Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1178/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2013/NĐ-CP NGÀY 02/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT

Thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 76/KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kế hoạch công tác năm 2021;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, qua đó xác định những kết quả đã đạt được, phát hiện những vấn đề hạn chế, bất cập và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai.

2. Đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc; sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành hoặc nâng lên thành Luật.

3. Đảm bảo tính khách quan, đúng quy định, phản ánh đầy đủ tình hình thực tiễn.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung tổng kết, đánh giá:

1.1. Công tác thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP:

a) Đánh giá chung:

- Công tác chỉ đạo triển khai thi hành.

- Công tác tuyên truyền phổ biến.

- Công tác đảm bảo nguồn lực (cơ sở vật chất, con người, kinh phí) cho việc thi hành Nghị định.

b) Kết quả công tác thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP (có báo cáo, số liệu cụ thể)

- Hoạt động Thi sáng tác tác phẩm Mỹ thuật và Triển lãm Mỹ thuật (Chương II Nghị định số 113/2013/NĐ-CP).

- Hoạt động Trưng bày, mua bán, sao chép, đấu giá, giám định tác phẩm mỹ thuật (Chương III Nghị định số 113/NĐ-CP).

- Công tác quản lý Tượng đài, tranh hoành tráng (Chương IV Nghị định số 113/NĐ-CP).

- Công tác quản lý, cấp phép, tổ chức Trại sáng tác điêu khắc (Chương V Nghị định số 113/NĐ-CP).

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

1.2 Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP:

a) Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong các quy định của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP.

b) Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành các nội dung quy định của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP.

1.3. Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật:

a) Kiến nghị chung.

b) Kiến nghị về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

c) Kiến nghị các giải pháp thực hiện.

2. Đối tượng, hình thức tổng kết, đánh giá:

2.1. Đối tượng tổng kết, đánh giá:

- Các Bộ, Ban, Ngành có liên quan.

- Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mỹ thuật.

2.2. Hình thức tổng kết, đánh giá:

- Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm) trước ngày 01/8/2021 để tổng hợp.

- Thu thập thông tin, ý kiến qua báo cáo, biểu mẫu cung cấp số liệu của các địa phương và các đơn vị có liên quan.

- Đánh giá, tổng hợp ý kiến qua báo cáo của các đơn vị gửi về.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng Kế hoạch tổng kết trình Lãnh đạo Bộ ban hành

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Tháng 4/2021

2

Công văn gửi các Bộ, Ban, Ngành có liên quan; Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mỹ thuật đề nghị báo cáo về tình hình thi hành Nghị định trong phạm vi của mình

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Tháng 4/2021

3

Báo cáo tình hình thi hành Nghị định

Các Bộ, Ban, Ngành có liên quan; Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mỹ thuật

Trước 01/8/2021

4

Tổng hợp ý kiến, Dự thảo Báo cáo tình hình thi hành Nghị định

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Tháng 8/2021

5

Gửi Dự thảo Báo cáo xin ý kiến góp ý

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Tháng 9/2021

6

Tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tổng kết, đánh giá trình Lãnh đạo Bộ

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Tháng 10/2021

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, nội dung theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định.

2. Vụ Pháp chế:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động mỹ thuật.

- Phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm triển khai Kế hoạch.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Bố trí ngân sách bảo đảm triển khai kế hoạch khi được ban hành.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2021 cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Trên đây là Kế hoạch Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để biết);
- Các Bộ, Ban, Ngành có liên quan;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam;
- Hội Mỹ thuật Việt Nam;
- Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu : VT, MTNATL, LTT (200).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông