Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NHÂN DÂN TRONG VIỆC HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NI LÔNG KHÓ PHÂN HỦY ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, nhằm hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; thay thế từng bước việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt của Nhân dân, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, các tổ chức doanh nghiệp về tác hại của chất thải túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và ngăn chặn rác thải, nhựa, chất thải rắn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nhằm từng bước thay thế việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Tuyên truyền phân loại rác thải, nhựa, túi ni lông khó phân hủy tại từng hộ gia đình, các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và những nơi phát thải khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái chế.

- Tuyên truyền giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho sản xuất các loại bao bì, túi xách và các sản phẩm thân thiện với môi trường.

2. Yêu cầu

- Các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc thực hiện chương trình kế hoạch nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực đông đảo của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động tuyên truyền, truyền thông

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường thông qua các kênh truyền hình, phát thanh, báo, đài, đặc biệt là phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên Đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên.

- Tuyên truyền trực diện treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trên các đường phố chính, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền tại các khu vực chợ, trung tâm thương mại, các siêu thị và khu vực đông dân cư.....

- Tổ chức các nhóm thanh niên tình nguyện diễu hành trên các trục đường chính qua khu dân cư và nơi công cộng gắn kèm với các hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân khu vực nông thôn các mô hình trồng cây chuối, tre … lấy lá gói và làm các sản phẩm thân thiện với môi trường để đựng đồ thay thế việc sử dụng túi ni lông.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể tiến tới mục tiêu sử dụng giảm thiểu túi ni lông khó phân hủy đến năm 2020.

- Giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại so với năm 2010.

- Giảm 50% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010.

- Thu gom và tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng

Tổ chức Lễ phát động và các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tại khu vực đông dân cư, tổ chức phát túi ni lông thân thiện với môi trường, thu gom phân loại rác thải… Bên cạnh đó, mời gọi, khuyến khích đầu tư, chuyên giao công nghệ tiên tiến hỗ trợ việc thu gom, xử lý và tái chế chất thải từ túi ni lông khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường và đầu tư công nghệ sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi nilon. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2020.

4. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong sản xuất túi ni lông dễ phân hủy tại tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi để mời gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ tiên tiến tái chế chất thải, nhựa, túi ni lông khó phân hủy trở thành các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản xuất bao bì, túi xách dễ phân hủy và các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy tại tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút và lựa chọn doanh nghiệp tiên phong đầu tư sản xuất bao bì, túi xách dễ phân hủy và các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy tại tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp tục xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhân thức của cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường bằng các hình thức phong phú, có ý nghĩa thiết thực, dần tạo cho người dân thói quen sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường như: Dùng lá để gói hàng, hoặc dùng giỏ, làn để đựng thực phẩm khi đi chợ.. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải túi ni lông khó phân hủy với môi trường vào chương trình giảng dạy với nội dung, hình thức phù hợp như tổ chức các buổi ngoại khóa, các cuộc thi về bảo vệ môi trường ở các cấp học.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy giai đoạn 2018-2020. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

4. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn: Tăng cường thực hiện các phóng sự, tin bài liên quan nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường; đưa tin, hình ảnh những mô hình sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường và các cơ sở tái chế nhựa và túi ni lông.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội:

- Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Tổ chức chính trị xã hội chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch trong các cơ quan, đơn vị thành viên các cấp trong tỉnh.

- Tỉnh đoàn thanh niên chỉ đạo các huyện đoàn, thành đoàn và các tổ chức đoàn trực thuộc xây dựng các mô hình thanh niên tình nguyện thu gom rác thải; định kỳ tổ chức diễu hành tuyên truyền bằng xe máy gắn khẩu hiệu và hình ảnh tuyên truyền việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phầm thay thế thân thiện với môi trường; xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc thi về bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên.

6. UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát số lượng sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, các chợ và tổng số lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt. So sánh kết quả hàng năm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo chung.

IV.NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí được cân đối trong nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm giao cho các cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (NNT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang