Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (sau đây gọi tắt là Quyết định); Quyết định 2029/QĐ-BVHTTDL ngày 31/5/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phấn đấu có 100% số thôn, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước theo nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. 100% hương ước, quy ước phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tế tại địa phương, bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu

Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và địa phương trong việc triển khai thi hành Quyết định; Có lộ trình cụ thể để bảo đảm Quyết định được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Quá trình thực hiện nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh và địa phương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá hình thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Quyết định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định

a) Hình thức và cơ quan chủ trì

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tuyên truyền giới thiệu phổ biến nội dung của Quyết định, hàng năm tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng liên quan đến triển khai thực hiện Quyết định trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định, thường xuyên và sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Các cơ quan thông tin đại chúng, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin.

- Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2018

3. Xây dựng văn bản, tài liệu triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định

a) Xây dựng văn bản hướng dẫn về kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2019

b) Biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn việc rà soát hương ước, quy ước hiện có bảo đảm phù hợp với nguyên tắc xây dựng và thẩm quyền công nhận.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2019

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Tổ chức kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc.

c) Tổ chức hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Phân công tổ chức, nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2019

6. Nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp; đề nghị Sở Tư pháp có văn bản chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2018

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; báo cáo sơ kết, tổng kết chung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2. Sở Tư pháp

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

3. Ban Dân tộc

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

4. Sở Tài chính

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, trên cơ sở dự toán kinh phí của các đơn vị lập. Căn cứ khả năng ngân sách, Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện; giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành mình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá theo dõi kiểm tra tình hình xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện, thành phố.

- Lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để triển khai thực hiện.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc xây dựng, duy trì và thực hiện hương ước, quy ước.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương.

- Duy trì chế độ báo cáo công tác xây dựng, thực hiện quy ước hàng năm (lồng ghép trong Báo cáo công tác Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa) về Ban Chỉ đạo tỉnh qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp để theo dõi, đánh giá.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Tư pháp cùng cấp tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND cùng cấp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

9. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này của cơ quan, tổ chức, địa phương nào chủ trì thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí trong dự toán của cơ quan, tổ chức, địa phương đó và được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kinh phí xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư tự bảo đảm. Khuyến khích việc hỗ trợ, đóng góp kinh phí, điều kiện cần thiết khác trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá theo dõi, kiểm tra tình hình xây dựng thực hiện hương ước, quy ước của tỉnh Quảng Ngãi. Yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (b/cáo)
- Bộ VHTTDL; (b/cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/cáo)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH;
- VPUB: C,PCVP(VX), KSTT, CBTH;
- Lưu: VT, P.KGVXbnt800.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng