Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 09/01/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI” GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 (Viết tắt là Chỉ thị s 01) của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Thông qua hội nghị, đánh giá những việc làm được, chưa làm được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

- Khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg; động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực tham gia thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; phát huy tốt vai trò trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

1. Nội dung sơ kết

- Đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 và xác định phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện những năm tiếp theo (Có đề cương báo cáo sơ kết kèm theo).

- Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

2. Hình thức

- Tổ chức Hội nghị sơ kết ở 02 cấp: cấp huyện và cấp tỉnh.

- Cấp xã: báo cáo bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân huyện (không tổ chức Hội nghị).

3. Thời gian

- Cấp xã: Tiến hành xong trước ngày 03/3/2020.

- Cấp huyện: Tiến hành xong trước ngày 15/3/2020.

- Cấp tỉnh: Tổ chức Hội nghị sơ kết dự kiến ngày 27/3/2020 (Thứ Sáu).

III. KHEN THƯỞNG

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen

- Số lượng: Tối đa không quá 12 tập thể và 22 cá nhân.

+ Mỗi huyện ven biển đề nghị khen thưởng không quá 01 tập thể và 02 cá nhân (Riêng các huyện có từ 04 xã, thị trấn ven biển trở lên đề nghị khen thưởng không quá 02 tập thể và 03 cá nhân).

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị khen thưởng không quá 03 tập thể và 07 cá nhân.

- Đối tượng khen: Các tập thể, cá nhân cấp huyện, xã thị trấn ven biển; cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn ven biển tặng Giấy khen

- Số lượng: Xem xét khen thưởng theo thẩm quyền; xác định số lượng khen thực chất, phù hợp.

- Đối tượng khen:

+ Đối với tập thể: Các Đội công tác, Trạm kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng; ấp, khóm thuộc các xã, thị trấn và các xã, thị trấn thuộc huyện ven biển.

+ Cá nhân: Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh và cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

1. Sơ kết ở huyện, xã, thị trấn

Sử dụng kinh phí thường xuyên của địa phương tổ chức công tác sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sơ kết ở cấp tỉnh

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí tổ chức sơ kết và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01, chuẩn bị chương trình văn nghệ và các nội dung, điều kiện tổ chức hội nghị.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện ven biển hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định khen thưởng đảm bảo thực chất, đúng quy định.

3. Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 và đưa tin hội nghị sơ kết các cấp trong tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện ven biển tổ chức Hội nghị sơ kết theo Kế hoạch; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biên giới tiến hành sơ kết đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả; báo cáo kết quả sơ kết (bằng văn bản) về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng./.

 


Nơi nhận:
- BQP, BTL - BĐBP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
- Báo Cà Mau;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- NC (P02);
- Lưu: VT, M.A08/1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BC-UBND

(Huyện), ngày   tháng   năm 2020

 

ĐỀ CƯƠNG

 

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 (viết tắt là Chỉ thị 01) của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Căn cứ Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 11/8/2015 của Bộ Quốc phòng; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân huyện ……….. báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 01 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Nêu những đặc điểm tình hình liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện phong trào (Đặc điểm địa lý tự nhiên; tình hình dân cư, chính trị, kinh tế, xã hội, khu vực biên giới; hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan; hoạt động của các loại tội phạm...)

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản

- Tuyên truyền giáo dục nhân dân: Nội dung, hình thức tuyên truyền...

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Cấp Trung ương, địa phương (các loại hình)...

- Tuyên truyền qua các hình thức giáo dục, học tập: Học kỳ Quân đội, tiết học biên giới, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, giao lưu, tọa đàm....

* Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục: Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nhận thức, ý thức trách nhiệm, tình cảm của nhân dân trong huyện, xã khu vực biên giới với các hoạt động bảo vệ biên giới; số liệu thành lập các tập thể (Tổ tàu thuyền an toàn; tự quản an ninh trật tự), hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự.

3. Các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên các vùng biển, đảo địa phương.

4. Các hoạt động tham gia phòng, chống tội phạm, xâm hại an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển.

5. Các hoạt động tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở khu vực biên giới biển, đảo.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân tồn tại

- Khách quan:

- Chủ quan:

4. Một số kinh nghiệm rút ra

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 


Nơi nhận:
- …….

CHỦ TỊCH