Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

K HOẠCH

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ BAN CHỈ ĐẠO ANTT XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Ngày 14/02/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở” (gọi tắt là Đề án 375); ngày 19/3/2008, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 10). Sau 8 năm thực hiện, ngày 01/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1028/UBND-NC về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 375 và Chỉ thị số 10, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Hàng năm bổ sung kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cho các thành viên Ban Chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an và Đề án 375, Chỉ thị số 10 ở địa bàn cơ sở.

2. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng Ban Chỉ đạo ANTT, phấn đấu hàng năm có từ 75% trở lên khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

3. Nội dung tập huấn phải đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định về thành phần, thời gian; học viên viết bài thu hoạch đảm bảo chất lượng theo yêu cầu chung.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thành phần:

Thành viên Ban Chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn chưa được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật (250 học viên/lớp).

2. Thời gian:

Tổ chức trong quý II, III hàng năm (mỗi lớp tập huấn 05 ngày).

3. Địa điểm: Do Công an các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp tổ chức tập huấn.

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ KINH PHÍ TẬP HUẤN

1. Nội dung:

- Chuyên đề Công tác an ninh: Những vấn đề nổi cộm ANTT ở cơ sở, an ninh tôn giáo; Âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và đối tượng vi phạm pháp luật; Phương pháp giải quyết, phòng ngừa khiếu kiện và các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

- Chuyên đề phòng chống tội phạm: Tình hình phức tạp liên quan đến ANTT ở cơ sở hiện nay như: Trộm cắp, cướp giật, hoạt động của băng, ổ nhóm tội phạm tại cơ sở, phương pháp giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật ở xã, thị trấn.

- Chuyên đề quản lý hành chính: Công tác đăng ký, quản lý cư trú; ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ; Công tác phòng cháy và chữa cháy; đảm bảo an toàn giao thông.

- Chuyên đề xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Nội dung cơ bản Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND gắn với thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định “Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT”; Nội dung Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

- Thảo luận, giải đáp vướng mắc.

2. Phương pháp:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn sẽ được nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt trực tiếp các nội dung theo chuyên đề.

- Kết hợp với việc nghiên cứu tài liệu và thảo luận, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở.

- Cuối đợt tập huấn tổ chức viết bài thu hoạch.

3. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện.

Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh cấp hàng năm.

Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện:

- Yêu cầu UBND cấp xã lập báo cáo danh sách thành viên Ban Chỉ đạo ANTT cấp xã chưa được tập huấn và tổng hợp báo cáo của UBND cấp xã về Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/9/2016.

- Tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị tạo mọi điều kiện, chủ động sắp xếp thời gian, công việc, cử thành phần tham gia tập huấn đúng quy định.

2. Công an tỉnh:

- Chủ trì, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về nội dung, hình thức, phương pháp tập huấn; biên soạn nội dung bài giảng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức các lớp tập huấn theo Kế hoạch.

- Xây dựng dự toán kinh phí mở lớp hàng năm trên cơ sở tổng hợp báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện về thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã cần phải tập huấn.

- Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được giao đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả; Hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí tập huấn theo quy định.

- Hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định kinh phí mở lớp hàng năm do Công an tỉnh xây dựng, tổng hợp vào dự toán ngân sách tỉnh hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí để thực hiện. Hướng dẫn, giám sát việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của nhà nước.

4. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- BCĐ 138 huyện, thị xã, TP;
- Lưu: VT, NC (2).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng