Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 129/2017/NĐ-CP NGÀY 16/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3497/SNNPTNT ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Làm căn cứ để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, UBND các xã, phường, thị trấn, các Tổ chức thủy lợi cơ sở phối hợp triển khai thực hiện quy định về quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (gọi tắt là tài sản thủy lợi) theo Nghị định số 129/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Phân công nhiệm vụ, nội dung công việc, yêu cầu thời gian thực hiện để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, UBND các xã, phường, thị trấn và các Tổ chức thủy lợi cơ sở triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi do nhà nước đầu tư, quản lý

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi và khoản 2 Điều 17 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (công trình thủy lợi) thuộc UBND cấp tỉnh quản lý: Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao tài sản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi UBND tỉnh đã phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý: Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban hành Quyết định giao tài sản thuộc phạm vi quản lý cho Phòng chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Phòng Kinh tế/...) quản lý.

3. Giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP

- Đối với các công trình thủy lợi thuộc UBND cấp tỉnh quản lý: Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tổ chức khai thác công trình.

- Đối với các công trình thủy lợi thuộc UBND cấp huyện quản lý: Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định giao các Tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc UBND cấp xã tổ chức khai thác công trình.

4. Lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư, quản lý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

5. Thực hiện Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

6. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại các Điều 11, 12, 13 và 14 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện giao quản lý tài sản, khai thác và lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh về phân cấp và tổ chức quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi). Hoàn thành trước ngày 30/01/2019.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tổ chức rà soát, phân loại, lập phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đang quản lý để báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giao tài sản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Hoàn thành trước ngày 30/4/2019.

d) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao công trình thủy lợi thuộc UBND cấp tỉnh quản lý cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi để tổ chức khai thác. Hoàn thành trước ngày 30/5/2019.

đ) Lập hồ sơ, quản lý hồ sơ về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và thực hiện Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP. Hoàn thành trước ngày 30/6/2019.

e) Định kỳ lập Danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý, trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Tổ chức thực hiện việc bảo trì tài sản theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

g) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP; đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đúng quy định.

2. Đối với Sở Tài chính

a) Chủ trì hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan xác định nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản; lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Hoàn thành trước ngày 15/12/2018.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

c) Hàng năm, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện việc bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra việc thanh, quyết toán kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

d) Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung khác theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

3. Đối với UBND các huyện, thành phố

a) Tổ chức rà soát, phân loại, lập hồ sơ tài sản và giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi:

Trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý công trình thủy lợi (thay thế Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh), UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, phân loại, lập hồ sơ tài sản; lập phương án giao tài sản và quyết định giao quản lý tài sản đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn, trừ các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đang quản lý, cụ thể như sau:

+ Đối với công trình có đủ hồ sơ: Lập đầy đủ hồ sơ liên quan theo quy định, lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trước ngày 28/02/2019; Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định giao tài sản cho Phòng chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi trước ngày 30/4/2019.

+ Đối với công trình không có tài liệu hoặc tài liệu không đầy đủ: Chờ Văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định giao công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý cho các Tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc UBND cấp xã tổ chức khai thác công trình. Hoàn thành trước ngày 30/6/2019.

c) Tổ chức lập hồ sơ, quản lý hồ sơ về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và thực hiện Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP. Hoàn thành trước ngày 30/7/2019.

d) Hướng dẫn các Tổ chức thủy lợi cơ sở, UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định.

đ) Định kỳ tổ chức lập, phê duyệt Danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý để công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý tài sản. Tổ chức thực hiện việc bảo trì tài sản theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

e) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Tổ chức thủy lợi cơ sở, UBND cấp xã triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tình hình quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đúng quy định.

4. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi

a) Rà soát, phân loại, lập danh mục tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại) và các hồ sơ tài liệu liên quan, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/01/2019, làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính thực hiện các nội dung phục vụ cho công tác: Giao quản lý tài sản, lập hồ sơ quản lý tài sản và kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với công trình thủy lợi Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đang quản lý, khai thác.

c) Tiếp nhận bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để tổ chức khai thác theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan huy động phương tiện, thiết bị, cán bộ chuyên môn của đơn vị để thực hiện. Đồng thời, các đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, làm cơ sở để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện.

Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Thủy lợi;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh872).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính