Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1808/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CẮM MỐC GIỚI THEO QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU VỰC ĐỒI CÁT BAY VÀ KHU VỰC PHỤ CẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu khu vực Đồi Cát Bay và khu vực phụ cận;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1276/TTr-SXD ngày 07 tháng 5 năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cắm mốc giới theo Quy hoạch phân khu khu vực Đồi Cát Bay và khu vực phụ cận như sau:

1. Mục đích và yêu cầu: Đo định vị, cắm mốc giới khu vực Quy hoạch phân khu khu vực Đồi Cát Bay và khu vực phụ cận đã được phê duyệt, tuân thủ quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

2. Phạm vi và nội dung cắm mốc giới:

2.1. Phạm vi: Cắm mốc giới khu vực Quy hoạch phân khu khu vực Đồi Cát Bay và khu vực phụ cận được phê duyệt với diện tích tổng thể khoảng 45,6 ha, có ranh giới tứ cận như sau:

- Phía Đông giáp : Đất lâm nghiệp và Đồi Cát Bay;

- Phía Tây giáp : Đường ĐT.706B;

- Phía Nam giáp : Đường ĐT.706B;

- Phía Bắc giáp : Đất dự án của Công ty Cổ phần Rạng Đông.

2.2. Nội dung: Cắm mốc ranh giới và tim đường theo đồ án quy hoạch được phê duyệt.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2020. Lập, thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cắm mốc giới.

4. Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện: Sở Xây dựng tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu, nội dung và thời gian quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa);
- Các Sở: XD, TNMT, TC;
- UBND thành phố Phan Thiết;
- Lưu: VT, ĐTQH. Thiện

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa