Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông Báo số 22/TB-VPCP ngày 17/01/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

Căn cứ Công văn số 28/VPTT-TH ngày 07/02/2020 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia,

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, chủ động thực hiện các giải pháp ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không để hình thành các tụ điểm, điểm nóng về hàng lậu, hàng giả để thiết lập trật tự kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh, làm lành mạnh thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

2. Yêu cầu

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình thực tế chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020 và các Kế hoạch chuyên đề; tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Việc kiểm tra, kiểm soát phải có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các tuyến biên giới, các kho tàng, bến bãi, các trung tâm có lượng hàng hóa lớn; các tuyến quốc lộ trọng yếu, cảng hàng không, nhà ga. Việc kiểm tra, xử lý phải kiên quyết, tuân thủ pháp luật nhưng không gây phiền hà, trở ngại cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Các ngành chức năng, chính quyền địa phương phối hợp kịp thời, chặt chẽ với nhau trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, tránh tình trạng bỏ sót, chồng chéo.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN TRỌNG TÂM

1. Đối tượng

Các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT, vi phạm vệ sinh ATTP.

2. Địa bàn

- Tuyến biên giới đất liền: Tập trung khu vực các Cửa khẩu chính: Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Thanh Thủy (Thanh Chương); các Cửa khẩu phụ: Tam Hợp (Tương Dương), Ta Đo (Kỳ Sơn), Thông Thụ (Quế Phong), Cao Vều (Anh Sơn) và 14 lối mở Biên giới để tập trung kiểm tra, kiểm soát.

- Tuyến biên giới trên biển: Tập trung kiểm soát các vùng biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc; Cửa khẩu quốc tế Cửa Lò - Bến Thủy và 05 cửa sông, cửa lạch chính.

- Thị trường nội địa: Tập trung kiểm tra, kiểm soát các kho tàng, bến bãi tập kết hàng hóa, địa điểm kinh doanh hàng hóa, các trung tâm phát luồng hàng hóa tại thành phố Vinh và các trung tâm huyện, thị xã; Các phương tiện vận tải hàng hóa trên các tuyến QL1, QL7, QL48, Đường Hồ Chí Minh, Cảng hàng không sân bay Vinh, Ga Vinh.

III. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và chỉ đạo của Chính phủ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng, phương tiện, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi phụ trách. Trong đó tập trung các mặt hàng cấm, nhóm hàng kinh doanh có điều kiện, có thuế suất cao, lợi nhuận cao, có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, an ninh trật tự xã hội như: xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm,...

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thực thi công vụ của công chức theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ của công chức.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật rộng rãi đến các tổ chức sản xuất, kinh doanh và người dân. Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định các phản ánh, khiếu nại của người dân. Tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển theo chỉ đạo của Chính phủ gắn với hiệu quả công tác quản lý nhà nước để phòng chống tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật.

6. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức; đề cao vai trò của người đứng đầu. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Tổ chức tốt công tác tổng kết đánh giá hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2011.

9. Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; chế độ cung cấp thông tin theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Hải quan tỉnh

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, kể cả các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập trung vào các lĩnh vực dễ vi phạm như: thủ tục khai báo hải quan điện tử, hàng hóa chuyển cảng, chuyển cửa khẩu, vận chuyển độc lập; lợi dụng chính sách ưu đãi hoàn thuế VAT đối với hàng xuất khẩu, chính sách tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan;...

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường công tác kiểm soát trên tuyến biên giới, trong đó chú trọng các đường mòn, lối mở, khu vực cảng biển và các cửa lạch; tập trung các mặt hàng trọng điểm như: ma túy, xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, gỗ, đường, pháo nổ, hàng tiêu dùng, gia súc, gia cầm...

Tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay cho các đối tượng có hành vi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Công an tỉnh

Tăng cường công tác điều tra, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại. Đẩy mạnh công tác điều tra các vụ án về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phức tạp để đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

4. Cục Quản lý thị trường tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, gian lận nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, niêm yết giá,... Đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

- Tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các bộ, ngành trung ương.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị thành viên và UBND các huyện, thành, thị.

- Xây dựng một số chuyên đề đấu tranh đối với các mặt hàng nổi cộm; thẩm tra, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp.

- Hướng dẫn, đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hàng năm, đột xuất.

5. Sở Công Thương

Tập trung công tác quản lý cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận đủ điều kiện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, kinh doanh đa cấp; áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp.

6. Sở Văn hóa và Thể thao

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; văn hóa phẩm, in sang băng đĩa,...

Tăng cường kiểm tra các hoạt động tại các khu du lịch, vui chơi, giải trí đảm bảo các hoạt động diễn ra vui tươi, lành mạnh và an toàn. Kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, các hoạt động văn hóa có nội dung xuyên tác, không lành mạnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Tăng số lượng các tin, bài, phóng sự về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các tin về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán các biểu hiện, hành vi tiêu cực, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp; các loại thực vật, động vật thủy sinh nguy cấp, quý hiếm. Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép; nhập lậu giống vật nuôi, giống cây trồng;

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan quản lý, giám sát chất lượng vệ sinh ATTP nông, lâm, thủy sản trong trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển đến khi thực phẩm đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu.

9. Sở Y tế

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc tân dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế nhập lậu, giả, kém chất lượng, thực hiện các biện pháp về quản lý giá thuốc, vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19 tháng 06 năm 2018 của Thủ tướng về chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các quy định trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được Chính phủ phân công; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

11. Sở Tài chính

Nắm chắc tình hình thị trường, giá cả, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng bình ổn giá; kiểm soát chặt chẽ các phương án giá, mức giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về giá như: kê khai giá, thông báo giá, thẩm định giá... và xử lý các hành vi vi phạm về giá theo quy định của pháp luật. Đề xuất hỗ trợ kinh phí phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

12. Cục Thuế tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng, quản lý, lưu giữ hóa đơn và hồ sơ mua bán, thu gom hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu từ cư dân biên giới của các hộ, cá nhân kinh doanh khu vực biên giới để ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn hợp thức hóa hàng nhập lậu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế; xây dựng và triển khai các chương trình, biện pháp thanh tra, kiểm tra phù hợp với từng nhóm đối tượng theo lĩnh vực, theo chuyên ngành.

13. Sở Giao thông vận tải

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, pháo nổ, thực phẩm không đảm bảo an toàn...bằng các phương tiện vận tải. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh bến bãi, nơi tập kết và lưu giữ hàng hóa. Tổ chức tuyên truyền cho các chủ phương tiện, lái xe không vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; thực hiện đúng việc kê khai giá và niêm yết giá, phí và lệ phí.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên khác

Triển khai các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân không sử dụng hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; không tiếp tay cho các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Vận động người dân tố giác các đối tượng tàng trữ, kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

15. UBND các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Tổ chức thực hiện

Các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch này xây dựng kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thuộc ngành, địa phương mình quản lý.

2. Chế độ báo cáo

Yêu cầu các ngành và các địa phương thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai và thực hiện kế hoạch về BCĐ 389 tỉnh (qua Cơ quan Thường trực, địa chỉ: Cục Quản lý thị trường Nghệ An, số 94 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, email: kehoachqltt.na@gmail.com) theo quy định tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ 389 quốc gia; (để b/c)
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; (để b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ 389 tỉnh;
- CVPUBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh Đ.Q.Thiền;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- Cục QLTT tỉnh (CQTT);
- Lưu VT, KT(Quang), NC(X.Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh