Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 04/6/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA XÃ HỘI ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã xác định trong Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025 đối với các cấp, các ngành, các địa phương. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Mục tiêu cụ thể

- Trường mầm non ngoài công lập đạt tỷ lệ 21,66% (34/157 trường) số trường mầm non trong tỉnh, tương ứng với số trẻ theo học đạt khoảng 12,59%.

- Trường tiểu học ngoài công lập đạt tỷ lệ 5,45% (14/257 trường) số trường tiểu học trong tỉnh, tương ứng với số học sinh theo học đạt khoảng 3,15%.

- Trường trung học cơ sở ngoài công lập đạt tỷ lệ 3,42% (04/117 trường) số trường trung học cơ sở trong tỉnh, tương ứng với số học sinh theo học đạt khoảng 1,20%.

- Trường trung học phổ thông ngoài công lập đạt tỷ lệ 5,88% (02/34 trường) số trường trung học phổ thông trong tỉnh, tương ứng với số học sinh theo học đạt khoảng 3,28%.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác thông tin, truyền thông

- Nội dung:

+ Tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách về xã hội hóa đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện có hiệu quả chủ trương huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Lồng ghép các nội dung về xã hội hóa giáo dục trong các chương trình, hội nghị, sự kiện, hoạt động của tỉnh với các nhà đầu tư, các đối tác nước ngoài đảm bảo phù hợp.

+ Kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có đóng góp, tài trợ cho giáo dục; đồng thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

+ Truyền thông thông qua các hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, tại gia đình và trường học; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề trên cổng Thông tin điện tử tỉnh, các Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị...

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2025.

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách

- Nội dung:

+ Rà soát hệ thống các văn bản, chính sách về xã hội hóa đã ban hành của tỉnh, hệ thống hóa các quy định về huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục; kịp thời cập nhật những chủ trương, định hướng mới về xã hội hóa giáo dục.

+ Tham mưu đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà nước, các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và quy định hiện hành.

+ Định kỳ kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng các yêu cầu về công khai mức học phí, công khai tài chính và cam kết chất lượng theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2025.

3. Cải thiện môi trường đầu tư

- Nội dung:

+ Rà soát các điều kiện đầu tư, các chính sách thuế, chính sách đất đai trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa quy trình thủ tục cho nhà đầu tư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo thông tin thông suốt, minh bạch; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thành lập, hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế thực hiện đầu tư, hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo phù hợp với quy định hiện hành, nhất là việc đầu tư các trường liên cấp chất lượng cao.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2025.

4. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập

- Nội dung:

+ Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các vãn bản pháp luật liên quan nhằm thu hút sự đóng góp, tài trợ, đầu tư của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước dưới các hình thức khác nhau, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục theo cơ chế thị trường, đảm bảo phù hợp và theo quy định hiện hành, qua đó tạo nguồn lực bổ sung để đầu tư, đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ dạy học.

+ Tham mưu ban hành giá dịch vụ giáo dục theo lộ trình phù hợp tình hình thực tế tại địa phương trên cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được cấp thẩm quyền ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2025.

5. Quy hoạch mạng lưới trường lớp

- Nội dung:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát, sắp xếp mạng lưới các trường mầm non và phổ thông theo chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan.

+ Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ và các văn bản có liên quan, theo hướng không tiếp tục phát triển mở rộng các cơ sở giáo dục công lập mà cần đầu tư có trọng điểm, dành ngân sách nhà nước cho các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc một số cơ sở giáo dục trọng điểm, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao, chủ động phân luồng và định hướng cho phụ huynh và người học lựa chọn các mô hình trường không phân biệt công lập hay ngoài công lập.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2025.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Mục III của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có các giải pháp phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đảm bảo thực hiện huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo). Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau ban hành kế hoạch thực hiện tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 - 2025./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- LĐVP UBND tỉnh (VIC);
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (VIC);
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- KGVX (Đ-VIC);
- Lưu VT, Đ14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân