Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/KH-UBND

Phú Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Công văn số: 95-CV/TU ngày 15/7/2016 của Tỉnh ủy V/v thực hiện Kết luận số 03-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước; khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

2. Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tinh thần phục vụ nhân dân phù hợp với tình hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi sách nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong thi hành nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

4. Triển khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác dân vận.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền vị trí, vai trò của công tác dân vận, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận; đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; kế hoạch 116-KH/TU, ngày 18/8/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”. Công văn số 95-CV/TU ngày 15/7/2016 của Tỉnh ủy V/v thực hiện Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2016.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các cơ quan, đơn vị. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016. Bình chọn, nhân rộng gương tiêu biểu, điển hình về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cơ quan, đơn vị.

3. Thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tập trung giải quyết các bức xúc, kiến nghị của nhân dân

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động của chính quyền tại các cơ quan, đơn vị theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Tích cực sửa đổi lối làm việc; đẩy mạnh thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân.

Duy trì nghiêm chế độ tiếp dân; thực hiện tốt cơ chế "một cửa, một cửa liên thông", tiếp nhận hồ sơ thông qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính. Tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong hồ sơ giải quyết hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức công dân.

Tập trung giải quyết bức xúc, kiến nghị của nhân dân nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực, như: Đất đai, xây dựng giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự,...

Thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với chống quan liêu; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính

Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, trước hết là cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

5. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức

Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; giáo dục đạo đức công vụ, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói", "nói dân hiểu", "hướng dẫn dân làm", "làm dân tin". Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

6. Phối hp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội"; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

Chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở các cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh theo quy định.

Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các sở, ban, ngành:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

Hàng năm, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 12, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Nội vụ (Báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Các Phòng: TH, KGVX(4);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng