Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NHIỆM VỤ

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra theo kế hoạch.

- Bảo đảm kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Trong quá trình tổ chức triển khai kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết (qua Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên theo định mức của các cơ quan quản lý nhà nước của địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên lựa chọn hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai nhiệm vụ được giao.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- V0, V1, V2, V3, V5;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KSTT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

1

Ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trước 15/5/2019

- Kế hoạch triển khai thực hiện;

- Văn bản đôn đốc, hướng dẫn

2

Rà soát, ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh và công bố danh mục báo cáo định kỳ

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì việc công bố danh mục báo cáo định kỳ; Sở Tư pháp chủ trì tham mưu ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Ban hành quyết định trước 01/6/2019 và công bố danh mục báo cáo trước 15/6/2019

Quyết định của UBND tỉnh và Danh mục báo cáo định kỳ được công bố

3

Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền.

4

Công bố danh mục báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND

Sau 15 ngày kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

Danh mục báo cáo định kỳ công bố trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

5

Xây dựng, vận hành Hệ thống tông tin báo cáo của tỉnh, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Sở Thông tin và truyền thông

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan

Tháng 3 năm 2020

Hệ thống thông tin báo cáo được hoàn thiện và đi vào vận hành.

6

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan

Ngay sau khi Hệ thống thông tin báo cáo được hoàn thiện

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch

7

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của bộ, cơ quan, địa phương; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

Sở Thông tin và truyền thông

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan

Thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng

8

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , kế hoạch này và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND chủ trì chung việc thực hiện Kế hoạch; Sở Thông tin và truyền thông chủ trì nội dung: Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan

Thường xuyên

Báo cáo UBND tỉnh