Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1607/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2019 của Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh;

b) Tạo đột phá trong khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khu vực tư nhân cả về chất và lượng, hướng đến mục tiêu năm 2020 có khoảng 4.000 doanh nghiệp hoạt động.

2. Yêu cầu:

a) Có phương pháp tuyên truyền, vận động thích hợp để tạo được sự đồng thuận cao trong việc chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân;

b) Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2019 của Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, sát nhu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện nguồn lực của Tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

a) Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ DNNVV thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, nhất là các chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2019 của Chính phủ;

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ DNNVV bằng nhiều hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang thành lập doanh nghiệp. Phổ biến cho các hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp;

b) Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh có đăng ký các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cập nhật, đăng tải công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng nhận đủ điều kiện đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

3. Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện về hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo Điều 16 Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu:

a) Các sở, ngành, địa phương có liên quan đến cấp các giấy phép kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo thẩm quyền, có trách nhiệm bố trí cán bộ tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép hoạt động kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện miễn phí thẩm định và lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

Hỗ trợ, hướng dẫn cấp lại giấy phép đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô. Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục cấp phép lần đầu đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh vẫn sản xuất kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà thay đổi về quy mô;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện, liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trước khi hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

5. Hỗ trợ lệ phí môn bài:

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế:

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ..

7. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối cung cấp thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp và các cơ quản quản lý chuyên ngành đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có) để hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo quy định. Nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp công khai gồm: Tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Trong thời hạn 02 ngày , làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo quy định tại điểm 3, khoản 6 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ;

b) Các sở, ngành, địa phương có liên quan đến cấp các giấy phép kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo thẩm quyền, có trách nhiệm công bố công khai trên cổng thông tin điện tử về nội dung hỗ trợ và quy trình thủ tục hồ sơ cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

c) Cục Thuế tỉnh là đầu mối thực hiện thường xuyên việc tư vấn, hướng dẫn các thủ tục hành chính về thuế cho các DNNVV; chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố tăng cường rà soát tình hình kê khai thuế của các hộ kinh doanh, chống gian lận, thất thu thuế; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, khuyến khích các hộ kinh doanh có doanh thu và nộp thuế lớn đăng ký thành lập và hoạt động theo hình thức doanh nghiệp;

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi cục thuế giải quyết các thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh khi nhận được bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát tình hình sử dụng lao động của các hộ kinh doanh trên địa bàn để yêu cầu các hộ kinh doanh chuyển đổi theo đúng quy định; hướng dẫn các hộ kinh doanh đăng ký sử dụng lao động và bảo hiểm xã hội theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cùng với kết quả thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, địa phương kịp thời báo cáo và đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (b/cáo)
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; (b/cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (b/cáo)
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Ninh Thuận;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
- VPUB: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT.
LTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh