Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/KH-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 4933/BTP-BTNN ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Chú trọng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát trong việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước.

c) Tăng cường quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước; thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu

a) Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên phạm vi toàn tỉnh chủ động, tích cực thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trong phạm vi, trách nhiệm được giao đảm bảo kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

b) Việc phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành công tác bồi thường của Nhà nước phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác Bồi thường nhà nước. Quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước; Quyết định số 3062/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 11/12/2019 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước:

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, ngày pháp luật, phát hành tập san, đăng tin, bài trên các cổng thông tin điện tử.

- In, phát tờ rơi, tờ gấp với nội dung quy định chi tiết trong Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp nhằm nâng cao nhận thức về lĩnh vực bồi thường nhà nước của cán bộ, công chức và nhân dân trên toàn tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông.

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2020.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan tại địa phương.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

3. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường nhà nước; khảo sát nhu cầu hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường và những vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020

4. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia giải quyết bồi thường của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan giải quyết bồi thường và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Giải đáp vướng mắc, cung cấp tài liệu pháp luật, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan giải quyết bồi thường và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020

6. Kiểm tra, theo dõi định kỳ, đột xuất, thường xuyên đôn đốc hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết bồi thường.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và giải quyết bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính, thi hành án dân sự trên phạm vi toàn tỉnh.

- Theo dõi định kỳ, đột xuất, thường xuyên đôn đốc việc giải quyết bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính và thi hành án dân sự trên phạm vi toàn tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2020.

7. Phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

- Tăng cường phối hợp giữa các ngành tư pháp, tòa án, kiểm sát, các ngành liên quan và các địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường, chú trọng giải quyết các vụ việc mới phát sinh theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và thực hiện đồng bộ Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 3062/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 11/12/2019.

- Tổ chức họp các ngành có liên quan để xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong các vụ việc cụ thể phát sinh.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Theo dõi, nắm bắt, dự báo đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Tổ chức giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch gửi Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

3. Sở Thông tin và truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản quy định chi tiết nhằm phổ biến các nội dung của Luật và nâng cao nhận thức của nhân dân.

4. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

6. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước tại địa phương mình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định theo đúng chế độ quy định hiện hành để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí của ngân sách cấp mình.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc đề nghị các ngành, các đơn vị báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Để báo cáo);
- Chủ tịch, PCT (TTr) UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính; Nội vụ, Thông tin và truyền thông;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, TH (M. Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh