Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; để phát triển các loại hình thương mại và dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó trọng tâm phát triển thương mại điện tử, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành “Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

2. Giúp người dân tìm kiếm trực tuyến các địa điểm mua sắm, tiêu dùng, máy bán hàng tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm, hàng hóa làng nghề truyền thống và nông sản; đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới giúp các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

5. Phát triển các hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công; đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán để góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mô hình thương mại điện tử doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B), chính phủ - người dân (G2C), chính phủ - doanh nghiệp (G2B).

6. Phát triển hạ tầng dịch vụ chuyển phát và logistics cho thương mại điện tử, ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội và mở rộng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước.

7. Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

8. Tuyên truyền, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho người dân và doanh nghiệp.

II. YÊU CẦU:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công tại Kế hoạch này tổ chức thực hiện.

2. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chủ động và tích cực tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, phức tạp, liên ngành; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Các thành phần kinh tế hoạt động thương mại điện tử cần năng động, sáng tạo, tìm kiếm thị trường, nguồn lực cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh.

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ:

1. Về quy mô thị trường thương mại điện tử

- Đến năm 2025, doanh số thương mại điện tử B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố, tăng trưởng trung bình hằng năm so với năm trước khoảng 20%.

- Phấn đấu tỷ lệ dân số Hà Nội tham gia mua sắm trực tuyến đạt 55% vào năm 2025; tăng trưởng trung bình hằng năm so với năm trước khoảng 2%.

2. Về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ cho thương mại điện tử

- Đến năm 2025:

+ Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%.

+ 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử.

- Phối hợp xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử.

3. Về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, đến năm 2025:

- 80% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến.

- 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử; 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động.

- 90% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng.

4. Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho phát triển thương mại điện tử của Thành phố.

5. Giữ vững thứ hạng trong nhóm 2 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) hằng năm.

6. Hình thành một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử có uy tín trong khu vực; khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp kinh doanh bằng thương mại điện tử trong các lĩnh vực như: du lịch, đặt phòng khách sạn, tour trực tuyến, thực hiện số hóa một số điểm đến du lịch bằng giao diện 3D, công nghệ thực tế ảo.

7. Hình thành, phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.

8. Phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử: 10.000 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

IV. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Xây dựng, phát triển các hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử:

- Nâng cấp website “Bản đồ mua sắm thành phố Hà nội” và điều hành và quảng bá website “Bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội” tại địa chỉ http://bandomuasam.hanoi.gov.vn.

- Phát triển Logistics điện tử phục vụ hoạt động thương mại điện tử; xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới dịch vụ vận chuyển, hạ tầng Logistics, giao nhận hàng hóa trong địa bàn Hà Nội và với các địa phương khác trong cả nước.

- Phát triển các hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử tích hợp trong thương mại và dịch vụ công; chú trọng phát triển các tiện ích thanh toán trên nền tảng di dộng, ví điện tử, mã QR code, NFC, POS...; đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán để góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thương mại điện tử thông qua báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác.

- Phối hợp Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) tổ chức thường niên Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam và các sự kiện thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

3. Nâng cao năng lực quản lý và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ thương mại điện tử:

- Tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho các doanh nghiệp về thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố theo các lĩnh vực kinh doanh.

- Tổ chức đào tạo lực lượng cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử có chuyên môn sâu đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử, nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về thương mại điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến thương mại điện tử.

- Tổ chức các hoạt động đối thoại thường niên giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử để kịp thời nắm bắt những vấn đề cần tháo gỡ.

- Tăng cường năng lực thống kê về thương mại điện tử tại Thành phố để kịp thời nắm bắt thực tiễn phát sinh, xây dựng chính sách quản lý, phát triển hoạt động thương mại điện tử phù hợp.

- Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính.

4. Đẩy mạnh hoạt động khảo sát, thống kê về thương mại điện tử, đưa hoạt động này thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan chức năng, phục vụ thiết thực công tác quản lý điều hành và xây dựng chính sách về thương mại điện tử.

5. Tăng cường hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức xã hội nghề nghiệp (hội, hiệp hội) trong quản lý và phát triển thương mại điện tử.

6. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, định kỳ, đột xuất đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh xử lý vi phạm pháp luật về thương mại điện tử.

7. Thường xuyên phối hợp rà soát khung pháp lý, chính sách về thương mại điện tử trong nước so với các cam kết trong các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới.

8. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố:

- Phối hợp xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số (công nghệ mã vạch, mã QR code, chip NFC, công nghệ blockchain...) để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, xây dựng thương hiệu trực tuyến và tiếp thị sản phẩm trên môi trường mạng.

- Tổ chức chuỗi cung ứng thương mại điện tử cho các mặt hàng nông sản, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để tối ưu hóa chi phí và thời gian đưa hàng hóa ra thị trường.

9. Đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, hình thức, công nghệ TTKDTMtrong mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, cửa hàng xăng dầu, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông và trong mua sắm trực tuyến trên địa bàn Thành phố.

10. Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

11. Tổ chức thực hiện các hoạt động, sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy các nhiệm vụ trong Kế hoạch và hỗ trợ thương mại điện tử phát triển.

12. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thương mại điện tử hàng năm, định kỳ và đột xuất.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025 được thực hiện từ các nguồn kinh phí: vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện nội dung thuộc phạm vi chi của ngân sách Thành phố được giao tại Kế hoạch, các Sở, ban, ngành căn cứ chế độ, định mức chi hiện hành xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền giao dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025 được Thành phố phê duyệt; triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử hằng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Xúc tiến thương mại và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động, sự kiện thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố (Sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday, Hội nghị kết nối về thương mại điện tử, Hội thảo hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các sàn giao dịch thương mại điện tử, Chương trình vinh danh nhà sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố ứng dụng thương mại điện tử uy tín).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sản xuất ứng dụng thương mại điện tử để xuất khẩu, mở rộng kênh phân phối trong nước.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các sự kiện thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố (Sự kiện Ngày không dùng tiền mặt, và các Sự kiện khác theo chủ đề từng năm,...)

- Chủ trì, phối hợp các ngành tham mưu, trình UBND thành phố Hà Nội ban hành các văn bản pháp luật trong quản lý hoạt động thương mại điện tử, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển thương mại điện tử; tăng cường pháp chế trong quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp các ngành xây dựng hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành; kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội; Hiệp hội, hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức các đoàn đi học tập, trau dồi kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử và các hệ thống quản lý thương mại điện tử tại một số nước phát triển về thương mại điện tử (Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc...) và tại các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, cần Thơ, Hải Phòng.

- Chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức các chương trình, lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về thương mại điện tử theo các chủ đề chuyên sâu phù hợp với các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp Bộ Công Thương xây dựng hệ thống thống kê trực tuyến; chuẩn hóa biểu mẫu, chỉ tiêu thống kê theo từng thời kỳ phục vụ công tác quản lý điều hành và xây dựng chính sách về thương mại điện tử.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử theo thẩm quyền; tổ chức giám sát trực tuyến hoạt động thương mại điện tử.

- Phối hợp với các doanh nghiệp phân phối thúc đẩy thương mại điện tử trong lĩnh lực bán lẻ.

- Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua các kênh thương mại điện tử góp phần đạt chỉ tiêu xuất khẩu hàng hóa được giao; phát triển hạ tầng Logistics phục vụ cho phát triển thương mại điện tử.

- Là cơ quan điều phối hoạt động, đầu mối tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất và yêu cầu các Sở, ngành Thành phố, đơn vị liên quan báo cáo công tác phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức kết nối các doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung ứng giải pháp phần mềm, phần cứng hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử.

- Hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lợi ích của thương mại điện tử, xây dựng các chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử và phổ biến kiến thức, kỹ năng liên quan cho người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội và tăng cường hoạt động quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường quản lý và hỗ trợ phát triển thị trường nội dung số; quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên môi trường mạng.

- Xây dựng đề án và hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp bằng các mô hình kinh doanh thương mại điện tử mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thương mại điện tử; phát triển các sản phẩm, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong từng công đoạn của chu trình kinh doanh.

- Tổ chức các chương trình đào tạo nhằm phát hiện, đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại điện tử.

4. Sở Văn hóa và Thể thao:

Tăng cường công tác tuyên truyền về ứng xử văn hóa trong hoạt động thương mại điện tử. Tiếp tục phổ biến Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên không gian mạng.

5. Sở Du lịch:

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của Thành phố trên môi trường mạng.

- Phối hợp cung cấp thông tin và quản lý hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông:

- Tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử (online) với doanh nghiệp phân phối truyền thống (offline), nhà phân phối thông qua các chương trình như: phân phối thực phẩm an toàn, khuyến mại trực tuyến,... nhằm tăng cường hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp và củng cố, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào giao dịch thương mại điện tử.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các ứng dụng tham gia truy suất nguồn gốc, thương mại điện tử trong nông sản, khuyến khích các cơ sở sản xuất tiêu biểu, hệ thống phân phối uy tín tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, sử dụng các công cụ trong thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

- Tổ chức các chương trình đào tạo kiến thức, kĩ năng ứng dụng, giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, các biện pháp an toàn thông tin và vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong phân phối nông sản.

- Triển khai các hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp quy trình kinh doanh trực tiếp từ nhà sản xuất đến người phân phối và khách hàng thông qua mạng Internet (mô hình B2B và B2C).

- Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm với thương mại điện tử để xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

- Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quảng bá và xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố, tăng cường giao thương với các khu vực khác.

- Tiếp tục tiến hành sửa đổi, cập nhật và hoàn thiện về cả tính năng, nội dung và hình thức của trang www.chonhaminh.gov.vn và ứng dụng trên nền tảng di dộng (app mobile) của Chợ đồng bộ hiệu quả; Phát triển 01 mô hình Logistic cho hàng hóa giao dịch trên Chợ nhà mình.

- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và vận hành sàn giao dịch nông sản, thực phẩm an toàn trên môi trường mạng.

- Tăng cường kiểm tra việc truy xuất nguồn gốc với nông sản, thực phẩm có gắn mã hình QR.

7. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND Thành phố xem xét quyết định bố trí kinh phí phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, thực hiện thanh quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử theo đúng quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Khuyến khích doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trực tuyến, sử dụng các dịch vụ tiện ích trong công tác đăng ký doanh nghiệp, sử dụng Website/ứng dụng cung cấp thông tin doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với Sở Công Thương quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử; hỗ trợ các nhà đầu tư/chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng thương mại điện tử, công trình phục vụ hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

- Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến mức độ 4 các thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư cũng như các thủ tục khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xây dựng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2021-2025 theo tính chất gói thầu mang tính định lượng với mức độ phù hợp, thiết thực để đảm bảo tính khả thi.

- Khai thác và vận hành hệ thống đấu thầu qua mạng tổng thể mới (theo PPP).

9. Sở Tư pháp:

- Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử trình UBND thành phố Hà Nội.

- Phối hợp thực hiện kế hoạch tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử.

- Phối hợp Sở Công Thương rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

10. Công an Thành phố:

- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật thương mại điện tử, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử và các hành vi vi phạm khác trên môi trường mạng.

- Tăng cường công tác phòng ngừa các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, hành vi lợi dụng thương mại điện tử, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin đối với nhân dân, nhất là các trường phổ thông và trường đại học, cao đẳng.

- Phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

11. Thanh tra Thành phố:

- Tổ chức thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thương mại điện tử khi được UBND Thành phố giao nhiệm vụ.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

12. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các điểm mới về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử nắm bắt kịp thời.

- Tiếp tục mở rộng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử; phối hợp các ngân hàng đẩy mạnh công tác tổ chức, tập huấn, tuyên truyền, đa dạng hóa các kênh thu nộp thuế không dùng tiền mặt.

- Triển khai thực hiện các đề án hiện đại hóa công tác quản lý thuế: nộp thuế qua các Ngân hàng thương mại, hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách nhà nước (Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính).

- Tiếp tục thực hiện công khai thông tin liên quan trực tiếp để hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp, cá nhân, nhóm cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố khi có yêu cầu.

13. Cục Hải quan thành phố Hà Nội:

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố khi có yêu cầu.

14. Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội:

Tăng cường giám sát, xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương và các lực lượng chức năng có liên quan thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

15. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn Thành phố thực hiện tuyên truyền, quảng bá, vận động, hướng dẫn, giới thiệu về các phương tiện TTKDTM cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ và lợi ích của TTKDTM trong phát triển thương mại điện tử nhằm tăng cường sử dụng thẻ thanh toán, ví điện tử trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

- Tham mưu, đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử để hỗ trợ cho giao dịch thương mại điện tử.

- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ trên nền tảng di động, hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử phục vụ nhu cầu giao dịch điện tử của tổ chức, cá nhân.

- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán bán lẻ và các dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử.

- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng tăng cường các quy định và biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật, phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán thẻ, ATM, POS và các phương thức thanh toán sử dụng công nghệ cao.

16. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ):

Phối hợp với Sở Công Thương đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thương mại điện tử hàng năm, định kỳ và đột xuất; tổng hợp kết quả trình UBND Thành phố khen thưởng.

17. Các sở, ban, ngành Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã:

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan và UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phối hợp với Sở Công Thương thực hiện công tác quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

18. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội:

Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của Thành phố trên môi trường mạng.

19. Các Hiệp hội, Hội hoạt động trên địa bàn Thành phố:

a) Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chính sách, pháp luật về thương mại điện tử đến các hội viên.

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo về xu hướng ứng dụng, phát triển thương mại điện tử cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Làm đầu mối hợp tác với các tập đoàn lớn trên thế giới về thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của Thành phố đến người tiêu dùng toàn cầu, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cũng như góp phần vào quảng bá thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng thương mại điện tử cho doanh nghiệp theo ngành hàng và lĩnh vực kinh doanh.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai các đề án hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; tổ chức các sự kiện, các hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

- Hàng năm tiến hành điều tra, khảo sát và công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đông doanh nghiệp.

b) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển IDE):

- Xây dựng và phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc trực tuyến sử dụng mã hình QR in trên tem chống giả theo “Quy trình xác thực chống hàng giả”.

- Vận hành Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc trực tuyến tại địa chỉ mạng http://check.net.vn; phối hợp các sở, ngành Thành phố tổ chức chuyển giao công nghệ để quản trị tài khoản trên Hệ thống theo phân cấp quản lý.

c) Các Hiệp hội, Hội khác:

- Tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên về chính sách, kế hoạch phát triển thương mại điện tử của UBND Thành phố.

- Chủ động, phối hợp với các hội viên đề xuất nhiệm vụ triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

20. Tổng công ty Điện lực Hà Nội:

Xây dựng và triển khai các hình thức, công cụ thanh toán hóa đơn tiền điện không dùng tiền mặt. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu khách hàng trực tuyến, đẩy mạnh tương tác trực tuyến giữa các công ty điện lực với khách hàng.

21. Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội:

- Tiếp tục mở rộng triển khai các hình thức, công cụ thanh toán hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu khách hàng trực tuyến, đẩy mạnh tương tác trực tuyến giữa công ty với khách hàng.

- Phối hợp với đối tác ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán trong thanh toán chi phí dịch vụ nước.

22. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động thương mại điện tử; xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến cạnh tranh, phát triển.

- Chủ động cập nhật các công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, kết nối khách hàng, bán hàng đa kênh.

- Ưu tiên sử dụng các hình thức, công cụ TTKDTM trong quá trinh cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại các địa điểm bán hàng và trên môi trường mạng. Thực hiện chính sách ưu đãi bán hàng đối với trường hợp người tiêu dùng TTKDTM.

VII. Chế độ thông tin báo cáo:

Các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan:

1. Định kỳ vào tháng 6, tháng 12 hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử về Sở Công Thương để tổng hợp, báo UBND Thành phố.

2. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND Thành phố, cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử.

Trên đây là Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc gửi Sở Công Thương (Cơ quan Thường trực) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương; (để b/c)
- TT: TU, HĐND Thành phố; (để b/c)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)
- Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các Hiệp hội, Hội, DN TMĐT Thành phố;
- Hiệp hội TMĐT Việt Nam;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- VPUB: CVP, P.CVP v.T.Anh, KT, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử hàng năm trên- địa bàn Thành phố và triển khai thực hiện.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Công an Thành phố, Cục Quản lý thị trường Thành phố

Xong trước tháng 1 hàng năm

 

2

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử (đăng báo trung ương, địa phương, trên website; tổ chức các sự kiện về thương mại điện tử nhằm thu hút người dân và doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động phát triển thương mại điện tử).

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

Hàng năm

 

3

Phối hợp với các hệ thống bán lẻ thương mại điện tử: Amazon Global Selling, Google, Alibaba... tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), các đơn vị liên quan, các Hiệp hội, hội, doanh nghiệp

Hàng năm

 

4

Triển khai hỗ trợ kết nối doanh nghiệp sản xuất lên sàn thương mại điện tử các nước trên thế giới.

Sở Công Thương

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ CôngThương), các đơn vị liên quan, các Hiệp hội, hội, doanh nghiệp

Hàng năm

 

5

Triển khai chương trình vinh danh nhà sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố ứng dụng thương mại điện tử uy tín.

Sở Công Thương

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), các đơn vị liên quan, các Hiệp hội, hội, doanh nghiệp

Hàng năm

 

6

Triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sản xuất ứng dụng thương mại điện tử để xuất khẩu, mở rộng kênh phân phối trong nước.

Sở Công Thương

Bộ Công Thương

Hàng năm

 

7

Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về thương mại điện tử theo các chủ đề chuyên sâu phù hợp với các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành, các Hiệp hội, hội, doanh nghiệp

Hàng năm

 

8

Tổ chức các sự kiện thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố (Sự kiện Ngày không dùng tiền mặt và các sự kiện khác theo chủ đề từng năm) và các sự kiện khác liên quan đến thúc đẩy thương mại điện tử. Phối hợp với Bộ Công Thương triển khai sự kiện của Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam) và các sự kiện khác theo đề nghị của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

Các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương, các bộ, ngành Trung ương, Các Sở, ban, ngành, các Hiệp hội, hội, doanh nghiệp

Hàng năm

 

9

Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội, Cục thuế thành phố Hà Nội, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, các doanh nghệp trong hệ thống bán lẻ

2021-2025

 

10

Nâng cấp website Bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành phố.

2021

 

11

Thống kê, điều tra, khảo sát về thương mại điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021

 

12

Đề xuất xây dựng các chính sách liên quan đến thương mại điện tử.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

13

Tổ chức các đoàn đi học tập, trau dồi kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử và các hệ thống quản lý thương mại điện tử tại một số nước phát triển về thương mại điện tử (Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc...) và tại các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

Sở Công Thương

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội, Hiệp hội, hội Thương mại điện tử Việt Nam

Hàng năm

 

14

Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử theo thẩm quyền; giám sát trực tuyến hoạt động thương mại điện tử.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Công an Thành phố, Cục Quản lý thị trường Thành phố

Hàng năm

 

15

Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất công tác quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Công an Thành phố, Cục Quản lý thị trường Thành phố

Hàng năm

 

16

Xây dựng các chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử và phổ biến kiến thức, kỹ năng liên quan cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thồng

Các cơ quan báo chí, truyền thông

2021-2025

 

17

Triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

Xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.

2021-2025

 

Xây dựng đề án và hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp bằng các mô hình kinh doanh thương mại điện tử mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

2021-2025

 

Phát triển các sản phẩm, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong từng công đoạn của chu trình kinh doanh.

2021-2025

 

18

Tăng cường công tác tuyên truyền về ứng xử văn hóa trong hoạt động thương mại điện tử. Tiếp tục phổ biến Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên không gian mạng.

