tạo, tập huấn về năng suất và chất lượng cho trên 1.000 cán bộ, công chức và người lao động thuộc các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức và doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp). Trong đó đào tạo khoảng 10 chuyên gia về năng suất và chất lượng, chuyên gia đánh giá, chứng nhận đạt tiêu chuẩn quy định; ưu tiên đào tạo cho các cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế.

- 30 % doanh nghiệp được tập huấn, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng.

- Hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp xây dựng và triển khai các dự án về cải tiến năng suất, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng. Quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP tại địa phương.

b) Mục tiêu đến năm 2030

- Đào tạo được khoảng 20 chuyên gia về năng suất và chất lượng, chuyên gia đánh giá, chứng nhận đạt tiêu chuẩn quy định.

- 80% số doanh nghiệp được tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng.

- Ti thiểu 50 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và triển khai các dự án về cải tiến năng suất, chất lượng thúc đẩy các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc: Xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thng quản lý, công cụ cải tiến năng sut và chất lượng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ,...

2. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng suất và chất lượng

- Cập nhật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm về áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, nhất là việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng.

- Triển khai quảng bá trên các kênh truyền thông của tỉnh. Xây dựng phóng sự về mô hình điểm, hiệu quả về cải tiến năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu đối với nhân lực làm công tác quản lý về tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng: Đào tạo chuyên gia đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý; chuyên gia đánh giá, chứng nhận sản phẩm; chuyên gia về năng suất và chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định.

- Tổ chức tôn vinh, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích cao trong hoạt động năng suất, chất lượng.

3. Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất và chất lượng trong doanh nghiệp

- Gắn kết chặt chẽ nội dung về năng suất và chất lượng với nhiệm vụ của các chương trình khoa học, công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc gia bao gồm: Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; Chương trình phát triển công nghệ cao; Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia; Chương trình phát triển thị trường khoa học, công nghệ; Chương trình mỗi xã một sản phẩm và các chương trình khoa học, công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh khác góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh khi đưa vào áp dụng tại doanh nghiệp.

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh,...

- Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

4. Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tăng cường năng lực đánh giá sự phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ưu tiên đối với hàng hóa xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

(Nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ngành, đơn vị theo Phụ lục kèm theo).

III. THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2030.

2. Kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lập dự toán quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động năng suất, chất lượng. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung theo Kế hoạch này.

- Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan, kịp thời tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung, các đề án thuộc Chương trình do các Bộ, ngành Trung ương triển khai.

- Đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ khoa học và Công nghệ; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện Kế hoạch và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế trong từng giai đoạn.

2. Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng và lồng ghép các các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng tổ chức các chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức về năng suất tới cộng đồng và doanh nghiệp; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này và đề xuất những chương trình, đề án cụ thể nhằm đạt được những mục tiêu Kế hoạch đề ra.

3. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh btrí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tuyên truyền, phối hợp, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia chương trình, gắn kết các hoạt động kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị với phong trào năng suất, chất lượng của tỉnh Đắk Nông.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

VI. Công tác báo cáo

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Kế hoạch; định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, các Sở, Ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH Đắk Nông;
- Hiệp hội Doanh nghiệp t
nh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX(V
n).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG, GIAI ĐOẠN 2021-2030
(Kèm theo Kế hoạch s: 181/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Nông)

Stt

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

I

Tuyên truyền, truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng về năng suất và chất lượng

1

Tổ chức tập huấn, phổ biến về năng suất và chất lượng cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; đơn vị có liên quan

02 lớp

2021-2030

2

Tuyên truyền nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông; Báo Đắk Nông

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan

Các tin, bài, phóng sự

2021-2030

3

Bồi dưỡng kiến thức, đào tạo chuyên gia đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý; chuyên gia đánh giá, chứng nhận sản phẩm; chuyên gia về năng suất và chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan

30 chuyên gia

2021-2030

4

Tham gia, tổ chức hội thảo về năng suất và chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan

02 đợt

2021-2030

5

Tổ chức học tập kinh nghiệm về triển khai thực hiện Chương trình tại một số tỉnh, thành phố trong nước

Sở khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan

02 đợt

2021-2030

6

Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết về thực hiện Chương trình năng suất và chất lượng tại địa phương

Sở khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan

02 đợt

2021-2030

II

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

1

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách về năng suất và chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Theo kế hoạch của Bộ, ngành Trung ương

2021-2030

2

Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc: Xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ,...

Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan

01 Nghị quyết

2021-2022

3

Tham mưu ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh để thực hiện nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành

Các Sở, Ban, ngành cấp tnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Khi có chính sách mới của Trung ương

2021-2030

III

Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất và chất lượng trong doanh nghiệp

1

Triển khai các Chương trình, đề án: Đồ án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; Chương trình phát triển công nghệ cao; Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia; Chương trình phát triển thị trường khoa học, công nghệ; Chương trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gắn với nâng cao năng suất và chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Theo các Chương trình đã ban hành và theo hướng dẫn của Trung ương

2021-2030

2

Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, sáng kiến ci tiến kỹ thuật nhm nâng cao năng suất và chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Các đề tài, nhiệm vụ

2021-2030

3

Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với nâng cao năng suất, chất lượng và sản xuất, phát triển bền vững

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Theo các Chương trình đã ban hành và theo hướng dẫn của Trung ương

2021-2030

4

Triển khai Chương trình khuyến công, Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững gắn với nâng cao năng suất và chất lượng

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Theo các Chương trình đã ban hành và theo hướng dẫn của Trung ương

2021-2030

5

Hướng dẫn ứng dụng các công nghệ sạch, công nghệ thân thiện môi trường và loại bỏ theo lộ trình các công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên nhiên liệu, gây ô nhiễm môi trường

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức và cá nhân liên quan

Thường xuyên

2021-2030

6

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống qun lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức và cá nhân liên quan

Thường xuyên

2021-2030

7

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức và cá nhân liên quan

Thường xuyên

2021-2030

8

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh,...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức và cá nhân liên quan

Thường xuyên

2021-2030

9

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành cấp tnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức và cá nhân liên quan

Thường xuyên

2021-2030

10

Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý, an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức và cá nhân liên quan

Thường xuyên

2021-2030

IV

Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

1

Đào tạo chuyên gia đánh giá, chứng nhận sản phẩm; chứng nhận hệ thống quản lý

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành liên quan

Thường xuyên

2021-2030

2

Đầu tư, tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chlực

Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, ngành liên quan

Thường xuyên

2031-2030

3

Thành lập tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được công nhận, thừa nhận ở trong nước, khu vực và quốc tế

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành liên quan

01 tổ chức

2025-2030