Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-BCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020;

Căn cứ Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020 của Thủ tướng về công tác phòng chống bệnh bạch hầu;

Căn cứ văn bản số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020 của Bộ GDĐT về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp;

Căn cứ văn bản số 2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020 của Bộ GDĐT về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

Căn cứ Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 04/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT;

Căn cứ văn bản số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 của Bộ GDĐT về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19;

Căn cứ Thông báo số 133/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 4842/UBND-VX2 ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Văn bản số 5876/UBND-VX1 ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Xét nội dung văn bản số 122/TTr-SGDĐT ngày 3/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020;

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (gọi tắt là Kỳ thi) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bảo đảm an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thành viên làm công tác tổ chức Kỳ thi trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bạch hầu và các dịch bệnh khác...

Đảm bảo tổ chức Kỳ thi được diễn ra theo đúng kế hoạch của Bộ GDĐT đã ban hành và theo các quy định hiện hành.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban ngành, các huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi thực hiện công tác chỉ đạo, phối hợp và có phương án cụ thể xử lý các tình huống dịch tễ; công tác phòng, chống dịch phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại tất cả các khâu của Kỳ thi.

Thực hiện nghiêm túc quy chế thi và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Bạch hầu của Bộ GDĐT, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh. Đề cao cảnh giác, không chủ quan; chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tạo tâm thế yên tâm, sẵn sàng cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

II. NỘI DUNG

1. Phương án tổ chức Kỳ thi an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bệnh Bạch hầu

Theo dõi sức khỏe, rà soát, phân loại thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và những người liên quan tới Kỳ thi thành 4 nhóm:

- Nhóm 1: Ca bệnh xác định, dương tính với SARS-CoV-2/ mắc bệnh Bạch hầu (F0);

- Nhóm 2: Trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, phải cách ly tập trung (F1);

- Nhóm 3: Trường hợp tiếp xúc gần với người thuộc nhóm 2, phải cách ly tại nơi cư trú (F2);

- Nhóm 4: Các trường hợp khác.

1.1. Phương án tổ chức thi cho các đối tượng thí sinh

a) Đối với thí sinh F0 (nếu có): Được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành (do phải cách ly và điều trị tại cơ sở y tế không thể dự thi).

b) Đối với thí sinh thuộc diện F1, F2: Tổ chức dự thi đợt 2 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT hoặc tổ chức tại điểm thi dự phòng, đảm bảo các điều kiện phòng chống, dịch theo quy định của Bộ Y tế tại Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 4/8/2020.

c) Các thí sinh khác: Tham gia Kỳ thi bình thường theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh, đảm bảo đúng quy chế thi và quy định phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình tổ chức Kỳ thi, thí sinh có biểu hiện ho, sốt được bố trí thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi.

1.2. Phương án bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi

a) Cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng liên quan thuộc diện F0, F1, F2 không được bố trí tham gia vào các khâu của Kỳ thi.

b) Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các phòng thi dự phòng, tại điểm thi dự phòng dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và được tập huấn theo đúng quy định.

c) Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các điểm thi khác tham gia bình thường, thực hiện theo đúng quy chế thi và quy định về phòng chống dịch bệnh của ngành Y tế.

2. Công tác đảm bảo các điều kiện tổ chức thi an toàn và trách nhiệm thực hiện

Nội dung công tác đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi an toàn phòng, chống dịch bệnh và trách nhiệm thực hiện: Theo phụ lục đính kèm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bệnh Bạch hầu theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Theo phụ lục đính kèm.

2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, bệnh Bạch hầu trong tất cả các khâu của Kỳ thi theo quy định phòng, chống dịch của Ngành Y tế và đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Theo phụ lục đính kèm.

3. Sở Tài chính

Đề xuất, thẩm định, bố trí kinh phí bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Bạch hầu tại các khâu của Kỳ thi khi có đề xuất của các Sở ngành liên quan; báo cáo UBND tỉnh quyết định.

4. Giao Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Tỉnh đoàn, Điện lực Vĩnh Phúc, UBND các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại các văn bản số 133/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và văn bản số 4842/UBND-VX2 ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT về Kỳ thi; đồng thời phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khâu của Kỳ thi đảm bảo an toàn.

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo theo yêu cầu./.

 


Nơi nhận:

- Bộ GDĐT;
- CT, các PCT;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh và các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ sở giáo dục có học sinh tham dự Kỳ thi, các điểm thi (Sở GDĐT sao gửi);
- Lưu: VT, VX2.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Vũ Việt Văn

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
(Kèm theo Kế hoạch số 132/KH-BCĐ ngày 04/8/2020 của BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1.

Rà soát, lập danh sách thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trở về từ Đà Nẵng, các vùng có dịch, các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao khác theo thông báo khẩn của Bộ Y tế xong trước ngày 06/8/2020

- Sở GDĐT;

- Các cơ sở giáo dục có TS, CB, GV, NV tham gia kỳ thi.

- Sở Y tế;

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

2.

Điều tra, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, bệnh Bạch hầu cho các thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi có yếu tố dịch tễ, theo đề nghị của Ngành Giáo dục, có kết quả xong trước 07/8/2020.

- Sở Y tế chỉ đạo:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

- Sở GDĐT

- Các cơ sở giáo dục

3.

Lập phương án dự phòng, sẵn sàng kích hoạt sử dụng khi cần thiết, xong trước ngày 07/8/2020:

- Điểm thi dự phòng đặt tại trường phổ thông DTNT cấp 2, 3 Vĩnh Phúc.

- Phòng thi dự phòng tại mỗi điểm thi có ít nhất 01 phòng thi dự phòng.

- Nhân lực dự phòng tham gia các khâu của kỳ thi (coi thi, chấm thi); tổ chức tập huấn Quy chế thi và các nội dung có liên quan về phòng, chống dịch cho lực lượng dự phòng.

- Huy động nhà rèn luyện thể chất, các phòng chức năng khác để tăng số phòng chờ thí sinh, đảm bảo giãn cách theo quy định về phòng dịch.

- Sở GDĐT

- Trường DTNT tỉnh;

- Các cơ sở GDĐT có liên quan.

- Sở Y tế;

- Các Sở ngành khác có liên quan đảm bảo an toàn phòng dịch, an ninh trật tự...

4.

- Các điểm tổ chức Kỳ thi phải được tổng vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên, phòng thi và các phòng chức năng phục vụ Kỳ thi đảm bảo thông thoáng, an toàn; chuẩn bị phòng y tế có đủ thuốc, trang thiết bị thiết yếu; phòng cách ly tạm thời, cơ sở vật chất; thiết bị kiểm tra thân nhiệt, khẩu trang dự phòng cho người làm công tác thi, thí sinh dự thi; chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay khô sát khuẩn đặt tại trước cửa mỗi phòng thi, xà phòng tại khu vực rửa tay thuận tiện... xong trước ngày 07/8/2020.

- Sau mỗi buổi thi, thực hiện vệ sinh khử khuẩn các phòng thi, kiểm tra và bổ sung kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất về phòng, chống dịch bệnh chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo.

- Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh phải đeo khẩu trang trước khi vào khu vực thi.

- Sở GDĐT;

- Các trường THPT có điểm thi

- Sở Y tế

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố

5.

Lập phương án tổ chức khoa học các khâu của Kỳ thi đảm bảo giãn cách tối thiểu theo Quy chế thi và giãn cách tối đa có thể được theo quy định về phòng, chống dịch.

- Sở GDĐT;

- Các trường THPT có điểm thi

- Sở Y tế

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố

6.

- Tuyên truyền, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh thực hiện nghiêm việc hạn chế đến vùng nguy cơ có dịch, tránh tiếp xúc với người đi về từ vùng dịch, người nghi nhiễm COVID-19, Bạch hầu; tránh nơi tập trung đông người như tiệc cưới, tang lễ, khu du lịch, lễ hội.

- Yêu cầu học sinh do thân nhiệt tại nhà trước khi đến điểm thi, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: Ốm, ho, sốt hoặc khó thở... thí sinh phải báo ngay cho điểm thi để xử lý kịp thời. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại điểm thi.

- Yêu cầu cán bộ làm công tác thi đo thân nhiệt tại nhà trước khi đến điểm thi, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: Ốm, ho, sốt hoặc khó thở... cán bộ làm công tác thi phải báo ngay cho điểm thi để xử lý kịp thời. Thực hiện nghiêm lúc các biện pháp phòng, chống dịch tại điểm thi trong khi làm nhiệm vụ. Kịp thời phát hiện các thí sinh có dấu hiệu dịch tễ báo ngay cho cán bộ y tế trực lại điểm thi.

- Sở GDĐT;

- Các trường cơ sở giáo dục.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

7.

Phun thuốc khử trùng tại các điểm thi (do ngành Y tế chủ động) xong trong ngày 06/8/2020.

Sở Y tế chỉ đạo: Trung tâm y tế các huyện, thành phố

- Sở GDĐT;

- Các trường THPT có điểm thi

8.

- Cử tổ Y tế làm việc tại các điểm thi từ ngày 08-11/8/2020 (11/8 là ngày dự phòng), cán bộ y tế Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trạm Y tế tuyến xã (Tổ trưởng là cán bộ TTYT tuyến huyện):

+ Chuẩn bị thuốc và các vật tư y tế cần thiết phục vụ tại các điểm thi.

+ Có phương án phòng dịch, đảm bảo an toàn tại điểm thi và giám sát biện pháp phòng dịch tại các điểm thi.

+ Kiểm soát thân nhiệt thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi; phát hiện, chủ động và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở...và tình huống phát sinh dịch tễ tại các điểm thi.

+ Xử lý các vấn đề về y tế, chăm sóc sức khỏe các trường hợp cần hỗ trợ tại điểm thi.

- Cử tổ y tế tại điểm chấm thi, khi có đề nghị của Ngành Giáo dục.

- Hướng dẫn để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi nếu tổ chức ăn trưa cho cán bộ làm thi.

Sở Y tế chỉ đạo:

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố.

- Các bệnh viện cấp tỉnh.

- Sở GDĐT;

- Các trường THPT có điểm thi

9.

Phương án và các điều kiện đảm bảo an toàn trong việc tổ chức thi cho các đối tượng thí sinh:

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại điểm thi dự phòng trường phổ thông DTNT cấp 2, 3 Vĩnh Phúc có thể tổ chức thi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Trường hợp có thí sinh thuộc diện F1, F2 thi tại điểm thi dự phòng: Ngành y tế bố trí phương tiện, thiết bị bảo đảm việc di chuyển an toàn theo nguyên tắc phòng chống dịch từ điểm cách ly đến điểm thi dự phòng.

- Cung cấp trang phục bảo hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường hợp phải tổ chức thi tại điểm thi dự phòng đảm bảo an toàn theo quy định, theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Y tế chỉ đạo:

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố.

- Các bệnh viện cấp tỉnh.

Sở GDĐT; Công an tỉnh.

- Các trường THPT có điểm thi.

10.

- Phối hợp làm tốt công tác truyền thông về Kỳ thi; tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh học sinh cần chủ động khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt trước khi đến điểm thi; nếu có biểu hiện ho, sốt hoặc khó thở phải báo ngay cho cán bộ làm thi, cán bộ y tế để được xử lý phù hợp; tuyên truyền về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn của các điểm thi trước, trong kỳ thi để học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân yên tâm, sẵn sàng tham gia Kỳ thi đạt kết quả tốt.

Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Sở GDĐT; UBND các huyện, thành phố.

- Các cơ sở giáo dục

- Tuyên truyền, hướng dẫn người nhà khi đưa đón thí sinh cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, không tập trung đông người xung quanh điểm thi.

- Sở GDĐT;

- UBND các huyện, thành phố.

- Các cơ sở giáo dục