Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

b) Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền truyền thống với hình thức trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại để triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, thông minh và tự động; tận dụng các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy thay đổi nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng.

c) Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin được thực hiện thường xuyên, tần suất phù hợp; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung, hình thức phù hợp; gắn việc tuyên truyền về an toàn thông tin với tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

d) Phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2025, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin với các mục tiêu cụ thể:

a) Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

b) Sử dụng mạng xã hội (tiêu biểu như Facebook, Zalo, Youtube) tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau.

c) 100% các cơ quan, đơn vị được tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong tỉnh.

d) 100% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

đ) Trên 80% người sử dụng mạng và ứng dụng công nghệ thông tin được tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin; các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng tránh mất an toàn thông tin; các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước.

e) 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội.

a) Mở chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện các nội dung tuyên truyền.

b) Sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại về an toàn thông tin trên hệ thống phát thanh, truyền hình.

c) Đưa tin, bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội.

d) Xây dựng, tổ chức chương trình, hội thảo, hội thi tìm hiểu về an toàn thông tin.

đ) Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên các nội dung tuyên truyền về an toàn thông tin.

e) Tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về an toàn thông tin cho các nhóm đối tượng khác nhau là công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ 2: Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở.

a) Tuyên truyền trên cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống đài truyền thanh cấp xã.

b) Tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy cập Internet công cộng.

c) Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ 3: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục.

a) Tuyên truyền, giáo dục, hướng dn học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh khả năng tự đọc tin, phân biệt được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại bỏ những nội dung, thông tin sai lệch, thông tin vi phạm pháp luật.

4. Nhiệm vụ 4: Biên tập bộ tài liệu hướng dẫn các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng internet, mạng xã hội, phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho công chức, viên chức, người lao động trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành, lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc từ nguồn đóng góp, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các Sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Điều phối hoạt động tuyên truyền tại các Sở, ngành, địa phương; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai các nội dung được giao trong Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung d, đ, e Nhiệm vụ 1; Nhiệm vụ 2 và Nhiệm vụ 4 của Kế hoạch.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo y ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Nhiệm vụ 3 của Kế hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện và định hướng, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho các Sở, Ban, ngành và các đơn vị dự toán cấp tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân cấp tài chính hiện hành.

4. Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông và các cơ quan truyền thông, báo chí khác

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung a, b, c Nhiệm vụ 1 của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Chủ động bố trí chuyên mục, chuyên trang, thời gian phát sóng chương trình an toàn thông tin thích hợp để thu hút được sự quan tâm theo dõi của nhiều đối tượng cần tuyên truyền.

- Tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Sở Thông tin và Truyền thông phát động.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

5. Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, ngành xây dựng và thực hiện hiện Kế hoạch tuyên truyền trong phạm vi cơ quan, đơn vị của mình bảo đảm toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên các trang thông tin điện tử, mạng nội bộ do cơ quan, đơn vị quản lý.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và thực hiện Kế hoạch tuyên truyền trong phạm vi cơ quan, đơn vị của mình bảo đảm toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tại địa phương được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên các trang mạng xã hội do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý.

- Bố trí ngân sách để triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền về an toàn thông tin tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

7. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh

- Định kỳ thực hiện nhắn tin tuyên truyền hoặc cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin và các biện pháp phòng ngừa thông qua các ứng dụng, thiết bị đầu cuối (điện thoại thông minh, máy tính bảng,...);

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, nhân viên và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người sử dụng dịch vụ.

- Tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Sở Thông tin và Truyền thông phát động.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và y ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc trin khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, trước ngày 15/12 báo cáo kết quả thực hiện về y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, chỉ đạo.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Nông;
-
UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TTĐT, KGVX Q).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tôn Thị Ngọc Hạnh