Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1691/KH-UBND

Gia Lai, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2020/NĐ-CP, NGÀY 17/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Để thống nhất việc thực hiện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng về nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (sau đây viết gọn là Nghị định số 49/2020/NĐ-CP) gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phạm nhân trước khi chấp hành xong hình phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại cơ sở giam giữ phạm nhân (gọi chung là phạm nhân); người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong hình phạt tù đã trở về cộng đồng (gọi chung là người chấp hành xong hình phạt tù); góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành.

2. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân có liên quan và gia đình phạm nhân, người chấp hành xong hình phạt tù trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

3. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân, người chấp hành xong hình phạt tù, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ và Nhân dân; xóa bỏ tư tưởng, thái độ kỳ thị, định kiến đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Phát huy truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc để có các hình thức cụ thể, thiết thực giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, vươn lên, sớm ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 49/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Thực hiện các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; tổ chức tư vấn tâm lý; hỗ trợ các thủ tục pháp lý; tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho phạm nhân; tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân; hỗ trợ kinh phí cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng; thông báo danh sách phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; tổ chức thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.

4. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú ở địa phương; quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với người chấp hành xong hình phạt tù không nơi nương tựa thuộc đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

5. Quyết định thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù vay vốn, học nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống; ban hành chính sách khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù,... để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

6. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và xây dựng, nhân rộng những mô hình, cá nhân điển hình trong công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân, người chấp hành xong hình phạt tù.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong lực lượng Công an; hướng dẫn, chỉ đạo Công an cấp huyện và cấp xã thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân khác theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự các cấp định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù hòa nhập cộng đồng.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với những người trước khi bị kết án phạt tù là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp với các Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Quốc phòng hỗ trợ các hoạt động giáo dục, dạy nghề, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phạm nhân trước khi chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tổ chức sơ, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù có hoàn cảnh khó khăn để tạo việc làm và đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội người chấp hành xong hình phạt tù không có nơi nương tựa thuộc đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

- Phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, nâng cao hiệu quả trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù; hướng dẫn việc đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân trong các cơ sở giam giữ.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm giới thiệu việc làm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, cho vay vốn học nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.

4. Sở Tư pháp

- Chủ động cập nhật thông tin về tình hình án tích của người chấp hành xong hình phạt tù, xóa án tích và thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến công tác thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung quy định tại Điều 9 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong hình phạt tù; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và cá nhân trong việc loại bỏ thái độ, định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong hình phạt tù và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng ngừa tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu những mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực trong công tác giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương.

7. Sở Tài chính

- Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đề xuất để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù học nghề, tổ chức sản xuất, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

8. Các Sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân, người chấp hành xong hình phạt tù theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp các tổ chức thành viên và Công an tỉnh tăng cường thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép trong thực hiện các đề án, chương trình và các cuộc vận động khác đang triển khai ở địa phương; thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng chấp hành xong hình phạt tù.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ở địa phương mình; có chính sách phù hợp khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương có điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú ở địa phương.

- Tổ chức việc dạy nghề, giải quyết việc làm giúp người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện các chính sách trợ giúp khác theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, vận động và chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù nắm vững và thực hiện đúng trách nhiệm của mình theo quy định tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các nội dung được phân công trong kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Định kỳ (6 tháng, 1 năm), báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp theo dõi, cụ thể như sau:

- Báo cáo 6 tháng: Mốc thời gian báo cáo từ 15/12 năm trước đến 14/6 của năm làm báo cáo, gửi về Công an tỉnh trước ngày 15/6 năm báo cáo;

- Báo cáo năm: Mốc thời gian báo cáo từ 15/12 năm trước đến 14/12 của năm làm báo cáo, gửi về Công an tỉnh trước ngày 15/12 năm báo cáo.

2. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục C11 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành