Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ HÒA THÀNH, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG, XÃ THUỘC THỊ XÃ HÒA THÀNH, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

Căn cứ kết quả kỳ Họp thứ 41 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thông qua việc thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được đồng bộ, hoạt động quản lý hành chính nhà nước đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương các địa phương thành lập đơn vị hành chính mới, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để chủ động thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh và nhân dân đang sinh sống làm việc trên địa bàn huyện Trảng Bàng, huyện Hòa Thành về chủ trương thành lập thị xã và các phường, xã thuộc thị xã; qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chung sức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân.

2. Yêu cầu

- Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành, Trảng Bàng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể, Chính trị - xã hội các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ thời gian.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đảm bảo sự thống nhất, hoạt động liên tục của hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở; đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Gia Lộc và thị trấn Trảng Bàng, sắp xếp đơn vị hành chính xã Phước Lưu, xã Bình Thạnh để thành lập xã Phước Bình phải ổn định tổ chức bộ máy, giải quyết các loại giấy tờ có liên quan đến người dân theo đơn vị hành chính mới, được kịp thời, liên tục, không làm xáo trộn đời sống nhân dân.

- Ưu tiên việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong chuyển đổi các giấy tờ cần thiết để sớm ổn định sinh hoạt, đời sống của nhân dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

(Bảng phụ lục chi tiết nội dung kế hoạch kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch.

2. UBND huyện Trảng Bàng, huyện Hòa Thành xây dựng kế hoạch tổ chức công bố, triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để kiến nghị, giải quyết những phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đối với những vấn đề còn tồn tại, bất cập kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

3. Công an tỉnh, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Trảng Bàng, huyện Hòa Thành và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Huyện ủy Trảng Bàng, Huyện ủy Hòa Thành quán triệt, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thị ủy Trảng Bàng, Hòa Thành trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và đổi tên, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách của cán bộ theo quy định đối với thị xã, phường.

5. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn hoạt động của HĐND xã Bình Thạnh, xã Phước Lưu khi sắp xếp thành lập xã Phước Bình; hoạt động tổ đại biểu HĐND ấp Gia Huỳnh thuộc xã Gia Lộc khi sáp nhập về khu phố Gia Huỳnh thuộc thị trấn Trảng Bàng của huyện Trảng Bàng.

6. Đề nghị Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho Bạc tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục quản lý thị trường tỉnh, trong phạm vi quyền hạn được phân cấp, có trách nhiệm phối hợp, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng lực lượng sĩ quan, hạ sỹ quan, kiểm sát viên, chấp hành viên, thẩm phán, công chức, viên chức, người lao động của thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, thị xã Hòa Thành.

7. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, của cấp huyện, cấp xã có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thiết thực trong nhân dân về nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực TU
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các TC CT-XH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- TT.HU+UBND huyện Trảng Bàng;
- TT.HU+ UBND huyện Hòa Thành;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Chiến

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH
Kèm theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 29/01/2020 của UBND tỉnh

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1

Thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã và các phường trên phạm vi toàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Báo Tây Ninh, Đài PTTH tỉnh, UBND huyện Trảng Bàng, Hòa Thành

30/01/2020

2

Xây dựng kế hoạch công bố, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBND thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành

Sở VH-TT và Du lịch; Sở Nội vụ

30/01/2020

3

Thực hiện thu hồi, cấp mới các dấu mộc của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn khi chuyển thành lập thị xã, phường, xã thuộc thị xã

Công an tỉnh

UBND thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành

10/02/2020

4

Ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh chuyển các ấp thành khu phố đối với các xã thành lập phường

Sở Nội vụ

UBND thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành

10/02/2020

5

Hướng dẫn kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của UBTVQH và kinh phí hoạt động đối với hoạt động các đơn vị hành chính mới thành lập theo quy định của pháp luật

Sở Tài chính

UBND huyện Trảng Bàng, Hòa Thành

15/02/2020

6

Hướng dẫn kiểm tra, điều chỉnh, quyết toán các dự án đầu tư công đang thực hiện trên địa bàn các xã Phước Lưu, Bình Thạnh (nếu có)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; UBND huyện Trảng Bàng, Hòa Thành

15/02/2020

7

Tổ chức và hoạt động của đại biểu HĐND các xã Phước Bình và tổ đại biểu của ấp Gia Huỳnh khi sáp nhập vào khu phố Gia Huỳnh

Thường trực HĐND thị xã Trảng Bàng

Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan

28/02/2020

8

Tổ chức thực hiện bàn giao cơ sở các cơ sở vật chất, cơ quan đơn vị có thay đổi đơn vị hành chính thành lập mới (nếu có)

UBND thị xã Trảng Bàng

Các cơ quan có liên quan

28/02/2020

9

Hướng dẫn việc sửa đổi giấy phép sử dụng tần số đối với hệ thống đài truyền thanh các phường thuộc thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành

Sở Thông tin và truyền thông

UBND huyện Trảng Bàng, Hòa Thành

28/02/2020

10

Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBND huyện Trảng Bàng, Hòa Thành

Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh; Sở VH-TT và DL; Sở Nội vụ, Công an tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan

Dự kiến ngày 26-27 tháng 02 năm 2020

11

Thống kê, tiếp nhận, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, giải quyết các loại giấy tờ có liên quan đến người dân theo đơn vị hành chính mới kịp thời, liên tục kể từ ngày 01/02/2020

UBND huyện Trảng Bàng

UBND các xã: Gia Lộc, Bình Thạnh, Phước Lưu và thị trấn Trảng Bàng

30/03/2020

12

Tổ chức bố trí lực lượng Công an chính quy đối với 10 phường thuộc Thị xã Trảng Bàng, Thị xã Hòa Thành và Công an của xã Phước Bình

Công an tỉnh

UBND thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành

31/03/2020

13

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, thay đổi tên gọi của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thị xã theo quy định pháp luật và chế độ, chính sách đối với các chức danh, cán bộ, công chức quản lý đối với thị xã.

UBND thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành

Sở Nội vụ và các cơ quan có liên cấp tỉnh

30/06/2020

14

Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ phân loại đơn vị hành chính của thị xã Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành

Sở Nội vụ

UBND huyện Trảng Bàng, Hòa Thành

30/06/2020

15

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện phân loại đơn vị hành chính của các đơn vị cấp xã mới thành lập (10 phường và xã Phước Bình)

Sở Nội vụ

UBND thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành

30/06/2020

16

Hướng dẫn các xã Phước Lưu, Bình Thạnh các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tư pháp (hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, quốc tịch, ...)

Sở Tư pháp

UBND huyện Trảng Bàng

30/06/2020

17

Tiếp nhận, bàn giao, chuyển đổi công tác đăng ký lưu trú, nhân hộ khẩu, cấp thẻ căn cước công dân đối với các xã thuộc huyện Trảng Bàng, Hòa Thành

Công an tỉnh

Công an huyện Trảng Bàng, Hòa Thành

30/06/2020

18

Rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục thực hiện các chính sách đang thụ hưởng đối với xã biên giới khi thành lập xã Phước Bình

UBND huyện Trảng Bàng

Các cơ quan có liên quan của tỉnh

30/09/2020

* Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với UBND Thị xã Hòa Thành, Thị xã Trảng Bàng thực hiện tốt công tác thông tin, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực của ngành có liên quan hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2020./.