Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2966/TTr-SLĐTBXH ngày 22/9/2016; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT

1. Mục đích

- Xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện chính sách trong năm 2017.

- Phân tích, thống kê, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin) để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2017 và định hướng, điều chỉnh chính sách giảm nghèo cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của mỗi địa phương và toàn tỉnh để theo dõi, quản lý thống nhất.

2. Yêu cầu

- Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của Mặt trận tổ quốc và sự tham gia của chính quyền, người dân; phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

- Kết thúc cuộc rà soát UBND cấp xã và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện) phải xác định được chính xác danh sách: hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ tái nghèo, tái cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh; hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; hộ nghèo dân tộc thiểu số. Xác định chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng thôn, bản, khối phố (gọi chung là thôn); xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

3. Đối tượng và phạm vi

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2016 và các gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo có giấy đề nghị xét hộ nghèo trên phạm vi toàn tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.

4. Phương pháp và Quy trình rà soát

- Phương pháp rà soát: Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình.

- Quy trình rà soát: Thực hiện các bước và quy trình điều tra theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Thời điểm rà soát

- Thời điểm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

- Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên được thực hiện tại thời điểm hộ gia đình có giấy đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (có xác nhận của trưởng thôn) cho các trường hợp cụ thể như sau:

+ Trường hợp hộ gia đình phát sinh khó khăn đột xuất trong năm cần được bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để có thể tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước;

+ Trường hợp hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương đang quản lý có đề nghị đăng ký xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát

- Sử dụng Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp làm Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban chỉ đạo để theo dõi, giám sát rà soát.

- Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch, tài liệu, kinh phí và tổ chức nhân lực; chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện điều tra trên địa bàn trình UBND cùng cấp phê duyệt.

2. Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo rà soát

- Thành phần:

+ Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh, gồm các cán bộ, chuyên viên của: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Cục thống kê, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tổ giúp việc Ban chỉ đạo huyện, gồm cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn cấp huyện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thống kê, Phòng Tài chính, Phòng Dân tộc (nếu có)... Trong đó, giao Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm Tổ trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê làm Tổ phó.

+ Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xã gồm các cán bộ, công chức: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng - Thống kê, Kế toán ngân sách, Bí thư Đoàn thanh niên xã, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã,... và trưởng các thôn. Trong đó, giao công chức Lao động - Thương binh và Xã hội làm Tổ trưởng, công chức Văn phòng - Thống kê làm Tổ phó.

- Nhiệm vụ của Tổ giúp việc:

Tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch rà soát, kế hoạch kinh phí; tập huấn nghiệp vụ; đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tổng hợp báo cáo sơ bộ, báo cáo chính thức kết quả điều tra và thực hiện các công việc liên quan đến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

3. Thành lập Tổ rà soát tại thôn

- Thành phần: Trưởng thôn (làm Tổ trưởng); Mời đồng chí Bí thư Chi bộ tham gia Tổ điều tra; đại diện một số đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công an viên,...) làm điều tra viên.

- Số lượng thành viên: Tùy theo số lượng hộ trong thôn, vùng miền và đề xuất của thôn, Chủ tịch UBND xã quyết định số lượng, thành phần Tổ điều tra nhằm đảm bảo tiến độ thời gian theo Kế hoạch.

- Nhiệm vụ: Trực tiếp làm công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn.

4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền

- Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc các cấp, Tổ rà soát thôn cần tuyên truyền, giải thích cho cán bộ và nhân dân ở địa bàn hiểu được: Mục đích, ý nghĩa và phương pháp, quy trình, công cụ của rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm khác với tổng điều tra, rà soát; tiêu chí và mức chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

- Hình thức tuyên truyền: Bản tin phát thanh, truyền hình; hội nghị cán bộ, nhân dân; hệ thống phát thanh xã, thôn; niêm yết tại các điểm công cộng xã, thôn.

5. Tổ chức tập huấn

- Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ rà soát cho các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tỉnh; Ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng cấp huyện).

- Ban chỉ đạo huyện tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc huyện; Ban chỉ đạo xã và Tổ trưởng Tổ điều tra.

- Ban chỉ đạo xã tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ giúp việc xã và Tổ điều tra thôn.

6. Tiến độ rà soát và báo cáo kết quả

a) Triển khai và tập huấn nghiệp vụ:

- Cấp tỉnh: Xong trước tháng 9/2016.

- Cấp huyện: Xong trước 05/10/2016.

- Cấp xã, thôn, bản: Xong trước ngày 10/10/2016.

b) Rà soát và tổng hợp báo cáo kết quả:

- UBND các xã, phường, thị trấn

+ Tổ chức rà soát trên địa bàn xã, phường, thị trấn (từ 10 - 30/10/2016).

(Niêm yết công khai các danh sách hộ được lập đủ 07 ngày làm việc sau khi họp dân thống nhất kết quả rà soát).

+ Tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát về Ban Chỉ đạo huyện trước ngày 05/11/2016.

+ Tổng hợp kết quả báo cáo xin ý kiến kết quả rà soát về UBND cấp huyện (kèm theo danh sách chính thức hộ nghèo, hộ cận nghèo) trước ngày 15/11/2016.

+ Căn cứ vào ý kiến thẩm định của UBND huyện, Chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận kết quả rà soát và phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trước ngày 25/11/2016.

+ Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và bàn giao các danh sách hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo; các biểu mẫu báo cáo theo quy định về Ban chỉ đạo huyện, và lập biên bản bàn giao kết quả đóng dấu giáp lai vào danh sách điều tra để cùng quản lý trước ngày 10/12/2016. Danh sách được lập thành 03 bản (01 bản lưu tại cấp xã, 01 bản lưu tại cấp huyện và 01 báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

+ In, cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các hộ xong trước ngày 25/12/2016.

+ Thu thập, bổ sung và cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào Phiếu C. Hoàn thành, làm sạch và thẩm định phiếu gửi về UBND cấp huyện trước ngày 31/12/2016.

+ Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh hoặc giảm (chết, chuyển địa phương sinh sống do cắt hộ khẩu, không sống ở địa phương quá 6 tháng) trong năm, UBND xã thực hiện theo quy định hiện hành.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát về Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 10/11/2016.

+ Tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Huyện ủy thông qua, có ý kiến bằng văn bản về kết quả điều tra về UBND cấp xã trước ngày 20/11/2016.

+ Trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện trước ngày 30/11/2016.

+ Báo cáo bộ hồ sơ, biểu mẫu, và danh sách chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 20/12/2016 để theo dõi, quản lý (bộ hồ sơ báo cáo đóng thành cuốn A4, theo thứ tự gồm: Quyết định phê duyệt của huyện; các biểu mẫu báo cáo tổng hợp; danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn có dấu giáp lai của xã, ký xác nhận của UBND xã và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, biên bản bàn giao hồ sơ của xã và huyện).

- Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo cấp tỉnh

+ Tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát trước ngày 15/11/2016.

+ Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/12/2016.

+ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ biểu mẫu, báo cáo và danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh và đưa vào cơ sở dữ liệu theo dõi, quản lý trong quý I/2017.

7. Kinh phí điều tra

Căn cứ vào Kế hoạch đã được phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán chi tiết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thống kê; các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch rà soát.

- Thống nhất biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn; in phiếu, biểu mẫu phục vụ cho cuộc rà soát.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cấp huyện.

- Chỉ đạo, kiểm tra, phúc tra, giám sát quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương.

- Tổng hợp kết quả rà soát; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn và báo cáo theo quy định.

2. Cục Thống kê

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Chỉ đạo các Chi cục Thống kê huyện, Văn phòng thống kê xã hỗ trợ, tham gia vào công tác tổng hợp, thống kê số liệu báo cáo của Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định dự toán kinh phí rà soát hộ nghèo theo đúng quy định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

4. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh

Chủ động đấu mối, phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để thu thập thông tin làm căn cứ xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng địa phương.

5. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch rà soát của tỉnh, chỉ đạo các tổ chức thành viên các cấp tham gia tích cực công tác thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ công tác rà soát. Tham gia giám sát quy trình đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác ở các địa phương, cơ sở.

6. Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan

Thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương (Theo nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo).

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của cuộc tổng rà soát đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

- Xây dựng Kế hoạch rà soát của cấp huyện; bố trí kinh phí địa phương cùng với kinh phí hỗ trợ của tỉnh để thực hiện rà soát.

- Tổ chức tập huấn cho những người trực tiếp tham gia chỉ đạo và rà soát, gồm: Ban Chỉ đạo cấp xã, Tổ điều tra viên.

- Chỉ đạo, thực hiện công tác rà soát; phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phúc tra quá trình tổ chức rà soát tại xã, phường, thị trấn.

- Tổng hợp các phụ lục, báo cáo kết quả rà soát đúng thời gian quy định.

8. UBND các xã, phường, thị trấn

- Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của cuộc tổng rà soát đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

- Xây dựng Phương án rà soát của xã; trực tiếp thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy trình tại các thôn; báo cáo kết quả rà soát đúng thời gian quy định.

- Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã và cấp cho từng hộ.

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương theo quy định.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trong quá trình tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ, phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để phối hợp, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Các thành viên BCĐ giảm nghèo tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.huyBTXH86

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁC NGÀNH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỈNH THEO DÕI, CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch số: 142/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Thành viên BCĐ

Địa bàn phụ trách

1

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Huyện: Như Thanh, Thạch Thành, Hoằng Hóa, Yên Định

2

Ban Dân tộc

Huyện Mường Lát

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

Huyện Quan Hóa

4

Sở Giao Thông vận tải

Huyện Bá Thước

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Lang Chánh

6

Sở Tài Chính

Huyện Thường Xuân

7

Sở Xây dựng

Huyện Như Xuân

8

Cục Thống kê tỉnh

Huyện: Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, TP Thanh Hóa

9

Hội Nông dân Tỉnh

Huyện Nga Sơn

10

Sở Khoa học và Công nghệ

Huyện Hậu Lộc

11

Sở Y Tế

Huyện Quảng Xương

12

Tỉnh Đoàn TNCSHCM

Huyện Tĩnh Gia

13

Hội Cựu chiến binh

Huyện Nông Cống

14

Sở Nội vụ

Huyện Đông Sơn

15

Sở Tư pháp

Huyện Thiệu Hóa

16

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Huyện Triệu Sơn

17

Sở Công Thương

Huyện Hà Trung

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

Huyện Vĩnh Lộc

19

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Huyện Thọ Xuân

20

Ngân hàng Chính sách xã hội

TX. Sầm Sơn

21

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa

TX. Bỉm Sơn

22

Sở Thông tin và Truyền Thông

Huyện Quan Sơn