Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1749/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “NGƯỜI VIỆT NAM ĐI DU LỊCH VIỆT NAM”

Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và trong bối cảnh Việt Nam cơ bản đẩy lùi được dịch Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân du lịch tới các vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19.

2. Yêu cầu

- Thu hút sự vào cuộc tích cực của các địa phương, hãng hàng không, doanh nghiệp liên quan du lịch nhằm khôi phục thị trường nội địa.

- Đảm bảo các quy định, điều kiện về an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông: Quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn; việc các địa phương mở cửa lại du lịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch.

2. Xây dựng, triển khai các gói kích cầu du lịch: Giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng với giá hợp lý kèm theo những ưu đãi và cam kết của các nhà cung cấp dịch vụ theo chương trình du lịch trọn gói hoặc từng phần dịch vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch)

- Phối hợp với các địa phương và các bên liên quan tổ chức phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” theo Kế hoạch này tại một số địa bàn du lịch trọng điểm, nhằm thu hút sự vào cuộc của các hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tác; thực hiện truyền thông để các bên và du khách có thông tin, tham gia tích cực.

- Phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, các hãng hàng không xây dựng các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nội địa.

2. Các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu cho UBND cấp tỉnh:

+ Tổ chức phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn.

+ Thông tin rộng rãi về việc mở cửa các điểm du lịch, về mức độ an toàn, sẵn sàng thu hút khách du lịch; đồng thời xây dựng các quy định, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương.

+ Có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm phí, lệ phí tham quan tại các di tích, điểm tham quan, bảo tàng, điểm du lịch do địa phương quản lý, góp phần giảm giá thành, tăng hấp dẫn các gói kích cầu du lịch.

- Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp liên quan du lịch trên địa bàn tham gia; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

- Đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng theo Kế hoạch này.

3. Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch ở các địa phương

- Hưởng ứng tham gia và chủ động có kế hoạch triển khai Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam.

- Khuyến khích các doanh nghiệp thành viên xây dựng chính sách giảm giá dịch vụ phục vụ khách du lịch, phối hợp với các hãng hàng không, vận tải, các bên cung ứng dịch vụ thành lập liên minh kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch

- Hưởng ứng, tham gia Chương trình “Ngưi Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; xây dựng các chương trình kích cầu/khuyến mại/giảm giá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Cung cấp thông tin, thông báo về dịch vụ và giá cả khuyến mại, thực hiện đúng cam kết với khách du lịch; đồng thời tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách.

- Xây dựng môi trường du lịch chất lượng, vệ sinh, văn minh, thân thiện và thực hiện tốt các quy định về an toàn trong phòng chống dịch.

5. Đề nghị các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải du lịch

- Xem xét có chính sách giảm giá vé; cùng với các doanh nghiệp du lịch, điểm đến xây dựng các chương trình du lịch trọn gói, có chất lượng, với giá ưu đãi nhằm kích cầu du lịch nội địa.

- Thực hiện và tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn cho hành khách.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian triển khai Kế hoạch từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

Kinh phí triển khai Kế hoạch từ chương trình xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch của các địa phương, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- TCDL, các Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở DL, Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL;
- Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch địa phương;
- Các doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không;
- Lưu: VT, TCDL, PND (350).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Tùng