Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THEO DÕI, TỔNG HỢP, PHỐI HỢP, TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đối ngoại Nhân dân theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 06 tháng 7 năm 2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp, trao đổi thông tin, từ đó đánh giá được toàn diện về công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh, giúp các hoạt động Nhân dân được tổ chức, triển khai có hiệu quả, đóng góp vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, giữ vững sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Triển khai có hiệu quả việc theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đầu mối và các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại Nhân dân tại địa phương nhằm đảm bảo sự gắn kết đối ngoại Nhân dân với với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, toàn diện của công tác đối ngoại nhằm phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

II. YÊU CẦU

- Bám sát chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng chủ trương và đường lối về hoạt động đối ngoại Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông đổi thông tin giữa các cơ quan có liên quan trong công tác đối ngoại Nhân dân, phục vụ tốt việc quản lý Nhà nước về đối ngoại Nhân dân.

- Việc theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông đổi thông tin trên cơ sở quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 06 tháng 7 năm 2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số 281-QĐ/TU ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Kế hoạch 108/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sự thống nhất quản lý Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng việc theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông đổi thông tin trong công tác đối ngoại Nhân dân.

- Xác định rõ chức năng và nhiệm vụ của từng Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các hội, đoàn thể trong tỉnh để chỉ đạo về công tác đối ngoại Nhân dân và tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan có liên quan trong công tác đối ngoại Nhân dân.

III. NỘI DUNG

Phân công các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các hội, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại Nhân dân ở cấp độ địa phương được quy định căn cứ tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

1. Sở Ngoại vụ:

- Là cơ quan đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, phối hợp chia sẻ thông tin trong công tác đối ngoại Nhân dân.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các đoàn thể và tổ chức Nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động đối ngoại Nhân dân.

- Nghiên cứu, phối hợp, góp ý kiến xây dựng cho các dự thảo hoặc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đối ngoại Nhân dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đối ngoại Nhân dân của địa phương.

- Tham mưu hình thức khen thưởng và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại Nhân dân của địa phương theo thẩm quyền.

- Định kỳ 6 tháng và cuối năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh, kèm theo các nội dung trong báo cáo đối ngoại hàng năm của Sở.

2. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh:

Là cơ quan chủ trì thực hiện hoạt động đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động đối ngoại Nhân dân hàng năm trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh với các tổ chức Nhân dân trong hoạt động đối ngoại theo sự phân công thực hiện tại Kế hoạch 108/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức các sự kiện chính trị - đối ngoại Nhân dân nhân trong các ngày lễ quan trọng của các nước và Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đoàn đi chúc mừng năm mới đến Tổng Lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt quan tâm đến các nước láng giềng anh em như Lào, Campuchia... các nước trong cộng đồng ASEAN và các nước mà tỉnh có Hội hữu nghị.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn đi giao lưu hữu nghị với các địa phương nước bạn nhân dịp kỷ niệm các sự kiện quan trọng giữa Việt Nam với các nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước, đặc biệt với các nước có mối quan hệ truyền thống như: Cuba, Lào, Campuchia, Thái Lan, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản...; đồng thời không ngừng củng cố, phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội hữu nghị thành viên trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở định hướng, kế hoạch xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh và các ngành, địa phương trong từng giai đoạn.

- Tổng hợp, phối hợp và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về việc thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân khi được yêu cầu và hàng năm theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện vận động kinh phí từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho các hoạt động liên quan lĩnh vực bảo trợ xã hội và thực hiện hiệu quả các chương trình/dự án được tài trợ.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện vận động kinh phí từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho các hoạt động liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo và thực hiện hiệu quả các chương trình/dự án được tài trợ.

- Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức các chương trình giao lưu học tập và tìm hiểu văn hóa, giúp giáo viên và học sinh có cơ hội giao tiếp, hiểu biết và trải nghiệm về văn hóa và phong tục tập quán của các quốc gia khác thông qua các đoàn nước ngoài đến tỉnh để giao lưu văn hóa tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Y tế:

Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện vận động kinh phí từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho các hoạt động liên quan lĩnh vực y tế và thực hiện hiệu quả các chương trình/dự án được tài trợ.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với các hoạt động đối ngoại Nhân dân.

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đang hợp tác, đầu tư tại địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến kiến thức về chính sách của nhà nước, các quy định của pháp luật cho các tổ chức Nhân dân và cá nhân tham gia hoạt động đối ngoại Nhân dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong công tác quản lý nhà nước về công tác đối ngoại Nhân dân.

- Quản lý và hướng dẫn các đoàn thể và tổ chức nhân dân tại địa phương thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai tổ chức các hoạt động đối ngoại Nhân dân thuộc lĩnh vực quản lý của địa phương mình.

- Đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại Nhân dân theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại Nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan:

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này khẩn trương xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung được phân công chủ trì tham mưu.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chủ trì nêu trên trong việc xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

2. Giao Sở Ngoại vụ thực hiện công tác đầu mối theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả tốt hơn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban, Ngành có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao (b/c);
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- Bộ Chỉ huy QS tỉnh;
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn