Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 170/KH-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28/05/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai thống nhất và hiệu quả các nội dung của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp trong công tác hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về pháp luật do Chính phủ thống nhất quản lý bao gồm Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật Trung ương và Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật địa phương, nhằm cung cấp chính xác, kịp thời văn bản phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc cung cấp văn bản, đăng tải, giám sát và cập nhập, kiểm tra cập nhập thông tin văn bản vào hệ cơ sở dữ liệu các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương tại CSDLQG về pháp luật.

- Văn bản được đăng trên CSDLQG về pháp luật phải có chữ ký điện tử nhằm sử dụng chính thức trong việc quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Đảm bảo đồng bộ hóa công tác cập nhập văn bản lên CSDLQG về pháp luật. Sử dụng nguồn văn bản trong CSDLQG về pháp luật chính thức cho công tác quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức rà soát kết quả cập nhật văn bản trước ngày 31/12/2015 trên CSDLQG về pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công báo tỉnh; các Sở, Ban, ngành của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: xong trong tháng 03/2016.

3. Tổ chức triển khai thực hiện việc trích xuất từ CSDLQG về pháp luật tới Trang văn bản quy phạm pháp luật, Trang Công báo trên cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh Hà Nam

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2016 đến hết ngày 30/6/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tiến hành cập nhật văn bản theo đúng quy trình cập nhật quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, kiểm tra kết quả cập nhật văn bản nhằm phát hiện và khắc phục những sai sót của văn bản điện tử so với bản chính văn bản, đảm bảo tính chính xác kịp thời của văn bản được đăng tải.

- Thực hiện đăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo đúng thời hạn quy định tại Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

- Hiệu đính văn bản khi phát hiện hoặc nhận được thông báo có sự khác nhau giữa các thông tin cơ bản của văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật với bản chính văn bản và thông báo công khai nội dung hiệu đính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc gửi bản giấy và bản điện tử văn bản của các sở, ban, ngành đã tham mưu ban hành văn bản đến Sở Tư pháp để thực hiện việc cập nhật văn bản theo đúng quy định.

- Định kỳ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm tổng hợp tình hình cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hoàn thành việc trích xuất dữ liệu từ CSDLQG về pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Hà Nam.

- Đảm bảo các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có sử dụng văn bản khi thực hiện nâng cấp hoặc xây dựng mới phải bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp với CSDLQG về pháp luật.

- Hướng dẫn việc kết nối, trao đổi văn bản giữa CSDLQG về pháp luật với các hệ thống thông tin có sử dụng văn bản khác của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

- Hướng dẫn triển khai chữ ký điện tử áp dụng việc xác thực nội dung văn bản theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

3. Sở Tài chính

Bảo đảm kinh phí cho hoạt động triển khai Kế hoạch này từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Các Sở, Ban, ngành

- Kể từ ngày văn bản được ký ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi bản giấy và bản điện tử văn bản đến Sở Tư pháp để thực hiện cập nhật văn bản theo đúng thời gian quy định tại Điều 16 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP; đồng thời, chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của văn bản đã gửi cập nhật.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, khi phát hiện có sự khác nhau giữa các thông tin cơ bản của văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật với bản chính văn bản do cơ quan tham mưu ban hành thông báo bằng văn bản đến Sở Tư pháp để hiệu đính văn bản.

- Lập dự toán kinh phí hàng năm để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- VPUB: LĐ,NC;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Quang Cẩm