Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2018 - 2022” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022" (sau đây gọi là Đề án), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật năm 2018 - 2022 " trên địa bàn tỉnh.

- Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật; đề xuất sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các quy định hiện hành; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch này.

- Xác định cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: quý IV/2018.

- Kết quả: Kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

2. Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Giao Sở Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Kết hợp với việc kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật hằng năm.

- Kết quả: Báo cáo kết quả kiểm tra.

3. Đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản của cấp trên nhằm hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

- Gồm các văn bản sau:

+ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật;

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật;

+ Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật;

+ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật;

+ Dự thảo văn bản quy định về kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của cấp trên.

- Kết quả: Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

- Tổ chức ứng dụng phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Kết hợp với nhiệm vụ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật hằng năm.

- Kết quả: Báo cáo kết quả kiểm tra.

6. Kiện toàn tổ chức pháp chế ngành

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn.

- Kết quả: Bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

7. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, năng lực phản ứng chính sách

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Nội dung và thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ.

- Kết quả: Hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, năng lực phản ứng chính sách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, phối hợp thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

- Sở Tư pháp làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

b) Sở Tài chính

Hướng dẫn, thẩm định dự toán kinh phí trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện Kế hoạch này hằng năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

c) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tổng kết công tác tư pháp hằng năm (Qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của đơn vị và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn