Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Góp phần nâng cao nhận thức về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, về tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

- Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Tuyên Quang và các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh nói riêng đến cộng đồng thế giới.

2. Yêu cầu

- Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch phải bám sát nội dung tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành; triển khai các nội dung của Đề án phải đồng bộ, hiệu quả, thống nhất với các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan.

- Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, phát huy hiệu quả thiết thực của Đề án. Khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, cơ quan nghiên cứu, các tổ chức tôn giáo, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia đề xuất, phối hợp xây dựng các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

a) Đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn:

- Cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo.

- Phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, xuất bản.

- Cán bộ thông tin, tuyên truyền cơ sở, biên giới, người có uy tín, trưởng thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội.

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo.

- Hướng dẫn viên du lịch.

b) Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tìm hiểu thực tế phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Xây dựng chương trình, biên soạn, in, phát hành tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn; phục vụ công tác tuyên truyền về Đề án đến nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

a) Khai thác các kết quả nghiên cứu về dân tộc, truyền thống dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để xây dựng, biên soạn nội dung tài liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về các chủ đề này.

b) Sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, biên dịch tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

c) Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về dân tộc, giá trị của tôn giáo trong xã hội thông qua hội thảo, hội thi, phổ biến, tư vấn pháp luật.

3. Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

a) Tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo;

b) Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia;

c) Tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam;

d) Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam ra nước ngoài;

đ) Tuyên truyền về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội;

e) Tuyên truyền xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; đóng góp của nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc; ý thức cộng đồng trong đời sống xã hội, trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hoạt động từ thiện và giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm;

f) Tuyên truyền đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân;

g) Tuyển chọn các sản phẩm thông tin và thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để phổ biến các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc, truyền thống dân tộc, tôn giáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án theo các nhiệm vụ được giao tại Mục 3, Phần II của Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác sản xuất, quảng bá sản phẩm thông tin, tuyên truyền phù hợp với tập quán văn hóa, ngôn ngữ, khả năng tiếp cận và nhu cầu của đối tượng thụ hưởng tại địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án.

- Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, các cấp có thẩm quyền khi có đề nghị:

+ Lựa chọn các cơ quan báo chí, nhà xuất bản đủ điều kiện để thực hiện các sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm thuộc nhiệm vụ của Đề án theo các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp.

+ Tổ chức lưu trữ, quảng bá các sản phẩm của Đề án.

+ Chỉ đạo khai thác các sản phẩm thông tin, tuyên truyền thuộc Đề án theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2021.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục 1, Phần II của Kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số; thẩm định các chủ đề, nội dung sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số theo đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2021.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn cơ chế tài chính hiện hành của Bộ Tài chính quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của Đề án trên cơ sở kế hoạch được duyệt, tổng hợp nhu cầu kinh phí của các sở, ban, ngành, địa phương; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

4. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục 2, Phần II của Kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số; thẩm định các chủ đề, nội dung sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số theo đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Hướng dẫn các địa phương vùng dân tộc thiểu số tham gia, phối hợp thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2021.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và chức năng nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng nội dung cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2021.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác thông tin tuyên truyền thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng tuyên truyền trong đội ngũ báo cáo viên các cấp về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Biên soạn nội dung tuyên truyền trên Bản tin Thông báo nội bộ về các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2021.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Tham gia thực hiện Đề án thông qua việc xây dựng, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2021.

IV. KINH PHÍ

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị, địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Huy động từ nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp) trước ngày 20/11 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh; (phối hợp)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (phối hợp)
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Tài chính; (Thực hiện)
- Ban Dân tộc tỉnh; (Thực hiện)
- UBND huyện, thành phố;
- Phòng KGVX (Tùng)
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang