Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/KH-UBND

Nghệ An, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi chung là đăng ký biện pháp bảo đảm) trên địa bàn tỉnh năm 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

b) Nắm bắt tình hình, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm đạt hiệu quả.

c) Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung đã được quy định trong Kế hoạch; đảm bảo các nội dung đề ra phải phù hợp với tình hình thực tế.

b) Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm; đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tập huấn, tọa đàm, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biện pháp bảo đảm cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc các Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An và các chi nhánh; Phòng Tư pháp; Phòng Tài nguyên & môi trường; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; công chứng viên thuộc các tổ chức hành nghề công chứng, nhân viên các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An.

c) Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An và các chi nhánh; Các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tín dụng; Phòng Tư pháp; Phòng Tài nguyên và môi trường; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm và các nhiệm vụ khác có liên quan, chỉ đạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm; nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm phù hợp với thông tin trong hồ sơ địa chính.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân; Quán triệt thực hiện Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên - Môi trường, Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, đối chiếu các quy định do HĐND, UBND tỉnh ban hành để kịp thời phát hiện, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Chế độ báo cáo, thống kê

a) Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc báo cáo, thống kê kết quả đăng ký biện pháp bảo đảm 06 tháng và 01 năm gửi về Sở Tư pháp.

b) Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

Thời hạn gửi báo cáo, thống kê thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

7. Sơ kết, tổng kết công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh; qua đó đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp,

b) Chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật trong cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm; tích cực tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm nhằm giúp các tổ chức, cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảo đảm an toàn, đúng pháp luật,

c) Theo dõi, đôn đốc và đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh, kịp thời có biện pháp hoặc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung được nêu trong Mục II, Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp theo quy định.

3. Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An

Phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm; chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trao đổi thông tin về tài sản dùng để bảo đảm các khoản vay trước khi quyết định cho vay và xem xét hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc xóa đăng ký thế chấp sau khi hoàn trả các khoản vay,

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đảm bảo ngân sách nhà nước phục vụ công tác triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo đúng tiến độ.

5. Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công trong Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước. Sở Tư pháp tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc đề nghị các ngành, các đơn vị báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Nghệ An (để thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố, thị xã (để th/hiện);
- Lưu: VT, TH (MThuong).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh