Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN II (2016 - 2020)

Thực hiện Quyết định số 1215/2011/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2547/TTr-SLĐTBXH ngày 22/8/2016; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn II (2016-2020) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, nhằm trợ giúp và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí được phục hồi chức năng, được trợ giúp vật chất và tinh thần để ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí chuyển thành tâm thần, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; hình thành hệ thống trợ giúp xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí và công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật, rà soát người rối nhiễu tâm trí, người bị rối loạn tâm thần, tập huấn, kiểm tra, tổng hợp số liệu báo cáo.

- Nâng cấp, xây mới, mở rộng quy mô hoạt động của các trung tâm bảo trợ xã hội, huy động các nguồn lực xã hội hóa trong việc phát triển hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo nhu cầu của đối tượng.

- Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần; cung cấp cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- 90% người tâm thần mãn tính và người tâm thần có hành vi nguy hiểm được cơ quan y tế chuyên khoa chữa trị, phục hồi chức năng thường xuyên và luân phiên tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

- 100% người tâm thần lang thang không nơi nương tựa được đưa vào điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

- 90% số người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị bệnh tâm thần, người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác.

- 100% gia đình có người tâm thần, 80% người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ bị bệnh tâm thần được nâng cao nhận thức về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng.

- Phát triển đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội kết hợp với nhân viên y tế trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã, phường, thị trấn có đông đối tượng.

- Tổ chức tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng luân phiên từ 800 - 1.000 người tâm thần mãn tính nhiều năm, người tâm thần có hành vi nguy hiểm tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hóa; Báo Lao động - Xã hội; Sở Y tế.

c) Nội dung hoạt động:

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội, cán bộ y tế cơ sở để tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội về bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng; về các dịch vụ trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần; vai trò vị trí, nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội, hoạt động phục hồi chức năng cho người tâm thần tại y tế cấp xã, tại cơ sở bảo trợ xã hội. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên các cấp, các ngành (Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo...) và định hướng cho người dân tự giác, chủ động trợ giúp người tâm thần, không phân biệt, kỳ thị đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí. Trong đó đặc biệt chú trọng việc phát hiện, can thiệp sớm, kịp thời đối với những người bị rối nhiễu tâm trí, tránh chuyển biến nặng thành bệnh tâm thần.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn hoạt động công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2016-2020.

2.2. Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình đầu tư xây dựng và mở rộng quy mô của hệ thống Trung tâm trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.

c) Nội dung hoạt động:

Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người tâm thần và rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh:

- Trung tâm Bảo trợ xã hội theo Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm bảo trợ xã hội Thanh Hóa;

- Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Chăm sóc, Phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hoá. Hiện nay, đã hoàn thành giai đoạn 1 và tiến hành tiếp nhận đối tượng từ tháng 8/2016.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2016-2020.

2.3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Nội dung hoạt động:

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 09/3/2011 về việc thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và mạng lưới nhân viên, cộng tác viên y tế để hỗ trợ gia đình, cộng đồng, cơ sở bảo trợ xã hội làm công tác trợ giúp xã hội, phòng ngừa, phát hiện sớm, tư vấn tâm lý và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

- Sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm của các Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội, đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu trợ giúp xã hội cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

- Tổ chức khảo sát nhu cầu và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm y tế các huyện, thành thị, các bệnh viện làm việc trong lĩnh vực trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về tâm lý học, xã hội học, y tế, công tác xã hội trong lĩnh vực tâm thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho gia đình có người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2016-2020.

2.4. Điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Thống kê; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Nội dung hoạt động: Tổ chức điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật dữ liệu hàng năm về người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, kết hợp với điều tra, rà soát tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014 - 2020”) trên địa bàn tỉnh nhằm phân loại và dự báo chính xác để có kế hoạch can thiệp sớm, phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tỷ lệ người bệnh rối nhiễu tâm trí chuyển thành tâm thần.

d) Thời gian thực hiện:

- Năm 2017: Tổng điều tra, rà soát xây dựng dữ liệu ban đầu;

- Giai đoạn 2018-2020: Rà soát, cập nhật số liệu hàng năm.

2.5. Phát triển và duy trì các mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Nội dung hoạt động:

- Tiếp tục triển khai duy trì và mở rộng các mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng và tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi, Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

- Tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí đã được phê duyệt theo Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm y tế huyện Như Thanh; Trung tâm y tế huyện Hà Trung (Giai đoạn 2012-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt, tuy nhiên chưa triển khai thực hiện).

- Nội dung phòng và điều trị ở các cơ sở và các Trung tâm:

+ Tổ chức các hoạt động khám, điều trị, tư vấn, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí.

+ Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

+ Tổ chức lao động trị liệu phục hồi sức khỏe cho người tâm thần.

+ Nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người tâm thần.

+ Thực hiện điều trị luân phiên đối với những người tâm thần bệnh ổn định có thể về sinh hoạt tại cộng đồng, thăm khám điều trị ngoại trú.

- Nội dung hoạt động của mô hình phòng và điều trị ở cộng đồng:

+ Tổ chức tư vấn, điều trị rối loạn tâm lý, khủng hoảng tâm lý; tư vấn, giới thiệu và hướng dẫn cho đối tượng và gia đình tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phù hợp khác.

+ Tổ chức việc khám, hướng dẫn phục hồi chức năng, tư vấn về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, rối nhiễu tâm trí ở tuyến cơ sở cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt phát hiện và có kế hoạch can thiệp sớm, phục hồi chức năng cho trẻ em có biểu hiện rối nhiễu tâm trí để ngăn ngừa tâm thần.

+ Cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần.

+ Tham gia tư vấn, khuyến nghị phát triển chính sách trợ giúp cho các đối tượng ở địa phương.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2016-2020.

2.6. Thực hiện các chính sách đảm bảo cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Nội dung hoạt động:

Trên cơ sở điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định. Những người tâm thần không nơi cư trú hoặc người tâm thần mãn tính lâu năm không có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, người tâm thần có hành vi nguy hiểm được đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2016-2020.

III. GIAI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể và các địa phương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020.

2. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

3. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm, nguồn lực để phát triển trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

4. Tăng cường giám sát, đánh giá kết quả trợ giúp xã hội, trong đó có đối tượng người tâm thần; định kỳ liên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch của các ngành, đơn vị, địa phương và tổ chức sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa về công tác chăm sóc người tâm thần, đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai thực hiện chương trình; tăng cường hợp tác Quốc tế về lĩnh vực người khuyết tật, trong đó có người tâm thần; tranh thủ sự trợ giúp kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện chương trình; lồng ghép hoạt động trợ giúp người tâm thần vào các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở bảo trợ xã hội

Tổng kinh phí: 103.370.575.000 đồng, gồm:

- Trung tâm Bảo trợ xã hội: 47.525.575.000 đồng (nguồn ngân sách: Ngân sách trung ương hỗ trợ từ chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, phê duyệt theo Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

- Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa: 55.845.000.000 đng (nguồn ngân sách: Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác phê duyệt theo Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

2. Ngân sách chi nhân rộng mô hình cơ sở phòng và trị rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm cung cấp dịch vụ Công tác xã hội tỉnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Như Thanh, Trung tâm Y tế huyện Hà Trung; Ngân sách chi công tác đào tạo, tập huấn, truyền thông, tuyên tuyền; Ngân sách chi cho công tác điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về người tâm thần và rối nhiễu tâm trí.

Hàng năm, các đơn vị lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt giao dự toán đầu năm để thực hiện (nguồn ngân sách: ngân sách nhà nước và nguồn huy động hp pháp khác).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh.

- Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người dân về bảo trợ, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng; nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ nhân viên thực hiện chức năng tư vấn, chăm sóc, quản lý và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

- Triển khai Đề án nâng cấp mở rộng quy mô nuôi dưỡng và chăm sóc các đối tượng người tâm thần và chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên cho người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh; phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí.

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các chế độ có liên quan tới cán bộ viên chức, cộng tác viên thực hiện chức năng hoạt động chăm sóc quản lý và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

- Khảo sát, rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu để thực hiện trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần. Khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn; lập kế hoạch đào tạo, tập huấn; chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cơ quan, các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ viên chức, nhân viên, cộng tác viên, gia đình đối tượng về kỹ năng tư vấn, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Y tế

- Hướng dẫn nghiệp vụ y tế về chăm sóc sức khỏe tâm thần trong điều trị và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng và trong các cơ sở bảo trợ xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và các sở, ban ngành liên quan thực hiện nâng cấp, cải tạo mở rộng Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng các phòng trị liệu rối nhiễu tâm trí và rối loạn tâm thần tại các Bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc trong các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân bố trí đủ biên chế đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh để thực hiện chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể triển khai lồng ghép các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; triển khai chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm các trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ sở y tế có liên quan thực hiện công tác chăm sóc, phục hồi khả năng học tập và học nghề cho học sinh, sinh viên, học viên bị mắc bệnh tâm thần.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí, cân đối ngân sách tỉnh để thực hiện kế hoạch theo quy định.

- Hàng năm, trên cơ sở nguồn kinh phí chi thường xuyên bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện đề án. Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách địa phương để thực hiện các hoạt động của đề án theo quy định của pháp luật hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

6. Công an tỉnh: Phối hợp với các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố trong việc xác định đối tượng, xác minh lai lịch của đối tượng tâm thần lang thang để phục vụ công tác quản lý. Phối hợp với các cơ quan có liên xây dựng quy trình đưa các đối tượng tâm thần có hành vi gây nguy hiểm vào chữa trị tại cơ sở y tế có chuyên khoa tâm thần hoặc quản lý tại cơ sở nuôi dưỡng người tâm thần.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần dựa vào cộng đồng, không đối xử phân biệt, kỳ thị người tâm thần.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể: Chỉ đạo các tổ chức thành viên, các cấp hội cơ sở và vận động quần chúng nhân dân tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí người tâm thần dựa vào cộng đồng.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch hoạt động của địa phương.

- Có trách nhiệm nắm bắt tình hình quản lý đối tượng trên địa bàn và phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa đối tượng đủ điều kiện vào Trung tâm để quản lý, nuôi dưỡng.

Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Lưu: VT, VX.huyBTXH75

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền