Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 1676/TTG-NC NGÀY 30/11/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người”, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ Thành phố đến địa phương và quần chúng nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm giết người.

2. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế tội phạm giết người, đặc biệt là giết người do mâu thuẫn bột phát, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, do côn đồ, băng nhóm tội phạm thanh toán nhau, do sử dụng ma túy, chất kích thích, mắc bệnh tâm thần... góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, ổn định dư luận xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy... bên cạnh việc ngăn chặn, xử lý các thông tin tiêu cực, trào lưu sai lệch, cổ súy hành vi côn đồ, bạo lực nhằm phòng ngừa tội phạm giết người. Tổ chức tốt công tác đấu tranh, xử lý các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp... xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm cụ thể đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết để đề ra các nội dung, biện pháp phù hợp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

II. ĐỐI TƯỢNG TẬP TRUNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH

Đối tượng có điều kiện, khả năng hoặc biểu hiện nghi vấn chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội giết người:

1. Đối tượng có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cý gây thương tích... hiện không có việc làm ổn định.

2. Đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, có biểu hiện côn đồ hung hãn, “đâm thuê, chém mướn”; đối tượng thực hiện hành vi giết người sau đó bỏ trốn, có hành vi che giấu tội phạm.

3. Đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu, hiện “ngáo đá”, hoang tưởng, đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực.

4. Đối tượng thường xuyên có biểu hiện hành vi bạo lực gia đình, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân chưa được giải quyết dứt điểm.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả các Đề án được giao trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người với nội dung, nhiệm vụ của Đề án; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm. Nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

3. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn mới, các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư nhằm hạn chế và loại bỏ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm giết người.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...); công tác đưa người mắc bệnh tâm thần vào các cơ sở điều trị, công tác lập hồ sơ quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động trên không gian mạng, chủ động phát hiện các đối tượng, hội nhóm có biểu hiện xu hướng bạo lực, các mâu thuẫn trên không gian mạng có thể dẫn đến phạm tội giết người. Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị quản lý các ứng dụng mạng xã hội để rà soát những nội dung, từ ngữ có tính chất bạo lực, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về các vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên không gian mạng đối với giới trẻ - lứa tuổi có nhiều hành vi bộc phát và dành nhiều thời gian tương tác trên mạng Internet.

6. Tổ chức tt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai tại các địa bàn phức tạp, kịp thời điều động lực lượng giải quyết các vụ việc gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn, xô xát không để xảy ra án mạng. Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án giết người, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đưa ra xét xử công khai, lưu động một số vụ án điểm để răn đe, phòng ngừa chung.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an thành phố Hà Nội

- Thường trực, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138/TP: chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng, chú trọng phòng ngừa xã hội, phòng ngừa từ gia đình, từ cơ sở; tập trung phòng ngừa, ngăn chặn nhóm các hành vi bạo lực, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người; thực hiện có hiệu quả Đề án “Phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quc gia” - Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nguyên nhân, điều kiện, trách nhiệm pháp lý và các hậu quả, hệ lụy của tội phạm giết người đối với gia đình, xã hội; hướng dẫn cách xử lý trong các tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cho người dân.

- Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tập trung đấu tranh, xóa bỏ các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; duy trì chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm xử lý nhanh, giải quyết kịp thời, triệt để các hành vi bạo lực, côn đồ.

Tăng cường năng lực cho lực lượng Công an xã, thị trấn để chủ động nắm và giải quyết tình hình ngay từ cơ sở, sớm phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, hòa giải không để kéo dài.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn dân cư, nhất là người có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy tại cộng đồng; chú trọng lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đưa đi cai nghiện bắt buộc; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không để đối tượng sử dụng gây án, Phối hợp đưa người mắc bệnh tâm thần vào các cơ sở điều trị, phối hợp quản lý chặt chẽ người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, tội phạm có tổ chức, nhất là băng nhóm nguy hiểm, có biểu hiện hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “đâm thuê, chém mướn”, bảo kê, đòi nợ thuê, liên quan đến “tín dụng đen”, tranh chấp địa bàn, bến bãi...

- Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án giết người, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên có kế hoạch phối hp trong phòng, chống các loại tội phạm ở địa bàn nơi đơn vị đóng quân; quản lý chặt chẽ vũ khí, công cụ hỗ trợ được cấp phát, không để mất cắp, thất lạc; chịu trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng trong các ngành, các cơ quan đơn vị và thu hồi các loại vũ khí quân dụng tàng trữ, sử dụng trái phép.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an Thành phố - Bộ Tư lệnh Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng và các Chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống tội phạm.

3. Sở Tư pháp

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình và kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, khiếu nại, tố cáo, pháp luật về hình sự (chú trọng về hình phạt nghiêm khắc đối vi tội phạm giết người) nhằm từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để người dân lựa chọn các hình thức giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp theo quy định của pháp luật

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan góp phần hạn chế, khắc phục nguyên nhân của tội phạm giết người.

4. Cục Thi hành án dân sự Thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính và Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU. Chủ động, phối hợp với các sở, ngành liên quan nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, bảo đảm ra quyết định thi hành án đúng quy định pháp luật, nâng cao tỷ lệ các quyết định thi hành án dân sự được chấp hành xong.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên” - Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trong nhà trường; chú trọng tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử lành mạnh cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người học tại các cơ sở giáo dục. Thường xuyên đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giáo dục, phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo nhằm nâng cao nhận thức trong học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Công an Thành phố về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ an ninh, trật tự bên trong và ngoài nhà trường, kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện sớm mâu thuẫn để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường và các vi phạm pháp luật, tội phạm trong học sinh, sinh viên.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý giáo dục học sinh giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

6. Sở Văn hóa, Thể thao:

- Tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chng vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” - Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; gắn việc xây dựng đời sống văn hóa tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư với tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín, dị đoan, các hủ tục lạc hậu... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao; đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên tham gia.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tổ chức tiếp nhận người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần vào Cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị và địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại cộng đng, tại các Cơ scai nghiện ma túy tập trung và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện.

8. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng và quản lý người mắc bệnh tâm thần tại các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần. Xây dựng phác đồ cai nghiện, điều trị và hỗ trợ tư vấn, can thiệp cho người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy; tăng cường quản lý thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, tiền chất trong lĩnh vực y tế. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Quản lý chặt chẽ quy trình khám, chữa bệnh cho người mắc bệnh tâm thần, người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; chủ động phòng ngừa và phối hợp với Công an Thành phố trong phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet- Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố Hà Nội và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, những hậu quả, hệ lụy của tội phạm giết người đối với gia đình, xã hội và công tác triển khai Kế hoạch trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử, báo chí, xuất bản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, xuất bản phẩm có nội dung đồi trụy, csúy hành vi côn đồ, bạo lực, sai lệch chuẩn mực xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác thanh, kiểm tra các lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử...

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với Công an Thành phố định kỳ biên tập, phát sóng Bản tin 141; tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức xây dựng các chương trình, phóng sự, bản tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sng, văn hóa ứng xử lành mạnh, cảnh báo về vấn đề bạo lực, tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là hậu quả, hệ lụy do tội phạm giết người gây ra với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tăng cường thời lượng phát sóng, bảo đảm tiếp cận đến mọi tầng lớp nhân dân; tôn vinh các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

11. Các sở, ngành khác của Thành phố: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

12. UBND các quận, huyện, thị xã.

- Quán triệt, chỉ đạo thực nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của lãnh đạo cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh để phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quản lý tại gia đình; thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn, không có tệ nạn ma túy.

13. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án giết người; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm giết người nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ án giết người; tập trung xác định một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm là án hình sự trọng điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh, nghiêm minh, kịp thời, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn làm giảm nguyên nhân phát sinh tội phạm này. Tiến hành xét xử một số vụ án điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục răn đe tội phạm.

- Thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế, hôn nhân, gia đình, bảo đảm đúng pháp luật.

14. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh - Thành phố Hà Nộì

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức, lối sống văn hóa, phòng, chống ma túy trong đoàn viên, hội viên, người lao động, không để thành viên của tổ chức mình thực hiện các hành vi phạm tội và các tệ nạn xã hội. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư.

- Thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phm với tội phạm và vi phạm pháp luật; đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, phòng ngừa các loại tội phạm, trong đó có tội phạm giết người.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tăng cường công tác trao đổi, đối thoại, lấy ý kiến, nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; tham gia hòa giải, giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, địa bàn dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gửi về Công an Thành phố (qua Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án (Đội 9) - Phòng Cảnh sát hình sự; địa chỉ: S7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; SĐT: 069.219.6451) để tổng hợp, theo dõi.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi Công an Thành phố (qua Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự) để tổng hợp chung.

2. Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quán triệt triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố
- Các PCT UBND Thành phố;
-Bộ Công an: V01, C02;
- Các đơn vị thành viên BCĐ 138/TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Báo HNM, KTĐT, ANTĐ;
- VPUB: CVP, các PCVP
phòng: NC, KGVX, TKBT;
- CATP (PV01-Đ3, PC02-Đ9);
- Lưu: VT, NC.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn