Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Công văn số 4748/BVHTTDL-GĐ ngày 19/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại một số địa phương tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

- Nâng cao ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội;

- Nâng cao nhận thức và xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Việc lựa chọn địa bàn thực hiện thí điểm phải phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn, đặc điểm văn hóa, dân tộc, phong tục, tập quán của địa phương; thiết thực, hiệu quả.

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ

1. Đối tượng áp dụng

Tiêu chí ứng xử được áp dụng cho các thành viên trong gia đình, quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

2. Tiêu chí ứng xử chung trong gia đình

a) Tôn trọng: Đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của nhau.

b) Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

c) Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm chăm sóc nhau.

d) Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ với nhau vui buồn, khó khăn, hoạn nạn.

3. Thực hiện Tiêu chí ứng xử cụ thể

a) Tiêu chí ứng xử vợ chồng:

- Vợ chồng chung thủy, nghĩa tình, có tình cảm trước sau như một, không thay đổi;

- Quan tâm, chăm sóc nhau; cùng nhau có trách nhiệm nuôi dạy con cái, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình;

- Biết lắng nghe ý kiến của nhau khi bàn bạc, thảo luận những vấn đề quan trọng của gia đình, thái độ hòa nhã, vui vẻ;

- Ủng hộ và tạo điều kiện cho nhau tham gia các hoạt động xã hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

b) Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu:

- Cha mẹ, ông bà gương mẫu, yêu thương con, cháu; làm gương tốt cho con, cháu mọi cử chỉ, hành động, lời nói;

- Quan tâm, chăm sóc con cháu khi con cháu còn nhỏ; trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo dục, động viên con cháu giữ gìn nền nếp, gia phong; có tình cảm gắn bó tha thiết.

c) Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà:

- Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với ông bà, cha mẹ; lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự kính trọng, biết ơn, giúp đỡ cha mẹ, ông bà;

- Thăm hỏi, chăm sóc, động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu.

d) Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em:

- Anh, chị, em hòa thuận, chia sẻ; tôn trọng, bảo nhau những điều hay, lẽ phải; anh chị bao dung với em, em kính trọng anh chị;

- Anh, chị, em cùng chia sẻ với nhau tình cảm hoặc vật chất lúc vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

4. Tiêu chí và lựa chọn địa bàn thí điểm

a) Tiêu chí: Địa phương ổn định về an ninh trật tự, an toàn xã hội; có sự đa dạng về thành phần dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp; có các loại hình gia đình trẻ, gia đình trung niên, gia đình cao tuổi; mang đặc trưng văn hóa vùng, miền.

b) Lựa chọn địa bàn thí điểm: Thực hiện thí điểm giai đoạn 2019 - 2021 chọn thôn Đông Thuận, xã Bình Trung và thôn Phú Nhiêu 3, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn; thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tiếp nhận và nhân bản một số tài liệu mẫu thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành để cấp phát cho các địa phương thực hiện thí điểm, nhiệm vụ

- Tiếp nhận tài liệu mẫu và nhân bản một số tài liệu mẫu để cấp phát cho các địa phương thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành;

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng sổ tay hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí cho các hộ gia đình thuộc các địa phương thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí;

* Thời gian thực hiện: Năm 2020

2. Tổ chức tập huấn, nhiệm vụ

- Tham gia các lớp tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành Trung ương tổ chức;

- Tổ chức tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí cho cán bộ làm công tác gia đình, công tác dân tộc, phụ nữ cấp huyện, cấp xã, trưởng thôn, tổ dân phố, các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và các hộ gia đình tại địa bàn lựa chọn thí điểm.

* Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2019 - 2020

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhiệm vụ

- Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, sách, báo gắn với nội dung công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình;

- Tổ chức hoạt động nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thi thể thao, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi vẽ tranh, liên hoan ảnh về chủ đề nội dung công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử, cổ động trực quan, dựng panô, treo băng rôn, phướn, khẩu hiệu, xe loa cổ động,...

* Thời gian thực hiện: Năm 2020. Tập trung cao điểm vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

4. Tổ chức xây dựng mô hình thí điểm

- Tổ chức biên soạn và cung cấp tài liệu cho các mô hình thí điểm tại các thôn thực hiện thí điểm: thôn Đông Thuận, xã Bình Trung và thôn Phú Nhiêu 3, xã Bình Phú (huyện Bình Sơn); thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ (huyện Sơn Hà).

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức sinh hoạt mô hình thí điểm tại các thôn được chọn.

* Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động thí điểm, nhiệm vụ

- Định kỳ đầu quý III hằng năm tổ chức kiểm tra hoạt động thí điểm tại các địa phương thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí (lồng ghép trong hoạt động kiểm tra công tác gia đình hằng năm);

- Tổ chức sơ kết hoạt động thí điểm vào quý IV hằng năm (lồng ghép sơ kết công tác gia đình hằng năm);

- Tổ chức tổng kết hoạt động thí điểm vào đầu quý I/2021 và gửi báo cáo tổng kết hoạt động thí điểm cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/4/2021.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được bố trí hằng năm cho cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, các sở, ngành liên quan của tỉnh; cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bình Sơn, các phòng, ban liên quan của huyện; cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Sơn Hà, các phòng, ban liên quan của huyện (Ban chỉ đạo Công tác gia đình); UBND xã thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí thuộc huyện Bình Sơn và huyện Sơn Hà trong hoạt động công tác gia đình.

2. Nguồn xã hội hóa (nếu có)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tiếp nhận tài liệu mẫu và nhân bản một số tài liệu mẫu để cấp phát cho các địa phương thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Bình Sơn và UBND huyện Sơn Hà tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng sổ tay hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí cho các hộ gia đình thuộc các địa phương thực hiện thí điểm;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Bình Sơn và huyện Sơn Hà tổ chức tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí cho cán bộ làm công tác gia đình, phụ nữ cấp huyện, cấp xã, trưởng thôn, tổ dân phố, các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và các gia đình tại địa bàn thực hiện thí điểm;

- Tổ chức biên soạn và cung cấp tài liệu cho các mô hình thí điểm tại địa phương thực hiện thí điểm; xây dựng chương trình, kế hoạch sinh hoạt mô hình thí điểm tại địa phương thực hiện thí điểm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Bình Sơn và huyện Sơn Hà định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra hoạt động thí điểm tại các địa phương thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí (lồng ghép trong hoạt động kiểm tra công tác gia đình hằng năm);

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động thí điểm theo kế hoạch đã đề ra.

- Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán, căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi,... vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11),...

3. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi: Ưu tiên tăng thời lượng tuyên truyền các nội dung thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi,... vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11),...

4. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng hợp dự toán hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán để thực hiện Kế hoạch này.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng các địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

6. Ủy ban nhân dân các huyện Bình Sơn và huyện Sơn Hà

- Hàng năm, bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện theo phân cấp ngân sách;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng sổ tay hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí cho các hộ gia đình trên địa bàn thực hiện thí điểm thuộc địa phương;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí cho cán bộ làm công tác gia đình, phụ nữ cấp huyện, cấp xã, trưởng thôn, tổ dân phố, các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, các gia đình tại địa bàn thực hiện thí điểm của địa phương;

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi,... vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11),...

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra hoạt động thí điểm tại các địa phương thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí (lồng ghép trong hoạt động kiểm tra công tác gia đình hằng năm) thuộc địa phương;

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn và UBND xã Bình Trung, Bình Phú (đối với huyện Bình Sơn); xã Sơn Hạ (đối với huyện Sơn Hà) tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện thí điểm đạt kết quả.

- Chỉ đạo UBND cấp xã được lựa chọn thực hiện thí điểm thuộc địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động thí điểm tại địa phương, và tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động thí điểm cấp huyện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

7. UBND các huyện, thành phố còn lại: Chủ động bố trí kinh phí và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn quản lý, phù hợp với đặc thù của địa phương và theo Kế hoạch này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: C, PCVP, NC, TH, CB TH;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Ngọc Dũng

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: TRIỆU ĐỒNG

STT

NỘI DUNG

NĂM THỰC HIỆN

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

1. Nhân bản một số tài liệu mẫu thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành để cấp phát cho các địa phương thực hiện thí điểm và tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng sổ tay hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. Nhu cầu kinh phí: 300.000.000đ (2020)

a.

Nhân bản một số tài liệu mẫu để cấp phát cho các địa phương thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành

 

150

 

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

b.

Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng sổ tay hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí cho các hộ gia đình thuộc các địa phương thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

 

150

 

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính

2. Tổ chức tập huấn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. Nhu cầu kinh phí: 250.000.000đ (2019-2020)

a.

Tham gia các lớp tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

20

30

 

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính

b.

Tổ chức tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí cho cán bộ làm công tác gia đình, công tác dân tộc, phụ nữ cấp huyện, cấp xã, trưởng thôn, tổ dân phố, các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và các hộ gia đình tại địa bàn lựa chọn thí điểm.

 

200

 

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Nhu cầu kinh phí: 600.000.000đ (2020)

a.

Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, sách, báo gắn với nội dung công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình.

 

250

 

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

b.

Tổ chức hoạt động nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thi thể thao, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi vẽ tranh, liên hoan ảnh về chủ đề nội dung công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình

 

100

 

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

c.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, cổng thông tin điện tử, cổ động trực quan, dựng panô, treo băng rôn, phướn, khẩu hiệu, xe loa cổ động,...

 

250

 

Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

4. Tổ chức xây dựng mô hình thí điểm. Nhu cầu kinh phí: 350.000.000đ (2020)

a.

Biên soạn và cung cấp tài liệu cho các mô hình thí điểm tại các thôn thực hiện thí điểm: thôn Đông Thuận, xã Bình Trung và thôn Phú Nhiêu 3, xã Bình Phú (huyện Bình Sơn); thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ (huyện Sơn Hà).

 

150

 

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính.

b.

Hỗ trợ cho các địa phương tổ chức sinh hoạt mô hình thí điểm tại các thôn được chọn.

 

200

 

Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động thí điểm. Nhu cầu kinh phí: 370.000.000đ (2019 - 2020 - 2021)

a.

Tổ chức kiểm tra hoạt động thí điểm tại các địa phương thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí (lồng ghép trong hoạt động kiểm tra công tác gia đình hằng năm)

 

40

50

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

b.

Tổ chức sơ kết hoạt động thí điểm vào quý IV hằng năm (lồng ghép sơ kết công tác gia đình hằng năm);

30

50

 

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

c.

Tổ chức tổng kết hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh

 

 

200

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

 

 

50.000.000đ

1.570.000.000đ

250.000.000đ

 

TỔNG CỘNG: 1.870.000.000đ

(Bằng chữ: Một tỷ tám trăm bảy mươi triệu đồng)