Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22-CT/TU NGÀY 27/7/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và tăng cường thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác này; đảm bảo việc quản lý đất đai phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện huy động tốt nhất nguồn lực từ đất đai để phát triển theo hướng bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

b) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức và nhân dân đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp; quản lý, sử dụng và bảo vệ đất đai hợp lý, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật. Hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai theo hướng thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai.

2. Yêu cầu

a) Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm trong nội dung Chỉ thị số 22- CT/TU, ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/7/2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác quản lý đất đai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nêu cao trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện các nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý đất đai. Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ từng ngành tổ chức hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các huyện, thành phố. Đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Kiểm tra, rà soát quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật. Địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý, chậm xử lý thì Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai, theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận tiện, giảm bớt những thủ tục không cần thiết để rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc, nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai, tránh tình trạng thiếu trách nhiệm, gây phiền hà trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho doanh nghiệp và nhân dân; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật, tổ chức rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai. Nâng cao hiệu quả vận hành mô hình một cửa điện tử thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan trên cổng thông tin điện tử, xây dựng lộ trình áp dụng giao dịch điện tử để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận thông tin đất đai thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh và giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý đất đai. Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) trong tháng 12 năm 2018; kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; chuẩn bị xây dựng quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo; thực hiện lập hồ sơ, danh mục dự án thu hồi đất ứng với mức vốn nhà nước cấp cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi, làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để mọi người dân, tổ chức biết để giám sát và thực hiện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã được phê duyệt; kịp thời cập nhật quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các chương trình, dự án có sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với chỉ tiêu, tiến độ sử dụng đất được phân bổ trong kỳ kế hoạch, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

4. Thực hiện rà soát các dự án, công trình tại các kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trong thời gian dài (quá 3 năm) nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm, không đáp ứng yêu cầu, tiến độ; nhất là đối với các dự án trong khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn phải thu hồi đất đai, tài sản, làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ gia đình, để điều chỉnh, hủy bỏ hoặc thu hồi theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư hạ tầng tại các khu dân cư, khu đô thị mới theo quy hoạch đã được duyệt; việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

5. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được được duyệt; thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất tùy tiện, gây lãng phí nguồn lực đất đai, nhất là việc giao đất thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị mới phải đảm bảo đủ điều kiện về hồ sơ dự án theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở và phát triển đô thị; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; đẩy mạnh việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Tập trung rà soát toàn bộ diện tích đất đai đang sử dụng của các tổ chức (đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, các nông trường, lâm trường,...) để có hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

6. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các xã thuộc các Dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là Dự án đo đạc lập hồ sơ xác định ranh giới sử dụng đất, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng.

7. Nâng cao trách nhiệm trong việc xác định, thẩm định giá đất, bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng và thẩm định đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; bồi thường giải phóng mặt bằng... theo quy định của Luật Đất đai 2013.

8. Rà soát kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, tăng cường năng lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện, hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai tại các cấp, đảm bảo đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ chuyên môn phù hợp thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xử lý nghiêm và kiên quyết đối với những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về đất đai.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý đất đai, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để người dân tham gia giám sát thi hành Luật Đất đai.

10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới Luật để tạo chuyển biến nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Đổi mới phương pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, internet), các chương trình: Tọa đàm, hội nghị đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp cận tới mọi tầng lớp nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa của công tác quản lý, khai thác nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội và gắn với trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của Nhân dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các quy định pháp luật về đất đai, tổng hợp những nội dung vướng mắc, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội.

- Tổ chức thực hiện rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đảm bảo công khai minh bạch rút ngắn thời gian thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành mô hình một cửa điện tử, xây dựng lộ trình áp dụng giao dịch điện tử để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận thông tin đất đai.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố. Kịp thời kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình đã có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng đã quá 3 năm chưa thực hiện theo quy định; hướng dẫn các Chủ đầu tư, người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng đất thực hiện việc đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại cấp huyện; thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kịp thời xử lý, thu hồi đất đối với các dự án không triển khai, sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả, gây lãng phí đất đai.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo công khai các trường hợp vi phạm trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính đối với các xã đã có nhiều biến động đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các xã đã hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, đảm bảo các thửa đất phải được cập nhật, tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh, đồng thời thiết lập mạng lưới thông tin giao diện, thống nhất đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, phục vụ cho việc quản lý, khai thác, cập nhật thông tin đất đai, hướng tới mô hình Chính phủ điện tử; chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

- Hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn đối với UBND cấp huyện trong thực hiện công tác khảo sát, xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

- Rà soát kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai tại các cấp.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí kinh phí đầu tư cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đảm bảo tối thiểu 10% nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp quỹ đất công, đất của các cơ quan, tổ chức không còn nhu cầu sử dụng hoặc đã giải thể…; đề xuất với UBND tỉnh có biện pháp quản lý, đưa ra đấu giá theo quy định để tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh. Thực hiện tốt công tác thẩm định giá đất để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; bồi thường giải phóng mặt bằng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các Dự án đầu tư trên địa bàn, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định, kịp thời kiến nghị với UBND tỉnh xử lý theo quy định đối với các dự án có vi phạm, nhất là đối với việc không đưa đất vào sử dụng, hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo tiến độ dự án; kiên quyết thực hiện chấm dứt, thu hồi các dự án không triển khai theo Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Cục Thuế

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát các thủ tục liên quan đến luân chuyển hồ sơ, thực hiện thu nghĩa vụ tài chính về đất, đảm bảo đúng quy định, tránh làm thất thoát việc thu nghĩa vụ tài chính.

5. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách đã ban hành, tổng hợp những bất cập, chồng chéo vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân, tổ chức và doanh nghiệp để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh.

6. Sở Xây dựng

- Định kỳ rà soát, nâng cao chất lượng đối với công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Tăng cường quản lý giám sát, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố kiểm soát việc cấp phép xây dựng, tránh tình trạng xây dựng trái phép, sai quy hoạch xây dựng, chỉ cấp phép xây dựng khi hoàn thành thủ tục nghĩa vụ tài chính về đất đai và các thủ tục khác theo quy định, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực xây dựng theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan cơ liên quan trong việc giới thiệu địa điểm các công trình, dự án có sử dụng đất. Kiểm tra, hướng dẫn việc lập dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định Luật Xây dựng và các Luật khác liên quan.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; hướng dẫn các tổ chức cá nhân trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa và việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng sang mục đích khác khi các tổ chức được giao đất, cho thuê đất thực hiện các Dự án đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát lại quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và việc chuyển đổi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

8. Thanh tra tỉnh

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố trong công tác giải quyết đơn có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, hạn chế phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố thực hiện đăng các tin, bài trong đó tập trung về công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của pháp luật về đất đai để mọi người sử dụng đất biết được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

10. UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, kịp thời chuẩn hóa theo các quy định hiện hành đồng thời công bố tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên cổng thông tin điện tử; niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cũng như thái độ của cán bộ thừa hành công vụ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 22-CT/TU, ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này tới toàn thể các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn; công khai quản lý thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát xác định cụ thể các khu đất có tiềm năng phát triển thu hút đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

- Trên cơ sở các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, xác định ranh giới tổ chức cắm mốc giới để quản lý và làm cơ sở cho việc xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý hành lang đường bộ, cấp phép xây dựng và các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

- Tổ chức rà soát thống kê, tổng hợp đề xuất hướng xử lý đối với quỹ đất công, đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đã được giao, cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng lãng phí, sai mục đích, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 và tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý việc tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, san ủi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, làm nhà trên đất nông nghiệp. Địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm mà không kịp thời phát hiện và xử lý thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật; Chủ tịch UBND xã phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện, thành phố và trước pháp luật.

- Chấn chỉnh những hạn chế trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là những công trình dự án trọng điểm của tỉnh; thường xuyên kiểm tra kịp thời tham mưu, giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải kê khai đăng ký quyền sử dụng đất, thực hiện thủ tục để được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra tình hình sử dụng đất, quản lý và lưu trữ hồ sơ địa chính, theo dõi biến động đất đai, các hồ sơ vi phạm để phục vụ công tác tra cứu, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai làm căn cứ để xác nhận nguồn gốc sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Tăng cường công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định ngay từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, không để phát sinh các điểm nóng, lan rộng, vượt cấp, khiếu kiện đông người.

11. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng năm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12. (Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo chung).

Trong quá trình thực hiện nếu có các vướng mắc, phát sinh các cơ quan chủ động tổng hợp bằng văn bản, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND (B/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lạng Sơn;
- Văn phòng UBND tỉnh
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT. KTN (NNT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lý Vinh Quang