Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính và Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.

Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát TTHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương đối với công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC;

- Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, thúc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2017 góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân;

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền cải cách TTHC, kiểm soát TTTHC.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin về TTHC; địa chỉ cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC;

- Các hoạt động tuyên truyền về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung tuyên truyền

- Các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC;

- Tầm quan trọng, ý nghĩa và các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ; mục tiêu và tác động của cải cách TTHC đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, về giải quyết TTHC theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của kiểm soát TTHC; giới thiệu hệ thống các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; vị trí, vai trò, nhiệm vụ và chức năng của cơ quan, đơn vị và công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị;

- Thông tin về kết quả kiểm soát TTHC năm 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoặc Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kết hợp lồng ghép hoạt động kiểm soát TTHC với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các đợt kiểm tra, khảo sát...

- Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin;

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí duy trì việc tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC thông qua các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, bài viết, chuyên mục, tiểu phẩm tuyên truyền về kiểm soát TTHC;

- Kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp phích, phát tờ rơi, tờ gấp phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ nội dung tại Kế hoạch này, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân thuộc phạm vi, địa bàn quản lý bằng các hình thức phù hợp;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào quy trình kiểm soát TTHC, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Dành thời lượng nhất định để tuyên truyền, đưa tin, bài về kết quả hoạt động kiểm soát TTHC; cập nhật, đưa tin, bài giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong hoạt động kiểm soát TTHC trên Báo, Đài, Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành.

3. Sở Tư pháp

- Là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo, đài;

- Duy trì việc đăng tải các thông tin nội dung; kết quả hoạt động kiểm soát TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả công tác truyền thông về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua sở Tư pháp tổng hợp) theo định kỳ 06 tháng, năm (nội dung lồng ghép trong báo cáo công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị)./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 55b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 11/KH-UBND truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 do tỉnh Hòa Bình ban hành

  • Số hiệu: 11/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 23/02/2017
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình
  • Người ký: Nguyễn Văn Quang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/02/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản