Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TIÊU BIỂU VINH DANH “CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ” NĂM 2016

Thực hiện Chương trình công tác của Thành phố năm 2016; nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của Thành phố nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016); Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thành phố năm 2016; đề ra nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” tiêu biểu của Thành phố và vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016.

- Tổ chức Hội nghị đảm bảo trang trọng, hiệu quả; nội dung thiết thực, có ý nghĩa tuyên truyền và giáo dục cao, phù hợp với mục đích đề ra.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 10 tháng 10 năm 2016 (thứ Hai).

- Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

III. MA KET TRANG TRÍ

THÀNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” TIÊU BIỂU VINH DANH “CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ” NĂM 2016

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

IV. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU:

- Đại biểu Trung ương: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (30 đại biểu).

- Đại biểu Thành phố: Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các quận, huyện, thị xã (280 đại biểu).

- Đại biểu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu Thành phố năm 2016 (800 đại biểu).

- Đại biểu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016 (10 đại biểu).

- Đại biểu “Công dân Thủ đô ưu tú” từ năm 2010-2015 (57 đại biểu).

- Phóng viên báo chí Trung ương, Hà Nội (20 báo, đài).

Tổng số đại biểu mời dự: khoảng 1.200 đại biểu.

V. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

- Văn nghệ chào mừng.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu của Chủ tịch UBND Thành phố về kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2016; phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2017.

- Phóng sự về phong trào “Người tốt, việc tốt” và “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016.

- Tham luận của đại biểu đại diện “Công dân Thủ đô ưu tú” và “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu Thành phố năm 2016 (2 - 3 tham luận).

- Tổ chức trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016.

- Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Kết thúc, bế mạc Hội nghị.

(Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ): Là đơn vị thường trực triển khai Kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Thành phố và các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” và các gương điển hình tiên tiến từ Thành phố đến cơ sở.

- Dự thảo các văn bản:

+ Báo cáo tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2016; nhiệm vụ và biện pháp đẩy mạnh phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2017.

+ Bài phát biểu của Chủ tịch UBND Thành phố về kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2016; phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2017.

+ Bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Phối hợp tổ chức xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội” tập XXII - năm 2016.

- Tổng hợp, thực hiện quy trình, thủ tục trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định công nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” và khen thưởng “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu Thành phố năm 2016; chuẩn bị hiện vật khen thưởng, xây dựng phương án và tổ chức trao thưởng tại Hội nghị.

- Lập danh sách đại biểu mời dự Hội nghị; gửi giấy mời đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố; phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố gửi giấy mời và đón tiếp đại biểu Trung ương, Lãnh đạo Thành phố; phát tài liệu và đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi cho các đại biểu dự Hội nghị.

- Xây dựng kịch bản chi tiết Hội nghị; Phối hợp Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng phóng sự về phong trào “Người tốt, việc tốt” và “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016, chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị.

- Phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn, đề xuất đại biểu tham luận tại Hội nghị; hướng dẫn, đôn đốc việc chuẩn bị nội dung tham luận và xin ý kiến thẩm định của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Tổng hợp dự trù kinh phí của các đơn vị liên quan, thống nhất với Sở Tài chính trình UBND Thành phố phê duyệt. Kinh phí tổ chức Hội nghị từ nguồn kinh phí của Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố năm 2016.

- Đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phối hợp với các đơn vị tổ chức tổng duyệt, tổng hợp tình hình báo cáo UBND Thành phố.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy:

- Thẩm định, cho ý kiến các nội dung: kịch bản chi tiết Hội nghị; chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị; các bài phát biểu, tham luận tại Hội nghị; nội dung tuyên truyền, trang trí, cổ động trên địa bàn Thành phố; ma-két trang trí trong và ngoài hội trường; phóng sự về phong trào “Người tốt, việc tốt” và “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của Hà Nội tuyên truyền về Hội nghị.

3. Văn phòng UBND Thành phố:

- Tham mưu Giấy mời dự Hội nghị; gửi giấy mời đại biểu Trung ương và Lãnh đạo Thành phố; mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu tại Hội nghị.

- Phối hợp tham mưu các bài phát biểu; trình UBND Thành phố ký các văn bản, nội dung liên quan phục vụ Hội nghị.

- Chủ trì phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng đón tiếp đại biểu Trung ương và Lãnh đạo Thành phố; xây dựng phương án sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp đại biểu vào vị trí trong Hội trường.

4. Sở Văn hóa Thể thao: Xây dựng Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, trang trí, cổ động trên địa bàn Thành phố và khu vực xung quanh Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Xây dựng phóng sự về phong trào “Người tốt, việc tốt” và “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016; xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị; dẫn chương trình và tổ chức truyền hình trực tiếp.

6. Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô: Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ buổi tổng duyệt và Hội nghị chính thức; xây dựng ma-két, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức trang trí trong, ngoài Hội trường theo ma-két được duyệt.

7. Sở Tài chính: Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thẩm định dự trù kinh phí để trình UBND Thành phố phê duyệt kịp thời phục vụ Hội nghị.

8. Sở Xây dựng: Chỉ đạo đảm bảo vệ sinh môi trường sạch, đẹp toàn Thành phố, đặc biệt là khu vực Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

9. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Công an Thành phố xây dựng phương án, tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực tổ chức Hội nghị.

10. Sở Y tế: Bố trí lực lượng và phương tiện trực y tế phục vụ đại biểu tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

11. Công an Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai phương án bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án, tổ chức phân luồng giao thông và hướng dẫn vị trí đỗ xe cho đại biểu, đảm bảo trật tự giao thông tại khu vực tổ chức Hội nghị.

12. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố: Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ; đảm bảo lực lượng, phương tiện trực, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

13. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội: Đảm bảo nguồn điện ổn định, điện dự phòng cho buổi tổng duyệt và Hội nghị chính thức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

14. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố:

- Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, nội dung liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị.

15. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2016 và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Gửi giấy mời (do Thành phố cấp theo thành phần) và bố trí xe đưa đón đoàn đại biểu của đơn vị tham dự Hội nghị.

(Có Phụ lục phân công cụ thể và tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ Hội nghị gửi kèm theo)

UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị được phân công tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- TT Thành ủy, HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UB MTTQ TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc TP;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUBND TP: CVP, các PCVP, các phòng chuyên viên, QTTV, HCTC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG CỤ THỂ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ PHỤC VỤ HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT”, VINH DANH “CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ” NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I.

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ):

 

 

 

1.

Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2016; nhiệm vụ và biện pháp đẩy mạnh phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2017

Ban Tuyên giáo TU; Văn phòng UBND TP

25/9

 

2.

Dự thảo Bài phát biểu của Chủ tịch UBND Thành phố về kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đánh giá kết quả phong trào “Người tốt, việc tốt” và biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2016; phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2017

Ban Tuyên giáo TU; Văn phòng UBND TP

25/9

 

3.

Lập danh sách đại biểu mời dự Hội nghị

Văn phòng UBND TP

25/9

 

4.

Tổng hợp dự trù kinh phí của các đơn vị, trình UBND Thành phố phê duyệt

Sở Tài chính; các đơn vị liên quan

25/9

 

5.

Dự thảo Bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ban Tuyên giáo TU; Văn phòng UBND TP

29/9

 

6.

Xây dựng kịch bản chi tiết của Hội nghị

Ban Tuyên giáo TU; Đài PT&TH Hà Nội

29/9

 

7.

Phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn, đề xuất đại biểu đại diện “Công dân Thủ đô ưu tú”, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu Thành phố năm 2016 tham luận tại Hội nghị; hướng dẫn, đôn đốc việc chuẩn bị nội dung tham luận

Ban Tuyên giáo TU; các đơn vị liên quan

29/9

 

8.

Phối hợp tổ chức xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội” tập XXII-năm 2016

Nhà Xuất bản Hà Nội; Hội Liên hiệp VHNT; Ban Tuyên giáo TU; các đơn vị liên quan

30/9

 

9.

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định công nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016

Văn phòng UBND TP

30/9

 

10.

Gửi giấy mời đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố; đại biểu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Thủ đô ưu tú”; phóng viên báo chí

Các đơn vị liên quan

01/10

 

11.

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng; xây dựng phương án và tổ chức trao thưởng tại Hội nghị

Văn phòng UBND TP; các đơn vị liên quan

05 - 10/10

 

12.

Tham mưu, phối hợp tổ chức buổi tổng duyệt

Văn phòng UBND TP; Ban Tuyên giáo TU; Đài PT&TH Hà Nội; Cung VHLĐHN Việt Xô; các đơn vị liên quan

08/10

 

13.

Phối hợp đón tiếp đại biểu Trung ương, Lãnh đạo Thành phố; phát tài liệu và đón tiếp đại biểu các thành phần vào vị trí trong Hội trường

Văn phòng UBND TP

10/10

 

II.

Văn phòng UBND Thành phố:

 

 

 

1.

Tham mưu Giấy mời dự Hội nghị, in ấn và phát hành Giấy mời

Ban TĐ-KT

25/9

 

2.

Xây dựng phương án sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu trong Hội trường

Ban TĐ-KT

28/9

 

3.

Phối hợp tham mưu các bài phát biểu; trình UBND thành phố ký các văn bản, nội dung liên quan phục vụ Hội nghị

Ban TĐ-KT

25/9 - 05/10

 

4.

Gửi giấy mời đại biểu Trung ương và Lãnh đạo Thành phố; mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu tại Hội nghị

Ban TĐ-KT; các đơn vị liên quan

01-05/10

 

5.

Phối hợp đón tiếp đại biểu Trung ương, Lãnh đạo Thành phố và đón tiếp đại biểu các thành phần vào vị trí trong Hội trường

Ban TĐ-KT

10/10

 

III.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội:

 

 

 

1.

Xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị

Ban Tuyên giáo TU; Ban TĐ-KT

28/9

 

2.

Xây dựng phóng sự về phong trào “Người tốt, việc tốt” và “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016

Ban Tuyên giáo TU; Ban TĐ-KT

30/9

 

3.

Tiếp nhận kịch bản, dẫn chương trình và tổ chức truyền hình trực tiếp Hội nghị

Ban TĐ-KT

10/10

 

IV.

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô:

 

 

 

1.

Xây dựng ma-két trang trí

Ban Tuyên giáo TU; Ban TĐ-KT;
Đài PT&TH Hà Nội

28/9

 

2.

Tổ chức trang trí trong, ngoài Hội trường theo ma-két được duyệt

 

08/10

 

3.

Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ buổi tổng duyệt và Hội nghị chính thức

Ban TĐ-KT;
Đài PT&TH Hà Nội

08 -10/10