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

19

Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch của Thành phố trên môi trường mạng.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội

Sở Du lịch

2021-2025

 

20

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các ứng dụng tham gia truy suất nguồn gốc, thương mại điện tử trong nông sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

Tổ chức các chương trình đào tạo kiến thức, kĩ năng ứng dụng, giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, các biện pháp an toàn thông tin và vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong phân phối nông sản.

2021-2025

 

Triển khai các hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp quy trình kinh doanh trực tiếp từ nhà sản xuất đến người phân phối và khách hàng thông qua mạng Internet (mô hình B2B và B2C).

2021-2025

 

Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm với thương mại điện tử để xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

2021-2025

 

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quảng bá và xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố, tăng cường giao thương với các khu vực khác.

2021-2025

 

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và vận hành sàn giao dịch nông sản, thực phẩm an toàn trên môi trường mạng.

2021-2025

 

Tăng cường kiểm tra việc truy xuất nguồn gốc với nông sản, thực phẩm có gắn mã hình QR.

2021-2025

 

21

Tham mưu, trình UBND Thành phố xem xét quyết định bố trí kinh phí phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch được phê duyệt.

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

22

Hỗ trợ các nhà đầu tư/chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng thương mại điện tử, công trình phục vụ hoạt động thương mại điện tử.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến mức độ 4 các thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư cũng như các thủ tục khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2021-2025

 

Xây dựng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2021- 2025 theo tính chất gói thầu mang tính định lượng với mức độ phù hợp, thiết thực để đảm bảo tính khả thi.

2021-2025

 

Khai thác và vận hành hệ thống đấu thầu qua mạng tổng thể mới (theo PPP).

2021-2025

 

23

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

24

Phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật thương mại điện tử, thanh toán điện tử, giao địch điện tử và các hành vi vi phạm khác trên môi trường mạng.

Công an Thành phố

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

Tăng cường công tác phòng ngừa các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, hành vi lợi dụng thương mại điện tử, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

2021-2025

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin đối với nhân dân, nhất là các trường phổ thông và trường đại học, cao đẳng.

2021-2025

 

25

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Thanh tra Thành phố

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

26

Mở rộng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, khai thuế qua mạng Internet.

Cục thuế thành phố Hà Nội

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

Triển khai thực hiện các đề án hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

2021-2025

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động thương mại điện tử.

2021-2025

 

27

Tăng cường giám sát, xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

Sở Công Thương và các lực lượng chức năng có liên quan

2021-2025

 

28

Tiếp tục tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử để hỗ trợ cho giao dịch thương mại điện tử.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội

Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

2021-2025

 

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ trên nền tảng di động, hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử phục vụ nhu cầu giao dịch điện tử của tổ chức, cá nhân.

Các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

2021-2025

 

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán bán lẻ và các dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử.

2021-2025

 

29

Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thương mại điện tử hàng năm, định kỳ và đột xuất; tổng hợp kết quả trình UBND Thành phố khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)

Sở Công Thương, đơn vị liên quan

2021-2025

 

30

Xây dựng, tổ chức các sự kiện thúc đẩy phát triển thương mại điện tử.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

Các doanh nghiêp thương mại điện tử

2021-2025

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chính sách, pháp luật về thương mại điện tử đến các hội viên.

2021-2025

 

Hàng năm tiến hành điều tra, khảo sát và công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng doanh nghiêp.

2021-2025

 

Xây dựng, triển khai các đề án hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; tổ chức các sự kiện, các hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương, các đơn vị có liên quan

2021-2025

 

Tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng thương mại điện tử cho doanh nghiệp theo ngành hàng và lĩnh vực kinh doanh.

Sở Công Thương

2021-2025

 

31

Xây dựng và triển khai các hình thức, công cụ thanh toán hóa đơn tiền điện không dùng tiền mặt.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội

 

2021-2025

 

Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu khách hàng trực tuyến, đẩy mạnh tương tác trực tuyến giữa các công ty điện lực với khách hàng.

2021-2025

 

32

Tiếp tục mở rộng triển khai các hình thức, công cụ thanh toán hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu khách hàng trực tuyến, đẩy mạnh tương tác trực tuyển giữa công ty với khách hàng.

Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội

 

2021-2025